WoonZorgwijzer: de brug tussen sociaal en woonbeleid

(02 oktober 2018)

Workshop door Mia Dieters (DSP) en Johan van Iersel (Infact)

Dat afstemming tussen het beleid voor wonen en voor het sociaal domein noodzakelijk is, behoeft geen discussie. De WoonZorgwijzer geeft in kaartbeelden informatie over verschillende doelgroepen in de wijken, zoals mensen met dementie of ggz-problematiek. Kaartbeelden leveren een universele taal die professionals van beide domeinen spreken. Noord-Holland stelt de WoonZorgwijzer beschikbaar voor de hele provincie.

De WoonZorgwijzer laat op buurtniveau in één oogopslag zien waar mensen met een bepaalde ziekte of beperking wonen. De informatie helpt gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen beter te kiezen waar aangepaste woningen of wijkvoorzieningen moeten komen. Tijdens de netwerkconferentie is de werking en de toepassingsmogelijkheden van het instrument in twee workshops uit de doeken gedaan.

Meerwaarde

Bij de ontwikkeling van de WoonZorgwijzer zijn verschillende organisaties betrokken, waaronder het Ministerie van BZK, gemeenten Amsterdam en Tilburg, Provincie Zuid-Holland, RIGO en Platform 31. Voor Noord-Holland is ook de informatie over plancapaciteit (bouwplannen) en de geschiktheid van de woningvoorraad toegevoegd aan de WoonZorgwijzer. Naast de kaartbeelden zijn ook de achterliggende data te downloaden voor lokaal gebruik binnen de eigen gemeente. De WoonZorgwijzer kan tevens worden aangevuld met eigen gegevens: de zogenaamde ‘plusvariant’. Mia Dieters: “Gemeenten kunnen de informatie uit de WoonZorgwijzer ook gebruiken om de taken van de wijkteams beter toe te snijden op de wijk, bijvoorbeeld op gebied van vroegsignalering.”

Verhelderend

Deelnemers konden ook zelf onderwerpen aandragen. Bijvoorbeeld plannen voor het doelgroepgericht aanvullen van de woningvoorraad en de voorzieningen in de wijk. Uit de aangedragen onderwerpen bleek dat de WoonZorgwijzer voor veel vraagstukken verhelderende inzichten kan bieden. Interesse voor de WoonZorgwijzer komt ook uit onverwachte hoek: de brandweer wil de WoonZorgwijzer gaan benutten bij het vormgeven van het preventieve beleid. Dementerenden en mensen met psychiatrische problematiek hebben  een verhoogde kans om een brand te veroorzaken. Mensen met mobiliteitsproblemen kunnen bij een brand moeilijk weg komen. Een ander voorbeeld is dat de WoonZorgwijzer voorspelt waar veel mensen wonen die door problemen met hun luchtwegen moeilijk met hitte overweg kunnen. Wellicht zijn er in die wijk meer schaduwplekken nodig of bankjes om uit te rusten.

Basis voor gesprek

Desgevraagd laat Johan van Iersel weten dat privacy een belangrijk aandachtspunt is geweest bij de ontwikkeling van de WoonZorgwijzer. “Gegevens zijn niet te herleiden naar personen en het instrument is volledig AVG-proof.” Hij benadrukt dat de WoonZorgwijzer vooral een basis vormt voor een gesprek over wonen en zorg. “Het is heel belangrijk om daarbij de lokale kennis te gebruiken”. Zo kan op grond van de verzamelde gegevens het vermoeden bestaan  dat er in een bepaalde wijk veel gebruikt gemaakt wordt van zorgvoorzieningen. Wanneer dat niet het geval blijkt, is een mogelijke verklaring dat mensen in de buurt elkaar helpen of dat veel mensen in die wijk zorg mijden.

Aanbevelingen

De deelnemers raken zo enthousiast dat ze met aanbevelingen komen om de WoonZorgwijzer beter te benutten. Niet alleen door deze bekender te maken, bijvoorbeeld onder medici, maar ook om rekening te houden met de kennis die zorgverzekeraars op dit gebied en over dit thema hebben. En bijvoorbeeld uit te zoeken waar zich mogelijke negatieve bijeffecten van de recente transities en decentralisaties manifesteren. 

Bekijk de presentatie van de workshop WoonZorgwijzer of neem contact op met Marjolijn Geirnaert, beleidsadviseur Provincie Noord-Holland geirnaertm@noord-holland.nl, telefoon +31 23 51 43 470.

Informatie:

Uitgelicht