Monumenten en herbestemming

De provincie wil leegstand en verval van specifiek erfgoed van provinciaal belang, zoals industrieel, agrarisch en religieus erfgoed, tegengaan. Met alleen restauratie en onderhoud is het niet altijd mogelijk om monumenten te behouden. Daarom zet de provincie in op het blijvend gebruik van monumenten door herbestemming. Ook investeert Noord-Holland in restauratie.

Noord-Holland telt 14.000 rijksmonumenten (waarvan 8.000 in Amsterdam). Daarnaast zijn er 500 provinciale monumenten en enige duizenden gemeentelijke monumenten buiten Amsterdam. Monumenten zijn wettelijk beschermd. Een eigenaar heeft een vergunning van de gemeente nodig om zijn of haar monument te restaureren, verbouwen of slopen.

Om eigenaren van monumenten wegwijs te maken in de kennis, kansen, advies en financieringsmogelijkheden bij de provincie Noord-Holland is een wegwijzer voor monumenten opgesteld. Deze wegwijzer helpt om erachter te komen of en zo ja, hoe de provincie Noord-Holland kan ondersteunen bij het behouden van het monument. In de wegwijzer staat onder andere informatie over (subsidies voor) onderhoud, restauratie, verduurzaming, herbestemming en het Noord-Hollands fonds voor herbestemming, verduurzaming en restauratie van monumenten.

Monumentenschildje

De provincie wil het provinciale erfgoed bekender maken. Daarom kunnen eigenaren van provinciale monumenten een provinciaal monumentenschildje aanvragen voor op de gevel van hun monument. Hiermee bedankt de provincie ook de eigenaren, bewoners en gebruikers van monumenten voor hun inzet voor het behoud van cultureel erfgoed. U kunt kosteloos een monumentenschildje aanvragen. Levendige verhalen over de bewoners en gebruikers van de provinciale monumenten leest u op de website Oneindig Noord-Holland.

Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland

Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland ondersteunt elk jaar enkele gemeenten bij complexe vragen over herbestemming, bijvoorbeeld door het organiseren van een expertmeeting of het doen van aanvullend onderzoek. Daarnaast documenteert het Steunpunt interessante voorbeelden van herbestemming en heeft zij samen met de Loods herbestemming monumenten de infographic Hulp bij Herbestemmen ontwikkeld.

Crowdfunding als financieringsmogelijkheid

In sommige gevallen kan crowdfunding een (aanvullende) manier van financiering zijn voor het behouden en het verduurzamen van erfgoed. Bij crowdfunding brengt een grote groep kleine financiers (een deel van) het benodigde bedrag in. De provincie Noord-Holland heeft de afgelopen jaren samen met een aantal erfgoedpartijen ervaring opgedaan met het crowdfunden van erfgoed. De resultaten hebben onder andere geleid tot een beslisboom die erfgoedpartijen helpt bij het maken van de afweging om crowdfunding in te zetten voor verduurzamingsmaatregelen. Voor een succesvolle crowdfundingscampagne zijn een aantal aspecten noodzakelijk zoals een betrokken groep burgers, een breed draagvlak binnen de organisatie en transparantie. Meer informatie over crowdfunding vindt u in het Handboek Crowdfunding Erfgoed.

Een screenshot van de YouTube-video 'Crowdfunding voor verduurzaming van erfgoed'