Regionale woonafspraken

Regionale afstemming: daar draait het om bij het woonbeleid van de provincie. Het doel ervan is dat gemeenten samenwerken aan een sterke(re) regio. Ook zorgt het ervoor dat de koers van afzonderlijke gemeenten bijdraagt aan de kracht en het belang van de regio. Gemeenten in regio’s moeten het gezamenlijk eens worden over nieuwe woningbouw.

De regionale woonafspraken bestaan uit:   

  1. Regionale woningbouwprogrammeringen, waarvoor de regio’s verantwoordelijk zijn en waarbij de provincie betrokken is
  2. (regionale) Woonakkoorden tussen regio en provincie

Regionale woningbouwprogrammeringen  

In de regionale woningbouwprogrammeringen maken de samenwerkende gemeenten onderling afspraken over de ontwikkeling, transformatie en herstructurering van woningbouwlocaties en de hoeveelheid, kwaliteit en fasering ervan.  

Gemeenten maken regionale afspraken over woningbouw, die passen binnen de woningbehoefte en mogelijkheden (zie ook demografische ontwikkeling). Zij wegen zorgvuldig af wat de beste plek is om te gaan bouwen binnen de gemeentelijke en provinciale kaders. Zij kijken onder andere naar bereikbaarheid, werkgelegenheid, gezondheid, waterberging, natuur en ruimte. De provincie is betrokken bij de programmeringen, maar is geen formele partij. 

De provincie volgt de ontwikkelingen rond woningbouw nauwgezet, bijvoorbeeld met de jaarlijkse  Monitor Woningbouw. Voor de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord bestaat een digitale kaart met locaties van woningbouwplannen van gemeenten in samenhang met ander beleid. Het provinciaal woonbeleid is vastgelegd in de Omgevingsvisie NH 2050, de Omgevingsverordening, het dashboard Wonen en de provinciale Woonagenda 2020-2025. De woonagenda heeft ook richtinggevende principes voor regionale woonafspraken: de woningbouwprogrammering is regionaal en adaptief en houdt rekening met fasering en haalbaarheid. De in het woonakkoord af te spreken regionale doelstellingen kunnen hiermee worden gehaald. 

Woonakkoorden

De provincie en de Noord-Hollandse gemeenten zijn per regio woonakkoorden met elkaar overeengekomen over nieuwbouw en bestaande bouw. Alle woonakkoorden zijn te vinden op deze pagina. De akkoorden bevatten opgaven, acties en afspraken van uiteenlopende aard voor de komende 5 jaar. Er zijn afspraken over het aantal woningen en het huisvesten van allerlei mensen, met of zonder zorgvraag. Maar ook over klimaatneutraal en circulair bouwen (aardgasvrij en met oog voor het veranderende klimaat) in de buurt van OV-knooppunten en met behoud van de groene en gezonde leefomgeving. Bestaande woningen worden verduurzaamd. 

Video woonakkoord Westfriesland
Video: Cees Loggen, gedeputeerde Wonen, Rosalien van Dolder van gemeente Koggenland en ontwikkelaar Peter van Oeveren vertellen over het Woonakkoord Westfriesland. Daarin staan de plannen voor de woningbouw en hoe die gezamenlijk opgepakt gaan worden. Bewoners Roy en Marleen hebben na lang zoeken een nieuwe duurzame woning waar ze blij mee zijn.

Video Woonagenda
Video: Cees Loggen, gedeputeerde Wonen, over het belang van het Westfriese woonakkoord voor de regio.
 

Video over woonakkoord Gooi en Vechtstreek
In de video hierboven geven Roland Boom (voorzitter regionaal portefeuillehoudersoverleg Bouwen en Wonen), Harro Zanting (voorzitter Platform Woningcorporaties Gooi & Vechtstreek) en Cees Loggen (gedeputeerde Wonen van provincie Noord-Holland) een toelichting op het Woonakkoord Gooi en Vechtstreek 2021-2025.