Woonvisie Noord-Holland, subsidie

STAP 1: Maak eerst de BIJLAGEN gereed:
bijlage 1 subsidieaanvraagformulier
bijlage 2 kopie bankafschrift
bijlage 3 machtigingsverklaring
bijlage 4 vergunning(en)
bijlage 5 planning, begroting, kasritme
bijlage 6 locatieaanduiding op kaart
bijlage 7 offerte(s)
bijlage 8 verslag regionaal portefeuillehouders overleg

STAP 2:
Log in op het formulier met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

LET OP: Heeft u al een eHerkenningsaccount voor de provincie? Dit is veranderd.
Uw E-Herkenningsaccount moet nu gemachtigd zijn voor de dienst 'Digitaal Loket' van de dienstverlener provincie Noord-Holland. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

PER POST: U kunt het indieningsformulier (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen.

In juni 2010 zijn de ‘Structuurvisie Noord-Holland 2040. Kwaliteit door veelzijdigheid’ en de ‘Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie’ vastgesteld. Hieraan is onder andere uitvoering gegeven met de ‘Provinciale Woonvisie Goed Wonen in Noord-Holland 2010-2020’. Om aan de Provinciale Woonvisie uitvoering te geven, zijn onder andere twee instrumenten voorhanden: de Regionale Actieprogramma’s Wonen en het Woonfonds. Het Woonfonds bedraagt in elk geval 6 miljoen euro en is bedoeld voor realisatie van de afspraken die zijn opgenomen in de Regionale Actieprogramma’s. Ook wil de provincie regionale afstemming bevorderen en activiteiten steunen die het opstellen van het Regionale Actieprogramma 2016-2020 kunnen bevorderen. De gelden uit het Woonfonds worden verstrekt door middel van de Uitvoeringsregeling Woonvisie Noord-Holland 2016.

De Stadsregio Amsterdam, het Gewest Gooi en Vechtstreek en gemeenten in Noord-Holland die aanvragen namens een regio kunnen in aanmerking komen voor subsidie op grond van de Uitvoeringsregeling Woonvisie Noord-Holland 2016. De subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die aansluiten bij de afspraken in het door de regio en door gedeputeerde staten vastgestelde Regionale Actieprogramma. 

De ‘Uitvoeringsregeling Woonvisie Noord-Holland 2016’ is op 31 mei 2019 vervallen. In deze nieuwe uitvoeringsregeling is het subsidieplafond aangepast ten opzichte van de vorige uitvoeringsregeling.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees dan deze pagina én de volledige tekst van de uitvoeringsregeling (zie wet- en regelgeving) goed door. 

Doelgroep
Subsidie kan worden verstrekt aan de Stadsregio Amsterdam, de Regio Gooi en Vechtstreek en aan gemeenten in Noord-Holland, die aanvragen namens een regio.

 Activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

  1. Voor het opstellen van een regionaal actieprogramma als bedoeld in artikel 13, tweede lid, onderdeel a, van de Provinciale Ruimtelijke Verordening voor de periode van 2016 tot 2020

  2. Voor het uitvoeren van een regionaal actieprogramma, zoals bij a. genoemd

Weigeringsgronden
Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:
- Niet alle gemeenten in de regio met de activiteit hebben ingestemd
- De activiteit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten financieel niet haalbaar is
- De aanvraag betrekking heeft op grondaankoop
- De aanvraag betrekking heeft op het opstellen van een onderbouwing om te bouwen buiten het Bestaand Bebouwd Gebied
- De activiteit betrekking heeft op het maken of actualiseren van regulier beleid

Voorwaarden

In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante voorwaarden.

De belangrijkste criteria voor deze regeling zijn:

  • Er moet minstens een subsidie van € 5.000, - worden gevraagd;

  • De aanvraag moet uiterlijk 30 september 2020 door de provincie Noord-Holland zijn ontvangen;

  • Alle gemeenten in de regio moeten met de activiteit hebben ingestemd

  • De activiteit moet binnen drie jaar na subsidieverlening zijn afgerond.

 De subsidie kan niet meer bedragen dan 50% van de door ons noodzakelijk geachte kosten, Indien de aanvraag betrekking heeft op het doen van onderzoek bedraagt de subsidie 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 75.000, -.

Voor deze regeling is in totaal maximaal € 3.590.675,- voor alle regio’s beschikbaar.

Uitgesloten van subsidie zijn:

- kosten, die gemaakt zijn voordat de aanvraag door ons is ontvangen;
- reguliere personeelskosten;
- kosten voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen ten behoeve van de reguliere bedrijfsvoering.

Aanpak

Deze regeling is een ‘volgorde van ontvangst’-regeling. Dat betekent dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Het is dus zinvol zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen. Wij beslissen binnen 13 weken op uw subsidieaanvraag.

Het is aan te raden om, voordat u tot een aanvraag overgaat, uw projectplan met ons te bespreken. 

Indienen subsidieaanvraag

Bij deze regeling kunt u uw subsidieaanvraag digitaal of op papier indienen. Het staat u vrij hier zelf een keuze in te maken.

Digitaal aanvragen
Voor het indienen van een digitale aanvraag doorloopt u het e-formulier en ondertekent u het formulier met uw DigiD (particulier) of uw eHerkenning (organisatie) account. Heeft u nog geen account, dan is het belangrijk dat u deze aanvraagt vóórdat u begint met het aanvragen van de subsidie. Houdt hierbij rekening met de doorlooptijd voor het activeren van een dergelijk account. Meer informatie over DigiD kunt u vinden op www.digid.nl en over eHerkenning op www.eherkenning.nl.

Uw eHerkenning account dient voor de onderstaande dienst en niveau gemachtigd te zijn:
Dienstverlener: Provincie Noord-Holland
Dienst: Ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Holland
Niveau: EH2+

Voordat u de digitale aanvraag verzendt, moet u alle bijlagen bijvoegen (uploaden tot 20 mb). Het is aan te raden de benodigde bijlagen vooraf gereed te hebben:

  • Formulier Projectinformatie (verplicht)

  • Kopie recent (digitaal) bankafschrift (indien subsidieontvanger op dat rekeningnummer niet eerder subsidie van provincie heeft ontvangen)

  • Machtigingsverklaring (indien één gemeente namens alle betrokken gemeenten een aanvraag indient)

Wanneer uw aanvraag digitaal is ingediend, ontvangt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging op het door u in het formulier opgegeven e-mailadres.

Papieren aanvraag
Voor het indienen van uw papieren subsidieaanvraag kunt u alleen het op deze site beschikbare aanvraagformulier (Word-document) gebruiken.

Uw complete aanvraag stuurt u op naar:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Sector Subsidies
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

In plaats van opsturen, kunt u uw aanvraag ook afleveren bij de balie van de Provincie Noord-Holland (Houtplein 33 te Haarlem). U ontvangt dan een ontvangstbevestiging gedateerd op de datum van aflevering.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl