Circulaire economie

De provincie is bezig met een overgang: waar eerst grondstoffen en producten aan het einde van hun levensduur werden vernietigd (lineaire economie), werkt de provincie nu aan een circulaire economie. Producten en grondstoffen worden hergebruikt en zo min mogelijk vernietigd.

De provincie wil het vernietigen van grondstoffen (ook wel primaire grondstoffen) in 2030 met 50% verminderen. De provincie streeft naar een circulair Noord-Holland in 2050. Om dit te bereiken werkt de provincie aan de hand van 6 creatiesporen naar een circulair Noord-Holland. In het Ontwikkelingsperspectief (pdf, 14.5 MB) is beschreven hoe de provincie de overgang naar een circulaire economie wil beginnen. Hoe dit verder wordt aangepakt wordt in de Actieagenda (pdf, 4,8 MB) beschreven.

Schema circulaire economie

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

  1. Innovatie & ondernemerschap: de provincie verbindt partijen en stimuleert het creatieve proces. Zo ondersteunt de provincie innovatief MKB en startups via ondernemersloketten door financieringsinstrumenten helder te maken. Ook werkt de provincie samen met MKB, de creatieve industrie en kennisinstituten aan innovaties
  2. Ketenvorming: de provincie is partner en bemiddelaar bij totstandkoming van 4 icoonketens (mineralen in bouwsector, biomassa en voedsel, plastic verpakkingsmaterialen en textiel). De provincie stimuleert innovaties en verbindt deze ketens door challenges uit te zetten bij de creatieve industrie en kennisinstituten. Als de ketens vrijwel geen restafval hebben is er sprake van een circulaire economie.
  3. Productieschone grondstoffen: het is belangrijk om lokale biomassa te gebruiken. De provincie stimuleert innovatie en onderzoekt welke consequenties de productie heeft. De provincie brengt in beeld waar de kansen liggen voor de landbouw en bosbouw en hoe dit kan worden bevorderd. 
  4. Ruimte: de provincie brengt ruimtelijke consequenties in beeld voor organisaties en zorgt waar nodig voor Alternatieven.
  5. Regelgeving: de provincie kijkt naar mogelijkheden om regelgeving aan te passen om zo  de circulaire economie te ontwikkelen. De provincie zet zich in IPO-verband in voor een gezamenlijke provinciale structuur en database waarin belemmerende regelgeving kan worden aangegeven.
  6. Circulaire organisatie: de provincie onderzoekt welke stappen nodig zijn voor een circulaire provincie. Daarmee kan de provincie nieuwe initiatieven stimuleren.

Bekijk de programma's voor bedrijven over circulaire economie die plaatsvinden in het voorjaar van 2019 (pdf, 1,4 MB).

Duurzame landbouw

De provincie doet mee met:

Duurzaam toerisme

Taken van de provincie:

  • groei van de sector en betere kwaliteit, meer onderlinge samenhang en diversiteit van het aanbod stimuleren
  • de toeristische marketing en de promotie van de culturele sector ondersteunen; toeristische informatie is te verkrijgen via de VVV-kantoren in Noord-Holland
  • kennis verzamelen en delen

De provincie is lid van de Leisure Board, cluster Toerisme & Congressen, van de Amsterdam Economic Board in de Metropoolregio. Om professionalisering en vraaggericht werken te stimuleren, levert de provincie de toeristische sector informatie over trends en bezoekersprofielen, zoals: