Waterstof en groen gas

Om klimaatneutraal te worden zet de provincie onder meer sterk in op het ontwikkelen van waterstof als alternatief voor aardgas en diesel. Door in te zetten op waterstof vermindert de uitstoot van CO2 en wordt tegelijkertijd bijgedragen aan een schonere lucht. Waterstof zorgt voor minder fijnstof en stikstofuitstoot dan fossiele brandstoffen.

Dit draagt bij aan een gezondere leefomgeving. De productie, distributie en het gebruik van waterstof is ook goed voor de economie en levert banen op. 

Industrie en havens

In de toekomst stapt een groot deel van de industrie over op waterstof. In met name energie-intensieve processen in de industrie, maar ook in de lucht- en scheepvaart en in het zware wegvervoer vormt waterstof een uitkomst. Elektriciteit is hiervoor niet altijd geschikt. 

De havens in het Noordzeekanaalgebied en Den Helder kunnen hier een belangrijke rol in spelen: er is een sterk industriecluster met een enorme vraag naar waterstof in het zuiden van de provincie en groot aanbod van waterstof vanuit zowel het noorden als het zuiden. 

De ligging aan de Noordzee maakt ons goed toegerust om de energie die wordt opgewekt uit windmolens op zee hier te laten aanlanden. Groene elektriciteit van windmolens (of zonnepanelen) kan worden opgeslagen als waterstof. Vanuit Noord-Holland kunnen we bovendien gemakkelijk activiteiten op de Noordzee zelf ontplooien, zoals offshore groene waterstofproductie direct bij windmolens op zee.

Zwaar vervoer

Ook zwaar vervoer en internationaal vervoer kan gebruik gaan maken van waterstof als brandstof. Als er meer vrachtwagens en binnenvaartschepen waterstof of elektriciteit gebruiken in plaats van fossiele brandstoffen zoals scheepsdiesel, scheelt dat heel veel herrie en uitlaatgassen. De provincie ondersteunt daarom de ontwikkeling van waterstoftankstations in Noord-Holland. Voor eind 2025 zijn er verschillende waterstoftankstations gepland. Tegelijkertijd stimuleert de provincie bedrijven om over te stappen van dieselvoertuigen op schone waterstofvoertuigen. Samen met de havens van Rotterdam en Duisburg werkt de provincie aan een waterstoftanknetwerk voor binnenvaartschepen.

Belangrijke schakel

De waterstof die onze regio nodig heeft om te kunnen verduurzamen kan niet allemaal hier worden opgewekt. Daar is simpelweg niet genoeg ruimte voor. Wij zijn dus ook afhankelijk van andere productielocaties en van import. 

De Noord-Hollandse havengebieden zijn belangrijke internationale knooppunten voor import, verwerking, opslag, doorvoer en export van waterstof en daarvan afgeleide brandstoffen als synthetische kerosine. De haven van Amsterdam – de vierde haven van Europa – is gespecialiseerd in  import, opslag en overslag van – nu nog fossiele brandstoffen - en in de toekomst groene waterstof en synthetische kerosine voor lucht- en scheepvaart en is met een ondergrondse pijplijn verbonden met Schiphol. De haven van Den Helder kan door haar ligging een belangrijke rol spelen bij grootschalige in- en doorvoer van groene waterstof die op de Noordzee is geproduceerd of van buurlanden komt.