Asielzoekers en statushouders

Steeds meer asielzoekers zoeken een veilig onderkomen in Nederland. Onder leiding van de commissaris van de Koning werken de Noord-Hollandse regio’s aan het realiseren van extra opvangplekken voor asielzoekers. Ook ziet de provincie erop toe dat gemeenten voldoende doen aan het huisvesten van statushouders.

Opvang asielzoekers


Nederland staat voor de taak een toenemend aantal asielzoekers op te vangen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor deze opvang in asielzoekerscentra (azc). Gemeenten zoeken naar geschikte locaties voor nieuwe opvangcentra. Waar mogelijk kijkt de provincie of het gemeenten hierin kan ondersteunen, bijvoorbeeld als het gaat om vergunningverleningen. Daarnaast zit de commissaris van de Koning de Provinciale Regietafel Asielopvang voor, waarin de Noord-Hollandse regio’s afspraken maken over de verdeling van asielzoekers binnen Noord-Holland. Aan deze tafel komt onder andere ook de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne aan de orde. 

Huisvesting statushouders


Erkende vluchtelingen met een verblijfsvergunning (zogeheten ‘statushouders’) hoeven niet meer in een asielzoekerscentrum te wonen, maar krijgen door gemeenten een reguliere woning toegewezen. Het Rijk bepaalt hoeveel statushouders gemeenten moeten huisvesten. De provincie ziet er vanuit de toezichtsrol op toe dat gemeenten deze taakstelling halen. Als een gemeente onvoldoende woningen aanbiedt, kan de provincie in het uiterste geval in die gemeente zelf voor huisvesting zorgen. 

In het Asieldashboard wordt inzichtelijk hoe Noord-Holland er op dit moment voor staat met de realisatie van opvang voor asielzoekers, Oekraïners en statushouders.