Werken op, in, onder of langs provinciale vaarwegen

De provincie is eigenaar van diverse vaarwegen en heeft de meeste daarvan in eigen beheer. Voor het plaatsen van een werk boven, op, in, onder of langs één van deze vaarwegen, heeft u ontheffing nodig ingevolgde de Waterverordening provincie Noord-Holland.

Onder “een werk” verstaat de provincie, alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.

Voorbeelden van “werken” zijn: bruggen, sluizen, stuwen, remmingwerken, wachtplaatsen, steigers, oevervoorzieningen, insteekhavens, aanleggelegenheden, kabels, buizen en leidingen.

Voorwaarden

U vraagt ontheffing aan als de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • U wilt werkzaamheden uitvoeren en/of werken aanbrengen binnen de beheergrens van een vaarweg.
  • De vaarweg is in beheer van de provincie.

De provincie bekijkt per aanvraag of zij ontheffing verleent. Deze wordt ter beoordeling aangeboden aan de adviseur. Er wordt alleen nautisch getoetst. Indien de adviseur geen reden tot weigering ziet, kan ontheffing verleend worden. Aan een verleende ontheffing worden voorschriften verbonden om een vlot en veilig verloop van het scheepvaartverkeer te garanderen. 

Vaak is, behalve ontheffing van de provincie, ook toestemming, vergunning of ontheffing nodig van de betreffende gemeente en/of het Hoogheemraadschap. U dient hiervoor zelf contact met hen op te nemen.

Aanpak

Digitaal: Aanvragen kunt u digitaal indienen. Hiervoor heeft u een DigiD (particulier) of een eHerkenning (organisatie) account nodig. Heeft u nog geen account? Vraag deze dan aan voordat u begint met de digitale aanvraag. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl.
Meer informatie over eHerkenning vindt u op www.eherkenning.nl.

Uw eHerkenning-account dient voor de onderstaande dienst en niveau gemachtigd te zijn:
Dienstverlener: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Niveau: EH2+

U logt in op het formulier met uw eHerkenningsaccount. De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de gegevens invullen, de bijlagen uploaden en deze verzenden. U ontvangt een automatisch gegenereerde digitale ontvangstbevestiging.

Per post: U kunt het aanvraagformulier (voorzien van alle bijlagen en een natte handtekening) invullen uitprinten en opsturen. Ook kunt u de aanvraag afleveren bij onze ontvangstbalie, Houtplein 33 te Haarlem.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag. Verzoeken om aanvulling van de gegevens kunnen zorgen voor vertraging van de behandelingstermijn van uw aanmelding.

Meer informatie

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U heeft dan nog 6 weken de tijd om beroep aan tekenen bij de rechtbank.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn legeskosten verschuldigd.

Wat betreft het hebben van kabels, leidingen en buizen hanteert de provincie het principe “om niet”. Bij eventuele ruiming of verlegging gebeurt dit op kosten van de ontheffinghouder.

 

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering, sector Netwerkmanagement

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200 600 (gratis)