Voldoende woningen

De vraag naar woningen in Noord-Holland is erg groot. Tot 2040 moeten er in Noord-Holland minimaal 230.000 nieuwe woningen bij. De provincie zet subsidies, menskracht en kennis in om gemeenten te helpen snel passende, betaalbare en duurzame woningen te bouwen. En om bestaande woningen te verduurzamen zodat deze weer jaren mee gaan.

Versnellen woningbouw 

Er is een grote vraag naar woningen maar er zijn gelukkig ook veel woningbouwplannen. Bij sommige plannen zijn alle planologische procedures doorlopen en kunnen de woningen meteen gebouwd worden. In de praktijk moeten nog wel een of meer knelpunten worden opgelost voordat er gebouwd kan worden. Samen met afzonderlijke gemeenten, Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Bouwend Nederland zet de provincie zich in om knelpunten weg te nemen en tot productie te komen via het uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen en versnellen woningbouw. De provincie richt zich daarbij in eerste instantie op de plannen die zijn vastgelegd in een bestemmingsplan met een relatief grote bouwopgave. In tweede instantie kijkt de provincie naar plannen die nog moeten worden vastgelegd in een bestemmingsplan. Om gemeenten te helpen met hun woningbouwopgave heeft de provincie Noord-Holland met steun van het Rijk en in samenwerking met de MRA twee zogeheten “flexibele schil” regelingen opgezet, voor inhuur van extra ambtelijke capaciteit. Gemeenten die in aanmerking willen komen voor de flexibele schil kunnen meer informatie vinden via deze link.

Masterplan Wonen

In de eerste versie van het Masterplan Wonen (pdf, 4 MB) (juni 2021) heeft de provincie bepaald dat er in Noord-Holland tot 2030 zo’n 165.000 woningen moeten worden gebouwd. Dat is een zeer grote opgave: er moet meer worden gebouwd dan in de afgelopen jaren is gedaan, terwijl de uitdagingen om meer te bouwen steeds groter zijn geworden (denk aan stikstof en personeelstekort bij gemeenten en bouwers). In het Masterplan Wonen wordt de uitbreiding en versterking van een aantal directe steun- en hulpmaatregelen aangekondigd. Ook verkent de provincie enkele onorthodoxe voorstellen om gemeenten te helpen sneller meer én betaalbare woningen te bouwen.

De provincie zet zich al in voor het versnellen van woningbouw, onder andere door mee te betalen aan de flexibele schil: een pool van experts die gemeenten helpen bij het vlottrekken van woningbouwprojecten. Dit is een groot succes en daar gaat de provincie mee door. Maar er is meer inzet nodig. Daarom is onderzocht wat de provincie extra kan doen, bovenop de inspanningen die samen met gemeenten, regio’s en het Rijk worden gepleegd.

Versie 1.5 van het Masterplan Wonen is een vervolg op de eerste versie van het Masterplan. Op basis van 2 onderzoeken die de provincie heeft laten uitvoeren is er nu een goed beeld van de aantallen woningen die versneld gebouwd kunnen worden (realisatiecapaciteit). Ook hebben is er nu een instrumentenkoffer met maatregelen waarmee de provincie gemeenten helpt om dat voor elkaar te krijgen. 

In deze tussenstap van het Masterplan is een aanpak bepaald voor een actieve, aanvullende inzet van de provincie op concrete projecten en gebiedsontwikkelingen. Dat betekent dat de provincie een pro-actieve rol neemt en scherpe keuzes gaat maken om doorslaggevend te kunnen zijn. De volgende stap is dat de provincie in overleg gaat met gemeenten en het Rijk om, via maatwerk, te bepalen waar welke inzet wordt gepleegd. 

Verduurzamen en herverdelen bestaande woningen

Het duurzaam maken van bestaande woningen en het herverdelen van woningen draagt ook bij aan het verruimen van het aantal betaalbare woningen. 

Cijfers over woningbouw

De provincie brengt jaarlijks de huidige en toekomstige vraag in beeld via de bevolkingsprognose. Ook via de monitor Plancapaciteit geeft de provincie inzicht in het mogelijke plan- en locatieaanbod. Zie de viewer woningbouwlocaties voor locaties van woningbouwplannen van gemeenten in samenhang met ander beleid.

Jaarlijks publiceert de provincie de voortgang van de woningproductie via de Monitor Woningbouw. Met het Dashboard Wonen zijn actuele gegevens over woningbouw op gemeenteniveau, regioniveau en provinciaal niveau snel bij de hand. Voor de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord is een digitale kaart beschikbaar met locaties van woningbouwplannen van gemeenten in samenhang met ander beleid. 

Het provinciaal woonbeleid is onder andere vastgelegd in de Omgevingsverordening NH2020.