Meerwaarde OV-knooppunten benutten

(02 oktober 2018)

De provincie kiest voor nieuwbouw rondom OV-knooppunten zodat de bestaande ruimte in het stedelijk gebied en het openbaar vervoer optimaal benut worden. De voorkeur gaat uit naar woningbouw binnen 1.200 meter rondom de knooppunten. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan liefst binnen 10 minuten fietsafstand vanaf het trein- of busstation.

In Noord-Holland zijn alle zestig treinstations aangewezen als OV-knooppunten. Hetzelfde geldt voor vier grote busstations. De knooppunten zijn zowel de entrees van binnensteden en omliggende wijken als de toegangspoorten naar natuur- of recreatiegebieden.

OV-knooppunten zijn belangrijke schakels in de reis op weg naar werk, voorzieningen of recreatieve bestemmingen. Om die reden stimuleert Noord-Holland nieuwbouw van woningen en bedrijvigheid rondom stations. Doel is het beter benutten en in samenhang met elkaar ontwikkelen van de knooppunten.

Samenwerking en maatwerk

Inmiddels werken diverse gemeenten in Noord-Holland aan visies voor hun knooppunt met maatregelen gericht op zowel de korte als lange termijn. Maar een gemeente, een investeerder of een vervoerder krijgt knooppuntontwikkeling niet in zijn eentje van de grond. Het is daarom belangrijk dat partijen gezamenlijk de meest kansrijke ontwikkelrichting voor een stationsomgeving ontdekken. Met het programma OV-knooppunten staat de provincie de partijen bij met kennis en procesbegeleiding.
Ook heeft de provincie verschillende tools beschikbaar om het proces te ondersteunen. Een voorbeeld is het instrument ‘Kiezen voor je Knooppunt’, een hulpmiddel om te komen tot optimale knooppuntontwikkeling. Daarnaast kan de provincie een rol spelen in het verbinden van zowel dossiers als partijen zoals gemeenten. Daarover voert Noord-Holland bijvoorbeeld regulier overleg met NS en ProRail.

Aandachtspunten

Tijdens het congres is het provinciale programma OV-knooppunten in twee sessies verkend. Dit gebeurde met een divers gezelschap van bestuurders, bouwers en ontwikkelaars.
Beleidsadviseurs Paul Chorus en Jelle Hengstmengel van het programmateam gaven een presentatie over het programma en de beschikbare (kennis)instrumenten. Naar aanleiding hiervan kwamen de volgende opmerkingen en vragen naar voren:

  • Neem de autobereikbaarheid van OV-knooppunten mee, zeker in dunbevolkte gebieden.
  • Betrek (vastgoed)ontwikkelaars eerder en intensiever bij de planontwikkeling rondom OV-knooppunten. Dat gebeurt nu vaak in een laat stadium en dan ligt er vaak al veel vast.
  • De provincie speelt een belangrijke rol bij het verbinden van partijen en opgaven om zo knooppuntontwikkeling te realiseren.
  • Noord-Holland stelt haar kennis en instrumenten rondom knooppuntontwikkeling laagdrempelig ter beschikking aan de partners. Alle partijen hebben waardering voor deze expertrol.
  • Uit onderzoek blijkt dat gemeenten vaak te hoge parkeernormen hanteren rondom OV-knooppunten. De provincie Noord-Holland is hierover ambtelijk in gesprek met Zuid-Holland, omdat in daar al onderzoek naar parkeernormen is gedaan. Hieruit blijkt dat bij diverse projecten de parkeergarages grotendeels leeg staat, omdat de parkeernorm niet is afgestemd op de doelgroep. Noord-Holland wil dit ook graag onderzoeken. Parkeernormen worden nu overigens niet meegenomen in het Vlindermodel, maar dat is mogelijk wel iets voor in de toekomst.

Instrumenten

Op de website van het programma zijn alle instrumenten terug te vinden. www.noord-holland.nl/ovk

De planviewer biedt een schat aan informatie (met veel data), zoals een factsheet per knooppunt, woningbouwplannen en kantoorlocaties, etc. Het streven is om de informatie jaarlijks te actualiseren. Tip: lees voor het gebruik eerst de leeswijzer.
Jaarlijks verschijnt de monitor OV-knooppunten. Neem voor vragen contact op met het programmateam via: ovknooppunten@noord-holland.nl

Meer informatie

Bekijk de presentatie OV-knooppunten.

Uitgelicht