Waterstof en groen gas

Om klimaatneutraal te worden zet de provincie onder meer sterk in op het ontwikkelen van waterstof als alternatief voor aardgas. Daarnaast kan groen gas een rol spelen: gas dat via vergisting of vergassing verkregen wordt uit plantenresten, hout- en snoeiafval, mest en slib.

Waterstof

Om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te halen zet de provincie in op waterstof. Dit is ook belangrijk vanuit economisch perspectief en het behoud van werkgelegenheid. 

In de toekomst stapt een groot deel van de industrie over op waterstof. De havens in het Noordzeekanaalgebied en Den Helder kunnen hier een belangrijke rol in spelen: we hebben een sterk industriecluster met een enorme vraag naar waterstof in het zuiden van de provincie en groot aanbod van waterstof vanuit zowel het noorden als het zuiden. 

De Noord-Hollandse havengebieden zijn belangrijke internationale knooppunten voor import, verwerking, opslag, doorvoer en export van waterstof en daarvan afgeleide brandstoffen als synthetische kerosine. De haven van Amsterdam – de vierde haven van Europa – is gespecialiseerd in  import, opslag en overslag van – nu nog fossiele brandstoffen - en in de toekomst groene waterstof en synthetische kerosine voor lucht- en scheepvaart en is met een ondergrondse pijplijn verbonden met Schiphol. De haven van Den Helder kan door haar ligging een belangrijke rol spelen bij grootschalige in- en doorvoer van groene waterstof die op de Noordzee is geproduceerd.

Ook vrachtvervoer kan er gebruik van gaan maken. Daarnaast kan overtollige groene elektriciteit worden opgeslagen als waterstof.  

Wat doet de provincie?

Groen gas en biogrondstoffen

De ontwikkeling van groen gas is ook uit economisch oogpunt belangrijk. Veel producten zoals plastic voorwerpen, kunstmest en medicijnen worden nu nog uit aardolie of aardgas gemaakt. Deze grondstoffen worden op termijn vervangen door milieuvriendelijke varianten zoals groen gas en syngas (een mengsel van waterstof en koolmonoxide). Deze gassen worden geproduceerd uit diverse biomassastromen zoals mest, rioolslib of hout- en snoeiafval.

In Alkmaar wordt onderzoek gedaan naar hoe je met biomassa op een milieuvriendelijke manier deze grondstoffen kan produceren. Daarnaast wordt met een innovatief proces uit o.a. mest en riool slib, waterstof, groen gas en kooldioxide geproduceerd.

Er is steeds meer maatschappelijke weerstand tegen biomassacentrales. De provincie wendt haar invloed aan om de uitbreiding van bestaande of bouw van nieuwe grootschalige biomassacentrales tegen te gaan.