Waterrecreatie Innovatie en Duurzaamheid, vervallen

Deze pagina is bedoeld voor partijen die subsidie hebben ontvangen en waarbij het project nog niet is afgerond en de subsidie nog niet is vastgesteld.

Doel
De provincie Noord-Holland wil duurzame watersport bevorderen en innovaties in de watersport mogelijk maken.

Doelgroep
Bent u een rechtspersoon? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor de volgende onderwerpen:

Duurzaamheid
- Het elektrificeren van pontjes die al in de vaart zijn en onderdeel uitmaken van een recreatief netwerk;
- het realiseren van laadpunten voor elektrisch varen;
- het realiseren van nieuwe vuilwaterstations waarmee ongezuiverde lozing op het oppervlaktewater wordt voorkomen;
- het aanvragen en behalen van het keurmerk Blauwe Vlag.

Innovatie
- het verrichten van research en development om te komen tot nieuwe methoden voor de beheersing van de overlast van waterplanten;
- het verrichten van research en development om te komen tot een oplossing voor het saneren en recyclen van oude (polyester) pleziervaartuigen;
- het realiseren van de bediening op afstand van sluizen of bruggen;
- het realiseren van een overtoom of overhaal voor pleziervaartuigen.

Berekening subsidie
50% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 50.000,-.
Voor het aanvragen en behalen van het keurmerk Blauwe Vlag ligt de subsidie tussen de € 2.500,- en € 5.000,-, en is 100% subsidie mogelijk.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 149.800,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees dan de uitvoeringsregeling door. 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft geen subsidie als:
• De activiteiten niet openbaar toegankelijk zijn.
• U gestart bent met de activiteit voordat u de aanvraag indient. Een door u ondertekende offerte geldt als start. In dat geval wordt subsidie geweigerd.
• Er geen verklaring ten aanzien van beheer en onderhoud voor minimaal 5 jaar meegestuurd wordt.

Voor de onderdelen Research & Development zijn de kosten van de haalbaarheidsstudie subsidiabel, zie hiervoor artikel 25, lid 2 d van de AGVV. De subsidieverleningen voor R&D worden gepubliceerd op onze website. 

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 1 september 2021, 9:00 uur tot en met 30 december 2021, 17:00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht