Divers woningaanbod

De vraag naar betaalbare woningen in Noord-Holland is groot en neemt nog steeds toe. De provincie zet zich in voor betaalbare woningen voor iedereen. Ook vindt zij het belangrijk dat alle inwoners een woning kunnen betalen in de gemeente waar zij graag wonen of werken. Daar is de kwaliteit van leven, de economie en de mobiliteit van de provincie bij gebaat.

Betaalbaarheid

De grote druk op de Amsterdamse woningmarkt beïnvloedt de woningmarkt ook elders in de provincie. Door de grote prijsstijgingen in Noord-Holland is het voor mensen met lage(re) inkomens, starters en jongeren steeds moeilijker om een betaalbare woning te vinden. Als zij  steeds verder van het werk of studie moeten wonen, neemt de druk op de mobiliteit toe. En voor bedrijven kan het lastiger worden om voldoende personeel te vinden. De provincie streeft daarom naar een gevarieerd woningaanbod in alle gemeenten. Een aanbod dat zoveel mogelijk aansluit op de woningbehoefte en toegankelijk is voor mensen met een laag of middeninkomen. Gemeenten bepalen wat voor woningtypen, voor welke mensen en in welke prijsklassen gebouwd worden. Ook bepaalt zij het minimumpercentage aan sociale huur, middenhuur of betaalbare koop. De provincie bevordert dat hierover maatwerkafspraken worden gemaakt.

Meer betaalbaar woningaanbod kan niet alleen via nieuwbouw. Er zijn ook maatregelen voor bestaande woningen nodig. Samen met de Metropoolregio Amsterdam is de provincie hierover in gesprek met het Rijk. Onder andere via de Woondeal MRA BZK

Flexwonen

Voor mensen die snel een woning nodig hebben, biedt de woningmarkt te weinig mogelijkheden. Die groep is zeer divers. Bijvoorbeeld mensen die door een scheiding een andere woning nodig hebben of instromers vanuit zorginstellingen. Via de Stimuleringsaanpak Flexwonen helpt de provincie samen met het Rijk, gemeenten en woningcorporaties. Gemeenten geven aan voor wie en welk type flexibele woonvorm ontwikkeld wordt. Hulp kan bestaan uit het bieden van kennis rond flexwoningen. Maar ook via ondersteuning bij het realiseren van een flexwonenproject (zoals bijdragen aan de kosten van inhuur van een projectleider). 

Vanuit verschillende regelingen wordt ondersteuning geboden. Bijvoorbeeld via de middelen van BZK, de provinciale woonagenda of de Flexpool van de MRA/provincie. 

Woningbouw voor kwetsbaren (flexwonen)

Flexibele woonvormen zijn een mogelijkheid om op korte termijn te voorzien in een woningvraag, zonder dat dit ten koste gaat van de bouw van permanente woningen. Zo biedt flexwonen een oplossing voor mensen die snel huisvesting nodig hebben maar daar niet jaren op kunnen wachten, zogenaamde spoedzoekers.

Met flexwonen worden verschillende soorten van tijdelijke woonoplossingen bedoeld. Kenmerkend is dat tenminste één van de volgende aspecten van tijdelijke aard is:

  • De woning zelf
  • De bewoning (via het gebruik van een tijdelijk huurcontract) of
  • Het gebruik van de locatie waarop een woning wordt geplaatst.

Hoewel ‘tijdelijkheid’ hierbij het sleutelwoord is, geldt dat de behoefte aan meer flexibiliteit in de beschikbaarheid van woningen, voor bijvoorbeeld spoedzoekers en buitenlandse werknemers, meer structureel is.

Wonen en zorg 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor wonen en zorg. Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, willen en kunnen steeds langer zelfstandig wonen. Ouderen bijvoorbeeld gaan minder snel naar een verzorgingshuis. Het maken van geschikte en bijzondere woonvormen en het bevorderen van doorstroming dragen bij aan zelfstandig wonen. Om gemeenten te helpen met het in beeld brengen van de behoefte, heeft de provincie de WoonZorgwijzer gemaakt. Hiermee is  in één oogopslag, op buurtniveau, te zien waar mensen met een bepaalde ziekte of beperking wonen. De informatie helpt gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen beter te kiezen waar aangepaste woningen of wijkvoorzieningen moeten komen.

Starters en jongeren 

In de huidige woningmarkt is het voor jongeren en starters lastig om een betaalbare woning te krijgen. In de woonakkoorden is speciale aandacht voor het realiseren van betaalbare woningen voor starters en jongeren. Maar ook voor ouderen en mensen die zorg nodig hebben. 

Huisvesting statushouders

De huisvesting van 'statushouders' (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) is een wettelijke taak van de gemeenten. Het Rijk bepaalt elk half jaar het aantal verblijfsgerechtigden dat een gemeente moet huisvesten. Het is belangrijk dat zij woonruimte krijgen om snel te kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Via Interbestuurlijk Toezicht controleert de provincie of gemeenten voldoen aan hun plicht om woningen toe te wijzen aan deze groep.

Huisvesting buitenlandse werknemers 

Noord-Holland is een economische motor die veel expats en buitenlandse werknemers aantrekt. De buitenlandse werknemers zijn onmisbaar voor de economie in Noord-Holland. Er is alleen een dringend tekort aan goede huisvestingslocaties voor buitenlandse werknemers. De provincie en de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen zijn een onderzoek gestart naar geschikte locaties voor het huisvesten van buitenlandse werknemers. 

Uitgelicht