Regionale woonakkoorden: een forse toename van het aantal woningen

(10 juni 2021)

In de provinciale Woonagenda (2020-2025) staat dat de provincie in woonakkoorden afspraken met regiogemeenten maakt over de woningbouwopgaven. De ambitie in Westfriesland is om jaarlijks minstens 900 woningen bij te bouwen. In Zuid-Kennemerland/IJmond is de inzet om jaarlijks minstens 1200 woningen te bouwen. Regio Gooi en Vechtstreek streeft naar 11.500 woningen erbij (tot 2040) en regio Amstelland-Meerlanden streeft naar ruim 38.000 woningen erbij (tot 2030).

Inmiddels is de provincie met de regio’s Westfriesland, Zuid-Kennemerland/IJmond, en recentelijk met Gooi- en Vechtstreek en Amstelland Meerlanden een woonakkoord overeengekomen. Dit jaar verwachten we de akkoorden met de overige 4 regio’s. Het woonakkoord van Westfriesland  is inmiddels in uitvoering. Zo staan diverse onderzoeken in de steigers, wordt de ‘Regionale challenge voor nieuwe passende woonvormen voor eenpersoonshuishoudens en senioren’ uitgewerkt en wordt in juni een ambitietafel georganiseerd. 
Deze ambitietafel gaat over het inzichtelijk maken van kansrijke, nieuwe woningbouwlocaties in relatie tot eerder beoogde woningbouwlocaties en de onderlinge samenhang. De regio heeft inmiddels subsidie van de provincie ontvangen voor versnelling van de woningbouw.  
Op 9 juni zetten marktpartijen in Westfriesland hun handtekening onder de samenwerking met de Westfriese gemeenten en de provincie Noord-Holland. Het online feestelijke evenement is terug te zien via https://nhnext.nl/woonakkoord-westfriesland/.

Met de uitvoering van het woonakkoord van Zuid-Kennemerland/IJmond wordt ook een start gemaakt. Provincie en gemeenten gaan met betrokken partijen 20 geformuleerde doelen uit (laten) voeren, waaronder: uitbreiding van de woningvoorraad (inclusief betaalbare woningen) in elk van de gemeenten; passend huisvesten van allerlei doelgroepen met en zonder behoefte aan zorg, duurzame nieuwbouw en verduurzaming van bestaande woningen.  

Op 11 mei 2021 is de provincie met de regio’s Gooi- en Vechtstreek èn Amstelland-Meerlanden (AM) een woonakkoord overeengekomen. 
Het woonakkoord 2021 - 2025 ‘Samen bouwen aan een vitale en toegankelijke regio’ van de Gooi en Vechtstreek is ook getekend door de actieve woningcorporaties in de regio. Samen willen de partijen meer mensen een betaalbare woning bieden. Daarmee groeit het aandeel sociale en middeldure huurwoningen. Daarnaast staat ook het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad centraal.
In de AM-regio is gekozen voor een compact woonakkoord gericht op gezamenlijke acties en afspraken voor de komende jaren. Van oudsher kent deze regio een goede samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) waarin al veel afspraken rondom woningbouw met elkaar zijn gemaakt. In het woonakkoord is  gezocht naar de meerwaarde van intensievere samenwerking tussen provincie en gemeenten. De volgende prioriteiten zijn gesteld: 
•    Provincie en gemeenten committeren zich aan versnelling van de woningbouwrealisatie met een betaalbaar, aantrekkelijk en duurzaam woonaanbod voor verschillende doelgroepen;
•    Provincie en gemeenten willen de bestaande betaalbare woningvoorraad beter benutten;
•    Als er knelpunten zijn in de samenwerking, dan maken de provincie en gemeenten die zoveel mogelijk bespreekbaar – en wordt er gezamenlijk aan een oplossing gewerkt;
•    Samen sterk in de regionale samenwerking: waar mogelijk trekken provincie en gemeenten als partners op – binnen AM en de MRA en naar het Rijk. Ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid.

De woonakkoorden zijn te downloaden via:
Woonbeleid - Provincie Noord-Holland (noord-holland.nl)

Contactpersoon: Ditte Valk, valkd@noord-holland.nl

Foto van de Alliantie, @de Alliantie  - Bij naamsvermelding!
 

Uitgelicht