Water als Economische Drager - waterrecreatie Noord-Holland, vervallen

Doelgroep(en)

• natuurlijke personen
• privaatrechtelijke rechtspersonen
• publiekrechtelijke rechtspersonen

Activiteiten

De Provincie geeft subsidie voor:
fysieke werkzaamheden die leiden tot de aanleg en uitbreiding van ‘openbaar toegankelijke’:
• aanlegkades
• steigers
• openbare voorzieningen
die aantoonbaar bijdragen aan de verbetering en de realisatie van sloepenroutes in Noord-Holland,

alsmede voor de:
• inzet van promotiemateriaal in de vorm van (fysieke!) kaarten voor deze routes.

Voorzieningen die elektrisch varen faciliteren en stimuleren, zoals:
• de aanleg van oplaadpunten en dergelijke
• het ontwikkelen van electric only-routes
vallen ook onder deze regeling. 

Berekening subsidie
50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 40.000,-

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 175.000,- beschikbaar

 

Voorwaarden

De activiteiten moeten binnen 2 jaar na subsidieverlening zijn afgerond.

Weigeringsgronden
Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:
• Subsidie wordt gevraagd voor beheer, onderhoud of vervanging van bestaande voorzieningen;
• Er al provinciale subsidie is verstrekt voor dezelfde activiteit.

 

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open tot en met 31 oktober 2019 17:00 uur.

Indienen subsidieaanvraag
De formulieren staan hiernaast in de rechterkolom.

Bij digitaal indienen
Vraagt u als privépersoon subsidie aan? Dan gebruikt u uw DigiD-account.
Bedrijven, gemeenten, organisaties en andere niet-privépersonen gebruiken hun eHerkenning-account. Zie ‘Toelichting (digitaal) aanvragen subsidie’.

Verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag:
• Formulier Projectinformatie
• Kaart van het sloepennetwerk met de voorzieningen waarop de aanvraag betrekking heeft
• De-minimisverklaring (indien subsidieontvanger afgelopen 3 belastingjaren de-minimissteun heeft ontvangen. Kan alleen van toepassing zijn voor organisaties)
• Kopie bankafschrift met naam, adres en woon / vestigingsplaats (alleen verplicht als u de afgelopen 2 jaar geen subsidie van de provincie heeft ontvangen)
• Machtigingsverklaring (verplicht als uw aanvraag door een gemachtigde wordt ingediend)

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt. 

 

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken na ontvangst van uw complete aanvraag de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.