Ontheffing voor werken op, in, onder of langs provinciale vaarwegen

De provincie is eigenaar van diverse vaarwegen en heeft de meeste daarvan in eigen beheer. Voor het plaatsen van een werk boven, op, in, onder of langs één van deze vaarwegen, heeft u ontheffing nodig ingevolgde de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020.

Onder “een werk” verstaat de provincie, alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.

Voorbeelden van “werken” zijn: bruggen, sluizen, stuwen, remmingwerken, wachtplaatsen, steigers, oevervoorzieningen, insteekhavens, aanleggelegenheden, kabels, buizen en leidingen.

Voorwaarden

U vraagt ontheffing aan als de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • U wilt werkzaamheden uitvoeren en/of werken aanbrengen binnen de beheergrens van een vaarweg;
  • De vaarweg is in beheer van de provincie.

De provincie bekijkt per aanvraag of zij ontheffing verleent. Deze wordt vaak ter beoordeling aangeboden aan de betrokken adviseur(s). Er wordt alleen nautisch getoetst. Indien de er geen reden tot weigering is, kan ontheffing verleend worden. Aan een verleende ontheffing worden voorschriften verbonden om een vlot en veilig verloop van het scheepvaartverkeer te garanderen. 

Overigens wijzen wij u erop dat in sommige gevallen nog andere van overheidswege ontheffingen/vergunningen en dergelijke, benodigd zijn van bijvoorbeeld gemeente(n) en/of het Hoogheemraadschap. U dient dit bij de desbetreffende instantie aan te vragen.

Tijdelijke verkeersmaatregelen, werkzaamheden of evenement op de vaarweg.

Naast de vergunning of ontheffing voor werkzaamheden of een evenement op een vaarweg, heeft u vaak ook toestemming ingevolge het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) artikel 1.23 nodig. Er kunnen voorschriften aan de toestemming verbonden worden om te voorkomen dat het werk of evenement hinder of gevaar veroorzaakt.

Aanpak

Aanvragen kunt u digitaal of per post indienen. 

Digitaal: U logt in op het formulier. Als particulier maakt u hierbij gebruik van DigiD. Als organisatie maakt u gebruik van eHerkenning. De gegevens zoals bekend in de Basisregistratie Personen of het Handelsregister van de KvK worden automatisch ingevuld. Hierna kunt u de overige gegevens invullen, de bijlagen uploaden en deze verzenden. U ontvangt een automatisch gegenereerde digitale ontvangstbevestiging. 

Heeft u nog geen DigiD of eHerkenning? Vraag deze dan aan voordat u begint met de digitale aanvraag. Voor eHerkenning heeft u een middel nodig waarmee u voor uw organisatie gemachtigd bent voor:

Dienstverlener: Provincie Noord-Holland
Dienst: Digitaal Loket
Betrouwbaarheidsniveau: minimaal EH2+

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie een aanvraag indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt.

Meer informatie staat in de handreiking gebruik DigiD en eHerkenning.

Per post: U kunt het aanvraagformulier invullen, uitprinten en (voorzien van alle bijlagen en een natte handtekening) opsturen. Ook kunt u de aanvraag afleveren bij onze ontvangstbalie, Houtplein 33 te Haarlem.

 

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag. Verzoeken om aanvulling van de gegevens kunnen zorgen voor vertraging van de behandelingstermijn van uw aanmelding.

Meer informatie

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U heeft dan nog 6 weken de tijd om beroep aan tekenen bij de rechtbank.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn legeskosten verschuldigd.

Wat betreft het hebben van kabels, leidingen en buizen hanteert de provincie het principe “om niet”. Bij eventuele ruiming of verlegging gebeurt dit op kosten van de ontheffinghouder.

 

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering, sector Netwerkmanagement

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE  Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0031 800 0200 600 (gratis)