Onderzoek gezondheid in de IJmond

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet in opdracht van de provincie Noord-Holland en de gemeenten in de IJmond (Velsen, Beverwijk en Heemskerk) onderzoek naar de gezondheid in de IJmond.

De grafietregens bij Harsco Metals/Tata Steel in 2018/2019 hebben tot veel vragen en zorgen bij de inwoners in de IJmond geleid. Het RIVM is daarom in 2019 gestart met het project ‘Grafietregen en gezondheid’.

Opzet onderzoek RIVM

Het eerste deel van het onderzoek is in juli 2019 afgerond. In deze fase zijn via verschillende kanalen zorgen en vragen van omwonenden gerubriceerd en waar mogelijk beantwoord. Op basis van de nog openstaande vragen zijn opties in kaart gebracht voor mogelijk verder onderzoek.

Het onderzoeksvoorstel van het RIVM is opgedeeld in 3 clusters: A t/m C. Het RIVM adviseert een gefaseerde aanpak: vervolgstappen worden bepaald op basis van informatie uit voorgaande clusters. Deze zijn door de provincie in een aantal consultatierondes besproken met bewonersorganisaties, de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk, de GGD Kennemerland, de omgevingsdiensten IJmond en Noordzeekanaalgebied, Tata Steel en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In opdracht van de provincie is het RIVM alvast gestart met een aantal zaken binnen Cluster A, het zogenoemde basisonderzoek. Het gaat dan om een analyse van inhaleerbare stoffen op basis van data uit het luchtmeetnet, een inschatting van acute klachten en een analyse van de klachtenregistratie van regionale huisartsen.

Na afstemming met de klankbordgroep – bestaande uit inwoners uit de IJmond, een huisarts en experts – brengt het RIVM vervolgens advies uit over de overige vervolgstappen voor een onderzoek. Op basis hiervan nemen de provincie en gemeenten een besluit over de vervolgstappen.

Wanneer de eerste resultaten bekend zijn, zal afhangen van de invulling van het onderzoek. De eerste tussenresultaten van het onderzoek worden tegen de zomer van 2020 verwacht.

Onafhankelijke rol RIVM

Het RIVM werkt voor het onderzoek samen met de GGD Kennemerland, GGD Amsterdam, het NIVEL en inwoners van de IJmond. De onafhankelijke positie van RIVM is vastgelegd in de Wet op het RIVM. Er is een klankbordgroep opgericht waar omwonenden en experts van andere organisaties deel van uitmaken. De klankbordgroep adviseert de stuurgroep – bestaande uit de provincie en de gemeenten in de IJmond – over het onderzoek.

Meer informatie

Actuele informatie over het onderzoek is te vinden op de website van het RIVM.

Uitgelicht