Duurzame economie

De provincie werkt aan circulaire economie, duurzame landbouw en duurzaam toerisme.

Circulaire economie

In het coalitieakkoord ‘Ruimte voor groei’ is het belang van circulaire economie onderstreept. Circulaire economie gaat om slim (her-)gebruik van grondstoffen. Binnen een circulaire economie wordt niets zomaar weggegooid. Men probeert producten of materialen van deze producten opnieuw te gebruiken voor nieuwe producten. Om dit te bereiken is een overgang nodig van een lineaire economie naar een duurzame economie.

Om deze overgang te stimuleren, stelden Gedeputeerde Staten op 17 mei 2016 de ‘Startnotitie ontwikkelingsperspectief circulaire economie’ vast. Daarin wordt de Westas genoemd als een kansrijk gebied om uit te groeien van proeftuin tot circulaire hotspot.

Het Ontwikkelingsperspectief Circulaire Economie is op 10 juli door Provinciale Staten is vastgesteld. De projecten die in het plan worden beschreven gaan over het bevorderen van innovatie en ondernemerschap. Ook wil de provincie stimuleren dat bedrijven meer gebruik gaan maken van elkaars grondstoffen en afvalstoffen. Ook het gebruik van schone grondstoffen en biomassa, het intelligenter ontwikkelen van bedrijventerreinen en het aanpakken van regelgeving die circulaire economie dwars zit, krijgt volop aandacht.

Duurzame landbouw

De provincie doet mee met:

Duurzaam toerisme

Taken van de provincie:

  • groei van de sector en betere kwaliteit, meer onderlinge samenhang en diversiteit van het aanbod stimuleren
  • de toeristische marketing en de promotie van de culturele sector ondersteunen; de provincie is opdrachtgever voor de toeristische website www.noord-holland.com
  • kennis verzamelen en delen

De provincie is lid van de Leisure Board, cluster Toerisme & Congressen, van de Amsterdam Economic Board in de Metropoolregio. Om professionalisering en vraaggericht werken te stimuleren, levert de provincie de toeristische sector informatie over trends en bezoekersprofielen, zoals: