Aanpak per gebied

De natuur in Noord-Holland staat onder druk, zeldzame planten kunnen niet meer groeien en dieren worden in hun bestaan bedreigd. En daarmee komt ook onze leefomgeving in het gedrang.

Stikstofuitstoot van landbouw, industrie en verkeer komt terecht in de bijzondere Natura 2000-gebieden. Natuurgebieden worden steeds kleiner omdat er ruimte nodig is voor woningen, industrieterreinen, recreatie en energieopwekking. Natuur verdroogt om de landbouw en woningbouw droge grond te bieden.

Aanpakken helpt

Maar er zijn ook hoopvolle signalen. Zo is de otter terug in Noord-Holland door gericht natuurherstel. De kustversterking tussen Petten en Camperduin leidde door gerichte ingrepen tot meer dan 50 bijzondere nieuwe plantensoorten. En door de natuurbruggen en natuurvriendelijke oevers neemt het aantal dieren en planten daar weer toe. Aanpakken helpt. 

Unieke projecten

Noord-Holland start daarom in de hele provincie met een aanpak om die natuur sterker te maken. De provincie is daarvoor opgedeeld in gebieden. In elk gebied is een projectleider of gebiedsregisseur aan de slag. Hij of zij betrekt grondeigenaren, pachters, inwoners, natuurorganisaties en maatschappelijke partners. Laat onderzoek doen naar de ecologische situatie. En maakt een samenhangende aanpak voor het versterken van het Natuurnetwerk, eventuele Natura 2000-gebieden, stikstofreductie en zaken als bodemdaling. Die aanpak valt voor elk gebied anders uit. De voortgang en programmering per gebied is samengevat in het Programma Natuurnetwerk 2024 (pdf, 15,1 MB). Dit document wordt jaarlijks geactualiseerd.

pplg-deelgebieden
Grotere kaart weergeven (pdf, 2.14 MB). De informatie over deze gebieden vindt u onder het kopje 'Gebieden'.

Inzet van de provincie

De inzet van de provincie is de natuur te versterken. Voor planten en dieren, voor de gezondheid van bodem, water en mensen. Dat doen we onder meer door het Natuurnetwerk af te maken, de Natura 2000-gebieden te herstellen en de stikstofbronnen te verminderen. Voor elk gebied is benoemd wat we willen bereiken en met welke maatregelen. Dat is het uitgangspunt. In het Provinciaal Programma Landelijk Gebied staan alle doelen die de provincie de komende jaren in het landelijk gebied wil bereiken.

Informatie en inspraak

Gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders, grondeigenaren, pachters en omwonenden  worden gevraagd mee te denken hoe dat precies te realiseren. Ook andere belangstellenden worden om hun mening en denkkracht gevraagd. De wijze waarop dat gebeurt, verschilt per gebied. 

Partijen die door de provincie worden gevraagd om actief bij te dragen aan een gebiedsproces kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van proceskosten. Het gaat dan om kosten die partijen maken voor concrete producten die binnen het gebiedsproces worden ontwikkeld. Vooralsnog gaat het om een tijdelijke regeling; een subsidie-uitvoeringsregeling is in de maak. Contact hierover verloopt via de betreffende procesmanager van het gebiedsproces.

De voortgang van de gebiedsaanpak is op deze website te volgen. Benieuwd wat er in uw omgeving gebeurt? Vul uw adres in op deze viewer en u ziet in welk gebied u woont.