Geitenstop

De provincie Noord-Holland heeft een geitenstop ingevoerd. Geitenhouderijen mogen met ingang van 12 december 2018 niet meer uitbreiden. Ook mogen nieuwe bedrijven zich niet meer vestigen en is het omzetten van een agrarisch bedrijf naar een geitenhouderij niet meer toegestaan. Verder mogen bedrijven niet meer verder groeien.

Bedrijven die voor 12 december 2018 een vergunning hebben aangevraagd vallen hier niet onder. Deze kunnen in behandeling worden genomen en hoeven niet te worden getoetst aan de verklaring.

Deze stop geldt ook voor particulieren die hun dieren bedrijfsmatig houden (of daarmee vergelijkbaar zoals de verkoop van geitenproducten).

De stop geldt niet als in totaal minder dan 10 geiten worden gehouden.

Landelijk onderzoek

De provincie neemt dit besluit uit voorzorg, omdat uit onderzoek in opdracht van het Rijk blijkt dat omwonenden in straal van 2 kilometer rondom geitenhouderijen een verhoogde kans op longontsteking hebben.

Op dit moment loopt er een groot landelijk onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) naar de mogelijke samenhang tussen geitenhouderijen en longklachten bij omwonenden. Zodra de precieze oorzaken van de gezondheidseffecten duidelijk zijn, wordt ook duidelijk of, en zo ja welke, (bedrijfs)maatregelen genomen kunnen worden. De afronding van dat onderzoek wordt in 2021 verwacht. Zolang er onduidelijkheid bestaat over de precieze oorzaken, is het vanuit het voorzorgprincipe nodig dat het aantal gehouden geiten in de provincie Noord-Holland niet verder toeneemt.

Gevolgen

  • Gemeenten verlenen niet langer omgevingsvergunningen voor vestiging, uitbreiding of omschakeling naar geitenhouderijen met meer dan 10 geiten. Daarmee is vestiging en/of uitbreiding van geitenhouderijen van meer dan 10 geiten niet meer mogelijk. Dat geldt ook voor het omzetten van bestaande agrarische bedrijven naar geitenhouderijen met meer dan 10 geiten.
  • Kosten voor voorbereidingen voor een melding of aanvraag ingediend na 12 december 2018, vallen onder het ondernemersrisico.
  • Wanneer vóór 12 december 2018 een vergunning voor (ver)bouw is aangevraagd, valt de aanvraag niet onder de geitenstop. Een al verleende vergunning kan gebruikt worden.
  • Bij een inpandige verbouwing, waarvoor geen bouwvergunning is vereist, zal de oppervlakte die in gebruik is voor geiten niet of nauwelijks toenemen. Het besluit tot geitenstop verbiedt echter bij meer dan 10 geiten de uitbreiding van het aantal, ook als er meer stalruimte beschikbaar komt.
  • Tegen de verklaring tot geitenstop is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Provinciale Ruimtelijke Ordening

De Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) wordt gedeeltelijk herzien. De inhoud hiervan moet nog worden vastgesteld. Via de PRV krijgt de geitenstop doorwerking in (andere) ruimtelijke plannen.

Met het voorbereidingsbesluit moet binnen 6 maanden na inwerkingtreding, de PRV worden gewijzigd. De voorbereiding hiervan is gestart. Het streven is dat Provinciale Staten van Noord-Holland de gewijzigde PRV uiterlijk juni 2019 vaststellen. Na vaststelling van de ontwerpwijziging van de PRV door Gedeputeerde Staten, kan iedereen via de reguliere weg op de ontwerpwijziging reageren.

Uitgelicht