Woonbeleid

Woonagenda 2020-2025

De provincie Noord-Holland wil dat er de komende jaren veel betaalbare en duurzame woningen beschikbaar komen. Zij gaat gemeenten met raad en daad helpen om de flinke ambitie op het gebied van wonen waar te maken. Dat staat in de definitieve Woonagenda die is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten.

Video: toelichting gedeputeerde Cees Loggen op de Woonagenda 2020-2025.
Video: Gedeputeerde Cees Loggen geeft een toelichting op Woonagenda van de provincie Noord-Holland (klik op de afbeelding om de video te bekijken).

Download de Woonagenda 2020-2025 (pdf, 5,76 MB)

Sneller meer woningen bouwen 

Er bestaat momenteel een grote vraag naar woningen en er zijn gelukkig ook veel plannen. Bij sommige woningen zijn alle planologische procedures doorlopen en deze mogen meteen gebouwd worden. In de praktijk moeten ook bij deze plannen soms nog wel een of meer knelpunten worden opgelost voordat er gebouwd kan worden. 
 
De provincie richt zich daarbij in eerste instantie op de plannen die zijn vastgelegd in een bestemmingsplan in gemeenten met een relatief grote bouwopgave.
In tweede instantie kijkt de provincie naar plannen die nog moeten worden vastgelegd in een bestemmingsplan maar wel ook passen binnen landelijke en provinciale wet- en regelgeving. Samen met afzonderlijke gemeenten, Metropoolregio Amsterdam en Bouwend Nederland zet de provincie zich in om knelpunten weg te nemen en tot productie te komen via het uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen en versnellen woningbouw.

 

Regionale afspraken wonen

De provincie richt zich op bouwprojecten waar behoefte aan is. Vooral op de steden omdat daar de meeste mensen nu eenmaal graag wonen. Echter, de stad moet wel leefbaar en aantrekkelijk blijven, zodanig dat de ‘lucht niet uit de stad gehaald wordt’. Gemeenten maken regionale afspraken over woningbouw, die passen binnen de woningbehoefte en mogelijkheden (zie handreiking regionale afspraken). Bekijk ook de demografische ontwikkeling.

 

Er moet een zorgvuldige afweging worden gemaakt wat de beste plek is om te gaan bouwen. Hierbij wordt onder andere ook rekening houden met bereikbaarheid, werkgelegenheid, gezondheid, waterberging, natuur, ruimte.

 

De provincie volgt de ontwikkelingen rondom woningbouw nauwgezet. Jaarlijks voert zij de Monitor Woningbouw uit: zie de link onder ‘onderzoeken’. Bekijk ook een digitale kaart met locaties van woningbouwplannen van gemeenten in samenhang met ander beleid: deze kaart is er voor de Metropoolregio Amsterdam en voor Noord-Holland Noord

 

Het provinciaal woonbeleid is verder onder meer vastgelegd in de Structuurvisie en Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).

InfographicOpen de infographic 'Rol provincie bij nieuwbouw' (pdf, 2 Mb)

Bovenstaande afbeelding geeft een korte uitleg over de rol die de provincie heeft bij nieuwbouw vanaf de start tot aan de bouw van de woningen. Klik op de afbeelding voor meer informatie.

Regionale actieprogramma’s wonen

De provincie en de Noord-Hollandse gemeenten hebben per regio uitgangspunten en acties afgesproken op het gebied van nieuwe woningbouw en bestaande bouw, waaronder betaalbaarheid, bouwen bij OV-knooppunten, duurzaamheid en voorzieningen. Deze afspraken staan in de regionale actieprogramma’s. De actieprogramma’s voor de periode 2016 – 2020 van elke regio staan rechts op deze pagina.

Voor de regio’s bestaat de mogelijkheid om voor projecten uit het actieprogramma subsidie aan te vragen via de uitvoeringsregeling woonakkoorden. Voorbeelden zijn:

  • Senioren wooncoach: De regio Gooi & Vechtstreek heeft subsidie gekregen voor het opleiden van lokale wooncoaches, het opdoen van ervaring en het monitoren van de resultaten zijn zinvolle activiteiten, en lokale partners wordt intensief betrokken. Het verwachte resultaat: betere doorstroming op de woningmarkt én meer woongenot voor senioren.
  • Pilot gebiedsarrangementen wonen en zorg: In de regio Zuid-Kennemerland/IJmond start een project dat bijdraagt aan het langer zelfstandig thuiswonen van senioren en mensen met een zorgvraag. Er zijn veel verschillende partijen betrokken.

Duurzaamheid

De provincie wil dat woningen in 2050 energieneutraal zijn. Om dat te bereiken stimuleert de provincie gemeenten om bij nieuwbouwwoningen af te stappen van aardgasverwarming en over te stappen op duurzame alternatieven. Noord-Hollandse gemeenten hebben hiervoor een intentieverklaring ondertekend. De provincie ondersteunt gemeenten daarbij via experts vanuit het Servicepunt Duurzame Energie.

Voor bestaande woningbouw stimuleert de provincie de gemeenten om in de periode tot 2050 de warmtevoorziening volledig te verduurzamen. Als eerste stap heeft Noord-Holland samen met gemeenten, corporaties en de energienetwerkbedrijven in beeld gebracht hoe op buurtniveau de verduurzaming van de warmtevoorziening tegen de laagste kosten mogelijk is.

Het verduurzamen van de warmtevoorziening buurt betekent meestal vervanging van aardgasleidingen door een warmtenet of een verzwaard elektriciteitsnet. Ook aanpassingen aan woningen zijn meestal nodig om hiervan gebruik te maken. Om woningeigenaren voor te bereiden op deze omschakeling is het programma Verduurzaming bestaande woningvoorraad Noord-Holland opgezet. Meer informatie staat op deze website onder Energietransitie.

Samenwerkingsagenda met Bouwend Nederland

Sinds medio 2016 heeft de provincie een Samenwerkingsagenda met Bouwend Nederland. Hierin staan afspraken over woningbouw, duurzaam bouwen en klimaatadaptatie. Onder andere dat gezamenlijk wordt ingezet op het versnellen van de woningbouwproductie op de juiste locaties en dat bij voorkeur duurzaam gebouwd wordt. Meer informatie staat in de Samenwerkingsagenda (SWA).

Huisvesting statushouders

De huisvesting van 'statushouders' (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) is een wettelijke taak van de gemeenten. Het Rijk bepaalt elk half jaar het aantal verblijfsgerechtigden dat een gemeente moet huisvesten. Het is belangrijk dat zij woonruimte krijgen om snel te kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Via Interbestuurlijk Toezicht controleert de provincie of gemeenten voldoen aan hun plicht om woningen toe te wijzen aan deze groep.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wonen Provincie Noord-Holland per e-mail ontvangen om op de hoogte te blijven? Aanmelden kan via dit aanvraagformulier.

Uitgelicht