Watervergunning

Wilt u activiteiten verrichten in oppervlaktewater of met grondwater? Of wilt u activiteiten verrichten bij een waterstaatswerk zoals een brug? U heeft dan in sommige gevallen een watervergunning nodig. Dan kan het zijn dat u een watergunning nodig heeft. Vraag deze vergunning aan bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

 

Verricht u een activiteit in oppervlaktewater of met grondwater en heeft de activiteit weinig gevolgen voor de waterkwaliteit? Dan is een melding hiervan vaak voldoende. Zijn de gevolgen groter? Dan heeft u een watervergunning nodig. Het gaat dan om het onttrekken van grotere hoeveelheden water aan de grond of het lozen van grondwater, oppervlaktewater of regenwater (hemelwater). Voorbeelden van activiteiten waarvoor een watervergunning nodig is, zijn:

  • het lozen of storten van stoffen op het oppervlaktewater (bijvoorbeeld een sloot of rivier)
  • het onttrekken van grondwater of infiltreren van water, waarvoor de provincie bevoegd is
  • activiteiten bij een waterstaatswerk (bijvoorbeeld een snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg, of dijk)

Soms is een ontheffing van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied nodig. Deze vraagt u in bepaalde gevallen aan voor het dempen van een sloot langs een provinciale weg.

Voorwaarden

U wilt gebruikmaken van grondwater, oppervlaktewater of regenwater. De watervergunning gaat niet over leidingwater.

Termijn

Het besluit wordt binnen 8 weken na indiening van de aanvraag gepubliceerd. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied kan deze termijn met 6 weken verlengen. 

De beslistermijn is 6 maanden als u:

  • stoffen wilt lozen of storten
  • grondwater wilt onttrekken
  • water wilt infiltreren waarvoor de provincie bevoegd is

Ook dan kan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de termijn met 6 weken verlengen binnen de eerste 8 weken na de aanvraag. 

Binnen de termijn van 6 maanden legt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Na deze 6 maanden worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd. 

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

U vraagt de watervergunning aan via het Omgevingsloket online. Ook de watermelding doet u via het Omgevingsloket online.

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Wilt u stoffen lozen of storten? Of gaat het om het onttrekken van grondwater of infiltreren van water, waarvoor de provincie bevoegd is? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog een mogelijkheid voor hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief. 

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Bezoekadres

Ebbehout 31

1507 EA Zaandam

Contactinformatie

https://www.odnzkg.nl