Wind

Met de inzet van duurzame energie neemt de CO2-uitstoot af. Zo beperken we de opwarming van de aarde en houden we onze voeten droog. Windenergie levert een belangrijke bijdrage. Windenergie is niet alleen belangrijk vanuit duurzaamheidsoogpunt, maar biedt ook nieuwe werkgelegenheid.

Regionale Energiestrategie

Het opwekken van elektriciteit vraagt ruimte. En omdat ruimte in Noord-Holland schaars is, willen we functies zorgvuldig wegen en op elkaar afstemmen. Dat doen we onder andere in de Regionale Energiestrategieën (RES’en). Daarin wordt onder meer gekeken waar grootschalig duurzame elektriciteit kan worden opgewekt met zonne- en windenergie.

In Noord-Holland stellen we samen met onze partners 2 RES’en op: 1 in de regio Noord en 1 in de regio Zuid. In deze regio’s werken provincie, gemeenten en waterschappen samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners om voor zoveel mogelijk draagvlak te zorgen. 

RES en Omgevingsverordening NH2020 en NH2022

In de Omgevingsverordening NH2020 en de conceptverordening NH2022 worden de RES’en leidend voor wind op land. Wat betekent dit voor het plaatsen van windturbines? Dat leest u in de download 'Wat betekenen de RES'en voor Wind op land' (pdf, 487 kB)

De provincie vraagt gemeenten bij het plaatsen van de windmolens in het landschap rekening te houden met het landschap en de uitgangspunten die daarover in de Leidraad Landschap en cultuurhistorie staan. De Ruimtelijke handreiking wind op land (pdf, 1 MB) biedt hier handvatten voor. 

De regels die vanaf 2014 golden voor wind op land vervallen hiermee.

Afbeelding pdf-download Wijzigen provinciaal Wind op land beleid
Download 'Wijzigingen provinciaal Wind op land beleid' (pdf, 2,04 MB)

Wind op zee

Als het gaat om windenergie hebben windmolens op zee de voorkeur van de provincie Noord-Holland. Het Rijk is verantwoordelijk voor de aanleg van windparken op zee. Noord-Holland is een belangrijke schakel voor het aan land komen van de energie van de windparken op zee.

Video Jouw Noord-Holland: ruimte voor duurzame energie
Video Jouw Noord-Holland: ruimte voor duurzame energie