Divers woningaanbod

Alle Noord-Hollanders verdienen een betaalbare woning in de buurt van voorzieningen, opleiding en werk. De provincie streeft daarom naar een gevarieerd woningaanbod in alle gemeenten.

Druk op woningmarkt

Vooral in het zuiden van de provincie, in een breed gebied rondom Amsterdam, is de druk op de woningmarkt ongekend groot. Maar ook in de noordelijke regio’s neemt de vraag naar woningen toe. De prijzen stijgen en het is voor veel mensen lastig een passende woning te vinden. Bijvoorbeeld voor mensen met lage(re) inkomens, starters en jongeren. Als zij steeds verder van hun werk of studie wonen, neemt de druk op het verkeer toe. Ook wordt het voor bedrijven lastiger om voldoende personeel te vinden. 

Betaalbare woningen

De provincie streeft naar een gevarieerd woningaanbod dat zoveel mogelijk aansluit op de woningbehoefte en toegankelijk is voor mensen met een laag of middeninkomen. Gemeenten bepalen wat voor woningtypen er gebouwd worden, voor welke mensen en in welke prijsklassen. Ook bepaalt zij het minimumpercentage aan sociale huur, middenhuur of betaalbare koop. De provincie bevordert dat hierover maatwerkafspraken worden gemaakt.

Een voorbeeld van een maatwerkafspraak is een regionaal woonakkoord. Vanuit de Nationale Woon- en Bouwagenda van het Rijk wordt hier ook op ingezet. In de tweede helft van 2022 worden hierover afspraken gemaakt tussen (eerst) Rijk en provincie en (vervolgens) tussen Rijk, provincies en gemeenten, door het updaten van de Woondeal Noord-Holland Noord en de Woondeal MRA BZK

Meer betaalbare woningen krijg je niet alleen via nieuwbouw. Er zijn ook maatregelen voor bestaande woningen nodig. Samen met de Metropoolregio Amsterdam is de provincie hierover in gesprek met het Rijk. Onder andere via de beide woondeals. Ook is er vanuit het Masterplan wonen onderzoek gedaan naar betaalbaarheid en instrumenten die de provincie zou kunnen inzetten om nieuwbouw betaalbaar te bouwen én te houden. Hiervoor worden aanvullende maatregelen uitgewerkt. 

Flexwonen

Flexibele woonvormen bieden een oplossing om op korte termijn te voorzien in een woningvraag, zonder dat dit ten koste gaat van de bouw van permanente woningen. Met flexwonen worden verschillende soorten van tijdelijke woonoplossingen bedoeld. Kenmerkend is dat tenminste 1 van de volgende aspecten van tijdelijke aard is:

  • De woning zelf
  • De bewoning (via het gebruik van een tijdelijk huurcontract)
  • Het gebruik van de locatie waarop een woning wordt geplaatst

Er is een doorlopende vraag naar tijdelijke woonoplossingen. Flexwonen biedt een oplossing voor mensen die snel huisvesting nodig hebben, maar daar niet jaren op kunnen wachten. Zij worden ook wel ‘spoedzoekers’ genoemd. Voor deze spoedzoekers biedt de woningmarkt op dit moment te weinig mogelijkheden. Het gaat om een zeer diverse groep mensen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die door een scheiding een andere woning nodig hebben of instromers vanuit zorginstellingen.

De provincie en het Rijk helpen via de Stimuleringsaanpak Flexwonen gemeenten en woningcorporaties. Gemeenten geven aan voor wie en welk type flexibele woonvorm ontwikkeld wordt. Hulp kan bestaan uit het bieden van kennis rond flexwoningen. Maar ook via ondersteuning bij het realiseren van een flexwonenproject (zoals bijdragen aan de kosten van inhuur van een projectleider). Vanuit verschillende regelingen wordt ondersteuning geboden. Bijvoorbeeld via de middelen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de provinciale woonagenda of de Flexpool van de MRA/provincie. 

Wonen en zorg 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor wonen en zorg. Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, willen en kunnen steeds langer zelfstandig wonen. Ouderen bijvoorbeeld gaan minder snel naar een verzorgingshuis. Het maken van geschikte en bijzondere woonvormen en het bevorderen van doorstroming dragen bij aan zelfstandig wonen. Om gemeenten te helpen met het in beeld brengen van de behoefte, stelt de provincie de WoonZorgwijzer beschikbaar. Hiermee is in 1 oogopslag, op buurtniveau, te zien waar mensen met een bepaalde ziekte of beperking wonen. De informatie helpt gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen beter te kiezen waar aangepaste woningen of wijkvoorzieningen moeten komen.

Starters en jongeren

In de huidige woningmarkt is het voor jongeren en starters lastig om een betaalbare woning te krijgen. Provincie en gemeenten hebben hierover afspraken gemaakt in de woonakkoorden. In de akkoorden staan afspraken over nieuwbouw en bestaande bouw en is speciale aandacht voor het realiseren van betaalbare woningen voor starters en jongeren. Maar ook voor ouderen en mensen die zorg nodig hebben. 

Asielzoekers, statushouders en buitenlandse werknemers

De provincie speelt ook een rol bij de huisvesting van statushouders en de huisvesting van buitenlandse werknemers. Kijk voor meer informatie op de pagina’s Asielzoekers en statushouders en Huisvesting buitenlandse werknemers.