Naar een duurzame staalproductie

Tata Steel wil groen staal gaan maken. Hiervoor wil het bedrijf versneld over stappen op waterstof en gebruik maken van de Direct Reduced Iron (DRI) technologie. Dat is een technologie waarmee ijzer wordt gemaakt op basis van aardgas of waterstof in plaats van kolen, uitgevoerd in combinatie met elektrische ovens.

Deze technologie is minder belastend voor de omgeving en vervangt, samen met een E-oven, het hoogovenproces. Voor de DRI’s zijn bovendien geen kooks uit de kooksfabrieken of sinter uit de sinterfabriek meer nodig.

Het staalbedrijf verwacht voor 2030 een groot deel van de staalproductie, die nu plaatsvindt in 1 van de 2 Hoogovens en kooksfabriek 2, te vervangen door de DRI-technologie. Na 2030 verwacht het bedrijf ook de tweede Hoogoven, de andere kooksfabriek en de sinterfabriek te vervangen door de DRI-technologie. Meer informatie over groen staal staat op deze website.

Gezondere leefomgeving

De provincie Noord-Holland is positief over de plannen van Tata Steel om staal te gaan produceren met de DRI-technologie. De provincie wil niet alleen dat de CO2-uitstoot wordt verminderd. Tegelijkertijd wil zij ervoor zorgen dat de keuzes die moeten worden gemaakt bij de realisatie van duurzame staalproductie bijdragen aan een gezondere leefomgeving in de IJmond. De provincie zet zich daarom samen met het Rijk en gemeenten in om de overgang van Tata naar duurzame staalproductie mede mogelijk te maken.

Gestroomlijnde verlening van vergunningen

De provincie Noord-Holland streeft naar het stroomlijnen van de vele vergunningen die nodig zijn voor het overschakelen door Tata Steel naar de productie van groen staal. Nadat Tata Steel in 2024 de aanvragen voor vergunningen heeft ingediend moeten de vergunningen binnen 2 jaar kunnen worden verleend. Dat zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2026 zijn. Waar mogelijk starten procedures al eerder. 

Tata Steel heeft nog geen aanvragen ingediend. Het is ook nog niet precies duidelijk welke vergunningen nodig zijn, omdat het om een innovatieve en complexe productiewijze van groen staal gaat. De provincie Noord-Holland is het bevoegd gezag voor het verlenen van de vergunningen. Er wordt geïnventariseerd of het mogelijk is om 1 gecoördineerde procedure toe te passen voor het verlenen van alle benodigde vergunningen voor de productie van staal op basis van de DRI-technologie door Tata Steel. Het combineren van de verschillende procedures die nodig zijn in 1 procedure levert duidelijkheid op voor omwonenden, Tata Steel, andere betrokken organisaties en de provincie zelf. Ook levert het tijdwinst op, waardoor de DRI-technologie sneller in gebruik kan worden genomen en de oude, meer vervuilende fabrieksonderdelen eerder kunnen sluiten.

Meer informatie over de planning staat in de brief aan Provinciale Staten van 30 maart 2022 (pdf, 5 Mb).

Brede transformatie nodig voor omschakeling naar waterstof

Overheden (provincie, gemeenten en het Rijk) en private partijen die samenwerken in het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied hebben in een eerste update van de Cluster Energiestrategie (CES) aangegeven hoe in het Noordzeekanaalgebied waterstof een plek krijgt en welke energie infrastructuur daarvoor nodig is. In de update zijn het plan van Tata Steel voor de omschakeling naar waterstof en de opschaling van de waterstofproductie in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) verwerkt. Deze opschaling is nodig door het plan van Tata Steel om met groene waterstof staal te gaan maken en om alle andere plannen op het gebied van waterstof in het NZKG te realiseren. De vraag naar waterstof in het Noordzeekanaalgebied wordt in de toekomst zo groot dat ook in het gebied zelf rekening is gehouden met een waterstofproductie van 1 gigawatt. De productie van waterstof wordt elektrolyse genoemd. Het vindt plaats in een elektrolyser. Naast productie in het gebied is er een veelvoud aan import van waterstof nodig. Dit kan via een landelijk netwerk van leidingen en via aanlevering per schip. Van het Rijk is duidelijkheid nodig over de financiering en beschikbaarheid van geschikte infrastructuur voor voldoende elektriciteit en waterstof. 
 
De actualisatie op de CES.

Een eerste stap in de transitie is de ontwikkeling van H2ermes: een 100 megawatt elektrolyser voor de productie van groene waterstof op het terrein van Tata Steel. H2ermes is een samenwerking van Tata Steel, waterstof bedrijf HyCC en The Port of Amsterdam. Het project is een belangrijke stap in het bouwen van een op waterstof gebaseerd energiesysteem in het Noordzeekanaalgebied. Het is de bedoeling dat H2ermes in 2025 de eerste groene waterstof levert en vanaf dan bijdraagt aan de vergroening van de staalproductie, de industrie in het havengebied en mobiliteit.

Nieuwe uitdagingen

Verduurzaming en innovatie leidt tot nieuwe technologie waarmee Tata Steel in de toekomst minder uitstoot. Op die manier heeft het bedrijf in de toekomst minder impact op de gezondheid in de IJmond. Maar er kan wel op andere vlakken enige overlast blijven of ontstaan door de overgang naar groen staal. Een grote waterstofopslag stelt bijvoorbeeld eisen aan veiligheidscontouren en tijdens de bouw kan geluidsoverlast ontstaan. De provincie en de IJmondgemeenten letten hier scherp op bij het verstrekken van de vergunningen en bij het opstellen van bestemmingsplannen. 

Intussen niet stil zitten

Om een gezondere leefomgeving te bereiken wacht de provincie niet totdat de omschakeling van de staalproductie naar DRI-technologie is gerealiseerd. De provincie vindt het belangrijk dat nu al de uitstoot van stoffen van het terrein van Tata Steel naar beneden gaat. De provincie en IJmondgemeenten hebben hiervoor in 2020 het Programma Tata Steel 2020-2050 Samen werken aan een gezondere en veilige IJmond opgesteld. Ook is de provincie samen met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voortdurend bezig om de vergunningen van Tata Steel aan te scherpen, zodat de uitstoot van stoffen vermindert. 

Meer informatie hierover staat op de pagina Vergunning, toezicht en handhaving.

Duurzaam staal in &Holland

Wat vinden 6 betrokken mensen van de transformatie bij Tata Steel naar een duurzame staalproductie? Lees in het Magazine &Holland de verhalen van:

  • een vertegenwoordiger van de Dorpsraad Wijk aan Zee
  • de directeur van Tata Steel
  • een medewerker van Tata Steel
  • een vertegenwoordiger van Greenpeace Nederland
  • een wetenschapper op het gebied van staalproductie op basis van waterstof

 

Uitgelicht