Voldoende woningen

De vraag naar woningen in Noord-Holland is erg groot. De provincie zet subsidies, menskracht en kennis in om gemeenten te helpen snel passende, betaalbare en duurzame woningen te bouwen. En om bestaande woningen te verduurzamen zodat deze weer jaren mee gaan.

Om voldoende woningen te bouwen, zijn korte en lange termijndoelen vastgesteld:

  • Tot 2030: 165.000
  • Tot en met 2030: 184.000
  • Tot 2040: 230.000

Het versnellen van de woningbouw doet de provincie op de volgende manieren:

Uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen en versnellen woningbouw

Om aan de grote vraag naar woningen te voldoen zijn er veel woningbouwplannen. Bij sommige plannen zijn alle procedures doorlopen en de vergunningen rond waardoor er gebouwd kan worden. Meestal moeten er wel een of meer knelpunten worden opgelost voordat er gebouwd kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afspraken tussen gemeenten en bouwer(s) over de voorzieningen, bereikbaarheid en financiën. Samen met afzonderlijke gemeenten, regio Noord-Holland Noord, de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en het Rijk zet de provincie zich in om die knelpunten weg te nemen via het uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen en versnellen woningbouw (pdf, 715 kB) en de kernteams versnelling (MRA en NHN).

De provincie richt zich daarbij als eerste op de plannen die zijn vastgelegd in een bestemmingsplan met veel woningen. Daarna kijkt de provincie naar plannen die nog moeten worden vastgelegd in een bestemmingsplan.

De flexibele schil 

Om gemeenten te helpen met hun woningbouwopgave heeft de provincie Noord-Holland met steun van het Rijk 2 zogeheten ‘flexibele schil’-regelingen opgezet. Hiermee kunnen gemeenten extra mensen inhuren. Via 2 verschillende regelingen kan er gebruik worden gemaakt van de flexibele schil: 

Bouwambassadeur 

Om de woningbouw in Noord-Holland te versnellen is Lex Brans in 2020 benoemd als bouwambassadeur. De bouwambassadeur helpt gemeenten, bouwbedrijven, beleggers, ontwikkelaars en corporaties bij problemen tijdens de woningbouwproductie op de plekken waar de nood het hoogst is. Dit doet hij onder andere door:

  • het voeren van gesprekken
  • het geven van strategisch advies
  • het agenderen van knelpunten
  • het inzetten van (externe) expertise om knelpunten en/of capaciteitsgebrek op te lossen

YouTube still JouwNH Lex Brans
In deze video legt bouwambassadeur Lex Brans (rechts) uit hoe woningbouw in Noord-Holland wordt versneld (serie Jouw Noord-Holland, 2020)

Meer weten over wat de bouwambassadeur doet? De bouwambassadeur informeerde Provinciale Staten in het najaar van 2021 met dit rapport (pdf, 2 MB) over de resultaten van zijn eerste jaar. 

Slim gebruik ruimte

Naast nieuwbouw is het beter gebruik van de bestaande woonruimte een manier om meer woonruimte te realiseren. Het splitsen van woningen is daar een voorbeeld van. In het Masterplan wonen is onderzocht wat nodig is om van het woningsplitsen een succes te maken, dit wordt nader uitgewerkt. Lees meer op de pagina Masterplan Wonen. Ook het verduurzamen van bestaande woningen draagt bij aan het verruimen van de betaalbaarheid van wonen.

Daarnaast is de provincie betrokken bij de afstemming tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen en kantoren. Omdat veel kantoren leegstaan, ontmoedigt de provincie nieuwbouw en stimuleert zij vernieuwing en herbestemming van bestaande kantoren. Zie ook de website: Bedrijventerreinen en kantoren.