Wind

Met de inzet van duurzame energie neemt de CO2-uitstoot af. Zo beperken we de opwarming van de aarde en houden we onze voeten droog. Windenergie levert een belangrijke bijdrage. Windenergie is niet alleen belangrijk vanuit duurzaamheidsoogpunt, maar biedt ook nieuwe werkgelegenheid.

Regionale Energiestrategie

Het opwekken van elektriciteit vraagt ruimte. En omdat ruimte in Noord-Holland schaars is, willen we functies zorgvuldig wegen en op elkaar afstemmen. Dat doen we onder andere in de Regionale Energiestrategieën (RES’en). Daarin wordt onder meer gekeken waar grootschalig duurzame elektriciteit kan worden opgewekt met zonne- en windenergie.

In Noord-Holland stellen we samen met onze partners 2 RES’en op: 1 in de regio Noord en 1 in de regio Zuid. In deze regio’s werken provincie, gemeenten en waterschappen samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners om voor zoveel mogelijk draagvlak te zorgen. 

Wind op land

De provincie Noord-Holland heeft afspraken gemaakt met het Rijk over hoeveel windenergie zij op land mogelijk moet maken in 2020. De taak voor de provincie Noord-Holland bedroeg in totaal 685,5 megawatt (MW). In de polder Wieringermeer is een windpark gebouwd van circa 250 MW met 100 windmolens. Vanaf 2020 is het bovendien mogelijk in Noord-Holland Noord losstaande kleine windmolens tot 15 meter bij agrarische bedrijven te bouwen.  

Metropoolregio Amsterdam en kleine windmolens

Om de energietransitie te versnellen mogen 3 of meer windturbines op een rij worden gebouwd in de hiervoor aangewezen gebieden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit was voorheen minimaal 6 windturbines op een rij. Voor de bouw hoeft niet langer gesaneerd te worden, dat wil zeggen: voor 1 nieuwe turbine hoeven er geen 2 oude meer weggehaald te worden. Verder kunnen Gedeputeerde Staten gebieden op verzoek van gemeenten aanwijzen waar windturbines mogen komen. Dit biedt de gemeenten in de MRA mogelijkheden om invulling te geven aan de Regionale Energie Strategie voor Noord-Holland Zuid. 

Wind op zee

Als het gaat om windenergie hebben windmolens op zee de voorkeur van de provincie Noord-Holland. Het Rijk is verantwoordelijk voor de aanleg van windparken op zee. Noord-Holland is een belangrijke schakel voor het aan land komen van de energie van de windparken op zee.

Video Jouw Noord-Holland: ruimte voor duurzame energie
Video Jouw Noord-Holland: ruimte voor duurzame energie