Omgevingsveiligheid

Een gezonde leefomgeving is een woon-werkomgeving waar je zo min mogelijk wordt blootgesteld aan veiligheidsrisico’s. De provincie richt zich op het beperken en voorkomen van ongevallen in industriegebieden en dichtbevolkte woongebieden.

Industrie

De provincie beheerst de risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en transport van gevaarlijke stoffen in hun fysieke leefomgeving. Door het beheersen van deze risico’s via vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt een kans op een ramp tot een minimum beperkt. 

De provincie is, als bevoegd gezag, verantwoordelijk voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving voor een deel van de bedrijven in Noord-Holland die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Dit zijn vaak grotere bedrijven. Voor deze risicovolle bedrijven zijn speciale richtlijnen vastgelegd in het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO). Bedrijven die hieraan moeten voldoen worden BRZO-bedrijven genoemd. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert deze taken uit, in opdracht van de provincie. 

Provinciale risicokaart

Op de provinciale risicokaart staan locaties waar risicovolle activiteiten plaatsvinden. Gemeenten informeren burgers over de risico's in hun woonomgeving. Dat doen ze met de gemeentelijke risicokaart. Alle risicokaarten laten zien welke risicovolle bedrijven in uw buurt gevestigd zijn en welke transportroutes voor gevaarlijke stoffen door de omgeving gaan.

Wegen

Het vervoeren van gevaarlijke stoffen is risicovol. Vervoerders, transportroutes en de omgeving rond deze transportroutes moeten aan speciale veiligheidseisen voldoen. Het transport van gevaarlijke stoffen gebeurt via daarvoor aangewezen wegen. Op alle provinciale wegen mogen gevaarlijke stoffen vervoerd worden. Gemeenten kunnen zelf sturen op het vervoer van gevaarlijke stoffen via plaatselijke routes.