Versterken technische sector

Voldoende en goed geschoold technisch personeel is essentieel voor verduurzaming. De provincie wil voorkomen dat door corona mensen in de technieksector ontslag krijgen en niet meer terugkeren in die sector. Daarvoor is begeleiding van werk naar werk nodig. Daarnaast is de behoefte aan technische medewerkers zo groot dat ook instroom vanuit andere branches nodig is. Dat biedt mogelijkheden voor mensen uit andere sectoren die door corona hun baan verliezen.

De provincie wil drempels wegnemen waar mensen en bedrijven in de technieksector tegenaan lopen. Hiervoor zijn o.a. oriëntatie-, opleidings-, en ondersteuningsvouchers aangedragen. Daarnaast zijn de volgende projecten gestart: 

•    Er is in elke arbeidsmarktregio van de provincie een Servicepunt Techniek (SPT) ingericht, met als doel het matchen en opleiden van kandidaten en werkgevers tussen (en door) de 4 aangesloten techniekbranches en hun Opleidings- en Ontwikkelfondsen (O&O).  Voor een goede afstemming onderling is er bovendien een coördinator. Meer informatie over de relevante thema's, ambities en doelen en de betrokken partners vind je hier.
•    MKB-route: Het project slaat een innovatieve en digitale brug  tussen onderwijs en het MKB. Er wordt gebruikgemaakt van skills in plaats van diploma’s. Met de zogenaamde metroleerlijn biedt de Smart Makers Academy aantrekkelijke bijscholingstrajecten, zijn er inmiddels al 500 werkenden bereikt en hebben 5000 leerlingen in de regio Zuid Kennemerland kennis gemaakt met ICT en de maakindustrie.
•    Het programma Entree in Beweging verbetert de positie van een kwetsbare doelgroep op de NoordHollandse arbeidsmarkt. Een netwerk van partijen uit de publieke en private sectoren stellen samen het programma op en dragen gezamenlijk zorg voor de uitvoering ervan. De onderwijspartijen binnen het netwerk pakken de gelegenheid aan om binnen het programma het onderwijs voor de doelgroep te verbeteren en te innoveren. Het projecten krijgt met de inzet van motie 42 middelen, de mogelijkheid om ervaring op te doen met voorliggend opleidingsniveau MBO 1 en 2 en inzet van technologie in niet-technische sectoren. De inschatting is dat hiermee tussen de 500 en 1000 mensen van werk of uitkering naar werk geholpen kunnen worden.

•    Afsprakenmodel van werk-naar-werk binnen de luchtvaartsector. Het project ‘Mind your next step’ richt Luchtvaart Community Schiphol zich op het begeleiden van mensen van werk naar werk. Samen met bedrijfsleven en onderwijs wordt gezocht naar een structuur waarin (jonge) mensen enthousiast worden gemaakt voor technische werkzaamheden waar je niet zo snel aan zou denken. Hierbij wordt vooral naar de skills gekeken. In deze nota lees je er meer over.

•    Oprichting Ontwikkelfonds voor de talentontwikkeling voor mensen die een vak willen leren of hun vak willen bijhouden én die moeilijk toegang kunnen krijgen tot bestaand scholingsaanbod. Concreet gebeurt dit met het faciliteren van begeleiding, oriëntatie- en opleidingsvouchers.

Vragen of behoefte aan meer informatie over een van de regelingen? Stuur een e-mail naar: herstelfonds@noord-holland.nl.

Monteur