Duurzaam stortbeheer

Het verwerken van afval gebeurt ook in de provincie Noord-Holland vaak door het in te pakken op stortplaatsen. Dit vraagt langdurende en ook kostbare nazorg (onderhoud). De provincie test daarom samen met het Rijk, de provincie Flevoland, de provincie Noord-Brabant, stortplaatsbeheerders en wetenschappers nieuwe technieken. Dit leidt tot een aanzienlijke kostenbesparing en geven we het probleem niet door aan volgende generaties.

Wat is duurzaam stortbeheer?

Jaarlijks ontstaat in Nederland ongeveer 60 miljoen ton afval. Het meeste van dit afval wordt gerecycled of nuttig toegepast. Uiteindelijk blijft minder dan 2 miljoen ton afval over dat op een stortplaats terechtkomt. Op dit moment wordt afval op stortplaatsen beheerd door het volledig ‘in te pakken’. Zo wordt voorkomen dat grondwater en uiteindelijk ook ons drinkwater wordt vervuild. Hierbij zijn voorzieningen nodig die de bodem moeten beschermen tegen deze vervuiling. Deze moeten eeuwigdurend worden beheerd, gecontroleerd en vervangen. Met het project introductie Duurzaam Stortbeheer (iDS) wordt onderzocht of het mogelijk is om de verontreiniging al in de stortplaats af te breken en onschadelijk te maken, zodat eeuwigdurende nazorg vervalt of zoveel mogelijk wordt beperkt. Hiermee kan een aanzienlijke kostenbesparing worden gerealiseerd en geven we het probleem niet door aan volgende generaties. 

pilotlocatie 3

Experiment    

Op 3 nog te sluiten locaties, waarvan 1 in Noord-Holland, wordt een groot landelijk onderzoek naar nieuwe technieken voor het onderhoud uitgevoerd. Dat is het resultaat van de mede door de provincie ondertekende Green Deal. De nieuwe technieken kunnen effect hebben op het beheer, onderhoud en de nazorg van de locatie. De provincie kan ze mogelijk ook gaan toepassen op andere nog te sluiten locaties. De provincies, het Rijk en de Vereniging Afvalbedrijven voeren deze proeven uit onder de naam 'Introductie Duurzaam Stortbeheer' (iDS).

pilotlocatie

Pilotlocaties en tussenevaluatie

Op 3 pilotlocaties vindt onderzoek plaats naar het op duurzame wijze beheren van stortplaatsen: Wieringermeer (Middenmeer), Braambergen (Almere) van Afvalzorg en Kragge II (Bergen op Zoom) van Attero. Halverwege de pilot heeft een onafhankelijk bureau een tussenevaluatie opgesteld. Hieruit blijkt dat het experiment kans van slagen heeft, zonder negatief effect op het milieu. De gewenste processen, zoals de uitspoeling van verontreinigingen en natuurlijke afbraak/stabilisatie van organisch materiaal zijn in gang gezet. Hiermee staan de seinen op groen voor de tweede helft van de pilot. 

Afbraakproces op gang brengen

De stortplaats krijgt een waterdoorlatende bovenlaag (zie video). Door water en zuurstof (geforceerd) toe te laten, kunnen bacteriën in de afvalberg het afval versneld en op biologische wijze afbreken of verontreinigingen dusdanig vastleggen dat ze niet meer naar de omgeving kunnen verspreiden. De verwachting is dat het afval na 10 jaar dusdanig afgebroken of gefixeerd is dat de ondoordringbare bovenlaag op de stortplaats niet meer nodig is. De stortplaats is dan klaar voor een andere bestemming. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een recreatieterrein of golfbaan. 

Het onderzoek 

Het onderzoek biedt kansen op innovatief leren en geeft meer inzicht in de materie en de eventuele risico’s. De tussenevaluatie geeft vertrouwen voor de toekomst en rede om door te gaan met de pilots. Het Rijk, provincies en stortplaatsexploitanten zetten zich samen met een team van wetenschappers in om het experiment over ongeveer 5 jaar af te ronden. Als het experiment slaagt, kan duurzaam stortbeheer een definitieve regeling worden in het Stortbesluit bodembescherming. Vervolgens kan duurzaam stortbeheer ook worden toegepast op 9 andere potentiële stortplaatsen. Om het project veilig en verantwoord uit te voeren, vindt uitgebreide monitoring plaats door de stortplaatsexploitanten en het bevoegd gezag

Samenwerking

Het programma introductie Duurzaam Stortbeheer (iDS) is een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de provincie Flevoland, de provincie Noord-Brabant, Stichting Duurzaam Storten, Vereniging Afvalbedrijven, Afvalzorg en Attero. Bij het experiment zijn ook onafhankelijke, wetenschappelijke instituten betrokken, waaronder TU Delft en Wageningen University & Research (WUR).

Meer informatie?

Wilt u meer weten over Duurzaam Stortbeheer? Kijk dan op de website duurzaamstortbeheer.nl.