Westeinderscheg

De provincie werkt de komende jaren aan de negende scheg van Amsterdam: de Westeinderscheg. De Westeinderscheg loopt vanaf het IJ, door de Schinkel, langs de Oeverlanden en het Amsterdamse Bos via de Bovenlanden naar de Westeinderplassen. Door de natuur in deze groene strook te versterken, neemt de rijkdom aan plant- en diersoorten toe. Daarnaast krijgen inwoners uit de regio een nieuwe mogelijkheid om de rust op te zoeken.

De ontwikkeling van de Westeinderscheg doet de provincie uiteraard niet alleen. Samen met de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn, het hoogheemraadschap Rijnland en vele andere lokale organisaties en partijen, werkt zij aan het versterken van het landschap én aan het zichtbaar maken van dit gebied.  

De Westeinderscheg bestaat uit natuur, water, cultureel erfgoed en recreatieve verbindingen zoals wandel- en fietspaden. Het is er allemaal al, maar de samenhang is vooralsnog zoek. Door deze losse elementen met elkaar te verbinden en projecten voor herstel en verbetering te starten, ontstaat 1 geheel.

Natuur

In de Westeinderscheg zijn stukken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) die voor 2027 afgemaakt moeten worden. Ook komen er meer en betere ecologische verbindingen. Die zijn belangrijk voor dieren en planten. Zij kunnen zich daardoor over grotere gebieden verplaatsen zodat hun leefgebied groter wordt. Daarnaast worden locaties binnen de Westeinderscheg gezocht voor nieuw bos of houtige elementen zoals hagen en heggen.

Daarnaast ligt er nu de kans om de duinen, via de duinzoom en over de Haarlemmermeerpolder, zowel recreatief als ecologisch te verbinden met een dieper achterland. Dit is een plan dat wordt meegenomen in de ontwikkeling van de Westeinderscheg.

Water

Op de middellange termijn spelen opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, kwel en opwaardering van de Ringvaart. Met de betrokken partijen zoals het waterschap wordt gekeken hoe deze veranderingen aan te pakken.

Water is een verbindend element in de Westeinderscheg. Vanuit Amsterdam is het een half uur varen naar de Westeinderplassen. Alleen een route ontbreekt nog. Er is dus ook op de korte termijn met relatief eenvoudige ingrepen een verbetering te bereiken in de Westeinderscheg op het gebied van water. Denk aan vaarroutes, op- en overstaplocaties, nieuwe waterverbindingen en betere markeringen.

Recreatie

Er is nog veel winst te halen door de Westeinderscheg recreatief in te richten. Het Amsterdamse Bos is bijvoorbeeld slecht bereikbaar vanuit de Haarlemmermeer. Daarnaast is bewegwijzering summier en zijn er nauwelijks uitrustplekken. 1 van de acties die snel worden uitgevoerd is het plaatsen van picknicktafels.

Wandelroutes

Recent is het wandelnetwerk Amstelland geopend, waardoor de toegankelijkheid in dit deel van het gebied is verbeterd. Uit eerder onderzoek blijkt verder dat er kansen liggen om de routes vanuit de Haarlemmermeer te verlengen door het maken van verbindingen over of onder de ringvaart door. Voor het Amsterdamse Bos heeft Recreatie Noord-Holland ook de hardlooproutes mogen herinrichten in een vormgeving geïnspireerd door het wandelnetwerk Noord-Holland. Verder start een onderzoek hoe de hardlooproutes vanuit het Amsterdamse Bos kunnen worden doorgetrokken naar de Westeinderscheg.

Vaarroutes

Het Sloepennetwerk verbindt de Westeinderscheg met haar omgeving via het water. Om het aantrekkelijker te maken is er behoefte aan meer en langere routes. Dit is mogelijk door kleinere en grotere verbindingen, zoals de Drechtdoorsteek. Grotere schepen kunnen via de oostelijke route, dat onderdeel is van Staande Mast Route (SMR), via de Westeinderplassen naar Amsterdam varen.

Daarnaast heeft Recreatie Noord-Holland als routebureau de ambitie om openbare aanlegplaatsen te maken, beheren en onderhouden. Ze noemen dit ‘Landvast’ waar er inmiddels 17 van in Noord-Holland zijn.

Cultureel erfgoed

De Stelling van Amsterdam loopt door de Westeinderscheg. Op dit moment wordt Fort Aalsmeer opgeknapt door Stadsherstel. Fort Kudelstaart is in ontwikkeling als recreatieve hotspot. Gemeente Aalsmeer kenmerkt zich sterk met de teelt voor sierbloemen, zoals seringen en sneeuwbollen. Deze nijverheid geeft ook een sterk culturele identiteit aan het gebied. Dit zijn enkele van de vele culturele markeringen die genoemd kunnen worden binnen het gebied van de Westeinderscheg.

Op dit moment wordt gewerkt aan het Geniepark die de oost-west verbinding zal versterken. Dit wordt mede gefinancierd door de provincie Noord-Holland. 

Meer informatie

Lees meer over de gebiedsontwikkeling Westeinderscheg in de Startnotitie Westeinderscheg.

Uitgelicht

Documenten