Waterrecreatie: Kleine Voorzieningen en Diensten Noord-Holland 2024, subsidie

De uitvoeringsregeling is ten opzichte van 2023 aangepast.

Doel
De provincie Noord-Holland wil de kleine infrastructuur voor waterrecreatie uitbreiden en de dienstverlening in de waterrecreatiesector versterken.

Doelgroep
Bent u een rechtspersoon? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor de volgende onderwerpen:

Kleine voorzieningen

 1. het realiseren van kano(-overstap)steigers en het aanbrengen van bebording voor kanovaren;
 2. het realiseren van visplekken;
 3. het maken en aanbrengen van informatieborden, het aanschaffen en aanbrengen van belijning als scheiding tussen recreatieve gebruikersgroepen, het obstakelvrij maken van nieuwe locaties en het uitvoeren van zandsuppleties ter verondieping van de eerste waterzone voor durfsporten;
 4. het realiseren van openbare aanlegplekken voor de watersport, inclusief de bebording ter plaatse van die aanlegplek waaruit blijkt dat maximaal 24 uren aangelegd kan worden;
 5. het aanpassen of realiseren van trailerhellingen, voor het te water laten van pleziervaartuigen, inclusief de bij de trailerhelling behorende voorzieningen, zoals parkeerplaatsen voor het laden en lossen van vaartuigen en informatieborden;
 6. het leveren en aanbrengen van bebording voor recreatieve vaarroutenetwerken;
 7. voor de toegankelijkheid tot waterrecreatievoorzieningen van minder validen aanschaffen, aanbrengen of aanpassen van faciliteiten die het gebruik voor waterrecreatie (beter) mogelijk maken.

Diensten

 1. het opleiden van vrijwilligers voor brug- of sluisbediening;
 2. het leveren van een bijdrage in de kosten van voorbereiding en uitvoering van maatschappelijke acties gericht op het inzamelen van zwerfafval op, in of rond recreatief (vaar)water.

Berekening subsidie
- 50% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 50.000,- voor de activiteiten genoemd onder ‘kleine voorzieningen’.
- 100% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 6.000,- voor de activiteiten genoemd onder ‘diensten’.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 140.000 (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • De activiteiten niet openbaar toegankelijk zijn.
 • U gestart bent met de activiteit voordat u de aanvraag indient. Een door u ondertekende offerte geldt als start. In dat geval wordt subsidie geweigerd.
 • Er geen verklaring ten aanzien van beheer en onderhoud voor minimaal 5 jaar meegestuurd wordt.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 14 mei 2024, 09:00 uur tot en met 12 december 2024, 17:00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch ingevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten.

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.