Warmtetransitie gebouwde omgeving op wijkniveau 2022, subsidie

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

Bij digitaal indienen dient u eerst alle verplicht mee te sturen bijlagen in orde te hebben. Maak deze dus allereerst gereed! onder 'Aanpak' staan alle mee te sturen bijlagen vermeld.
Voor bijlage 1 geldt: sla het formulier op, open het in Adobe Acrobat Reader en vul het daarna pas in.

Nodig:
- eHerkenning
- Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
- Beveiligingsniveau EH2+

Heeft u al een eHerkenningsaccount voor de provincie?! Let op! De procedure is veranderd. Uw eHerkenningsaccount moet nu gemachtigd zijn voor de dienst ‘digitaal Loket’ van de dienstverlener provincie Noord-Holland. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

Per post:
U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle verplichte bijlagen) invullen, uitprinten, ondertekenen en opsturen. U kunt het u ook afleveren bij de balie, Houtplein 33, Haarlem.

Doel
Gemeenten te stimuleren om op wijkniveau verduurzaming van de warmtevoorziening te concretiseren.

Doelgroep
Noord-Hollandse gemeenten

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor activiteiten binnen de provincie Noord-Holland die bijdragen aan:

 1. Het opstellen van een wijkplan warmtetransitie. Dit wijkplan betreft een wijk van tenminste 25 gebouwen al dan niet gelegen in tenminste drie appartementencomplexen, en waarvan particulier eigendom onderdeel uitmaakt. Het wijkplan dient tenminste de volgende onderdelen te bevatten:
  • de warmtevraag van de gebouwen in de wijk, de verduurzamingsmaatregelen die gebouweigenaren moeten treffen om gebruik te kunnen maken van deze duurzame warmte en wat hiervan de geschatte kosten zijn;
  • de duurzame warmtebronnen die worden ingezet en de kosten om deze duurzame warmte beschikbaar te krijgen;
  • de aanpassingen van bestaande en aanleg van nieuwe energie-infrastructuur voor het transport van energie en de kosten hiervan, en;
  • de beoogde financieringswijze van het verduurzamen van de warmtevoorziening, inclusief de kosten voor het aanpassen van gebouwen.;
 2. De uitvoering van het wijkplan warmtetransitie

Berekening subsidie
De subsidie bedraagt maximaal 70% van de totale kosten van de activiteit, met een maximum van € 200.000,- per gemeente.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 2.000.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • De activiteit financieel niet haalbaar is;
 • De uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;
 • De activiteit evident niet verder gaat dan de wettelijk verplichte transitievisie warmte;
 • De activiteit geen bijdrage levert aan de warmtetransitie in de gebouwde omgeving;
 • Geen gebruik wordt gemaakt van bestaande onderzoeken naar warmtevraag.

Subsidie wordt niet verstrekt voor kosten die zijn gemaakt voor het moment van indienen van de subsidieaanvraag. Ook wordt subsidie niet verstrekt voor kosten van het eigen apparaat en eigen voorzieningen.

Aanpak

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open tot en met 31 december 2024. Subsidies kunnen worden verleend zolang het Subsidieplafond nog niet is bereikt.

Indienen subsidieaanvraag
De formulieren staan hiernaast in de rechterkolom.

Bij digitaal indienen
U gebruikt voor ondertekening van het digitale aanvraagformulier uw eHerkenning-account. Zie ‘Toelichting (digitaal) aanvragen subsidie’.

Denk aan de volgende (verplichte) bijlagen bij uw subsidieaanvraag:

 • Bijlage 1 (bij indienen digitale aanvraag - zie onder ‘Formulieren’)
 • Verklaring van tenminste één relevante stakeholder die is betrokken bij het opstellen van het plan (verplicht)
 • Offertes ter onderbouwing van de begroting (verplicht)
 • Afschrift(en) benodigde vergunningen en/of ontheffingen (indien van belang)
 • Planning werkzaamheden (indien te weinig schrijfruimte in format projectinformatie)
 • Begroting (indien te weinig schrijfruimte in format projectinformatie)
 • Kasritme (indien te weinig schrijfruimte in format projectinformatie)
 • Kopie bankafschrift met naam, adres en IBAN (verplicht als u de afgelopen 2 jaar geen subsidie van de provincie heeft ontvangen)

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

Termijn

U ontvangt binnen13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.