Over het project

De provincie Noord-Holland is samen met de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen een onderzoek gestart naar nieuwe locaties voor de huisvesting van buitenlandse werknemers in de Kop van Noord-Holland. Buitenlandse werknemers zijn van groot belang voor de economie, maar de Kop heeft onvoldoende goede huisvesting voor hen. Veel buitenlandse werknemers wonen nu op plekken die daarvoor niet geschikt of bestemd zijn. Met soms overlast tot gevolg.

Hard nodig voor de economie

Buitenlandse werknemers zijn hard nodig voor de economie van de Kop. Zij zijn vooral afkomstig uit Midden- en Oost-Europa en werken in de land- en tuinbouw, logistiek, groothandel en bouw. Fysieke arbeid die de meeste Nederlanders liever niet doen. Meestal werken zij telkens een aantal maanden achter elkaar en gaan dan tijdelijk terug naar hun land. Veel bedrijven maken gebruik van hun diensten. 

In 2018 werkten in de Kop van Noord-Holland ruim 5.500 buitenlandse werknemers. Als gevolg van de vraag vanuit bedrijven neemt de groep buitenlandse werknemers per jaar met circa 600 mensen toe. De verwachting is dat deze vraag naar buitenlandse werknemers in de toekomst alleen maar toeneemt. Zelfs ten tijde van recessie, zoals veroorzaakt door een pandemie.

Groot tekort aan huisvesting

Onderzoek wijst uit dat er een groot tekort is aan goede huisvesting voor buitenlandse werknemers in de Kop. En de komende jaren is voor minimaal 3.000 buitenlandse werknemers extra huisvesting nodig. Het gaat om permanente huisvesting voor buitenlandse werknemers die hier tijdelijk werken. De gemeenten hebben de nodige inspanningen geleverd, maar dat leidt niet overal tot het gewenste resultaat: voldoende huisvesting. Inwoners en omwonenden maken vaak bezwaar als er een nieuwe huisvestingslocatie in de buurt komt. Het gevolg hiervan is dat buitenlandse medewerkers illegaal worden gehuisvest. Dat is een onwenselijke situatie.

In beeld krijgen

Om illegale huisvesting aan te pakken, gaan de gemeenten in regionaal verband handhaven. Daarnaast moeten de buitenlandse werknemers worden geregistreerd. Door handhaving en registratie komen alle buitenlandse werknemers in beeld en is duidelijk of er genoeg huisvesting is.

Locatieonderzoek

De provincie heeft een actieve rol gepakt en laat samen met de 3 gemeenten onderzoek doen naar huisvestingslocaties. Het gaat om 10 tot 20 geschikte, permanente locaties in de Kop voor de huisvesting van 3.000 werknemers, die hier tijdelijk werken. Dit zijn vooral locaties aan de randen van steden/dorpen en in de buurt van werkplekken. Grootschalige locaties in de kernen en locaties midden in het landelijk gebied (ver weg van de voorzieningen) zijn niet geschikt. Bij dit onderzoek worden stakeholders (zoals wijk- en dorpsraden, bedrijven, huisvesters), bewoners en omwonenden actief betrokken. Het onderzoek wordt voorjaar 2021 afgerond.

3 fasen onderzoek

  • Fase 1 (januari 2021):
    Bespreken van de voorwaarden van de zoeklocaties met (vertegenwoordigers van) belanghebbenden, zoals dorps- en wijkraden, bedrijven en huisvesters. Dit gebeurt via online sessies. Specifieke locaties worden dan nog niet besproken.
  • Fase 2 (februari 2021):
    Samen met inwoners en andere belanghebbenden wordt gezocht naar mogelijke huisvestingslocaties. Dit gebeurt onder andere met een online vragenlijst  Adviesbureau Sweco vult de groslijst van locaties nog aan; geïnteresseerde marktpartijen kunnen zich melden via: huisvesting-buitenlandsewerknemers@noord-holland.nl. De groslijst wordt beoordeeld op geschiktheid en wenselijkheid. Dit levert een overzicht op van 10 tot 20 kansrijke locaties.
  • Fase 3 (maart - mei 2021):
    Deze mogelijke locaties worden vervolgens getoetst. Waaraan wordt getoetst, wordt vooraf bekend.

Op 29 juni 2021 besluiten de colleges van GS en B&W over het rapport van Sweco. Hierna volgt een verdere uitwerking van de zoekgebieden in overleg met omwonenden en ondernemers. Deze nadere uitwerking start in september 2021.

Als de locaties exact bepaald zijn, nemen de gemeenten in principe het voortouw om daarvoor bestemmingsplannen te maken. Het gaat daarbij om maatwerk. Op verzoek van gemeenten kan de provincie hulp bieden en bijvoorbeeld een provinciaal inpassingsplan (dat is een provinciaal bestemmingsplan) maken.