Voldoende woningen

De vraag naar woningen in Noord-Holland is erg groot. Tot 2040 moeten er in Noord-Holland minimaal 230.000 nieuwe woningen bij. De provincie zet subsidies, menskracht en kennis in om gemeenten te helpen snel passende, betaalbare en duurzame woningen te bouwen. En om bestaande woningen te verduurzamen zodat deze weer jaren mee gaan.

Versnellen woningbouw 

Er is een grote vraag naar woningen maar er zijn gelukkig ook veel woningbouwplannen. Bij sommige plannen zijn alle planologische procedures doorlopen en kunnen de woningen meteen gebouwd worden. In de praktijk moeten nog wel een of meer knelpunten worden opgelost voordat er gebouwd kan worden. Samen met afzonderlijke gemeenten, Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Bouwend Nederland zet de provincie zich in om knelpunten weg te nemen en tot productie te komen via het uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen en versnellen woningbouw. De provincie richt zich daarbij in eerste instantie op de plannen die zijn vastgelegd in een bestemmingsplan met een relatief grote bouwopgave. In tweede instantie kijkt de provincie naar plannen die nog moeten worden vastgelegd in een bestemmingsplan.  

Masterplan Wonen

Om gemeenten te helpen sneller meer én betaalbare woningen te bouwen is het Masterplan Wonen (pdf, 4 MB) opgesteld. In de eerste versie wordt de uitbreiding en versterking van een aantal directe steun- en hulpmaatregelen aangekondigd. Daarnaast verkent de provincie enkele onorthodoxe voorstellen, zoals actief grondbeleid (grond verwerven om samen met gemeenten binnenstedelijke woningbouwprojecten te versnellen én daar betaalbare woningen te bouwen en te behouden), of een fonds betaalbare koop (opkopen van bestaande of nieuwbouwwoningen tegen marktwaarde om die vervolgens onder voorwaarden tegen lagere prijzen te verkopen, met de verplichting om bij verhuizing die woningen tegen gereduceerde prijs terug te verkopen aan het fonds). Om zo 165.000 woningen te bouwen tot 2030, grofweg tweederde van de benodigde productie tot 2040 (230.000). Zie ook het Rapport betaalbaar wonen Noord-Holland (pdf, 1MB) en de Beleidsreactie rapport Betaalbaar wonen in Noord-Holland (pdf, 626kB). 

Verduurzamen en herverdelen bestaande woningen

Het duurzaam maken van bestaande woningen en het herverdelen van woningen draagt ook bij aan het verruimen van het aantal betaalbare woningen. 

Cijfers over woningbouw

De provincie brengt jaarlijks de huidige en toekomstige vraag in beeld via de bevolkingsprognose. Ook via de monitor Plancapaciteit geeft de provincie inzicht in het mogelijke plan- en locatieaanbod. Voor Noord-Holland als geheel, de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord bestaan digitale kaarten met locaties van woningbouwplannen van gemeenten in samenhang met ander beleid.

Jaarlijks publiceert de provincie de voortgang van de woningproductie via de Monitor Woningbouw. Met het Dashboard Wonen zijn actuele gegevens over woningbouw op gemeenteniveau, regioniveau en provinciaal niveau snel bij de hand. Voor de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord is een digitale kaart beschikbaar met locaties van woningbouwplannen van gemeenten in samenhang met ander beleid. 

Het provinciaal woonbeleid is onder andere vastgelegd in de Omgevingsverordening NH2020.