Eilandspolder

Tussen de polders Beemster en Schermer ligt de Eilandspolder. Grutto’s en kieviten komen van ver om juist hier elk voorjaar op het weidse, open gras te broeden. Het grasland is ook in gebruik als weide- en hooiland.

In de mooie, oude polder vind je ook veel afwisseling in rietland, ruigten en moeras. Natuurlijke meertjes en slootjes en vaarten die door vroegere mensenhanden zijn aangelegd, maken dit unieke Hollandse landschap compleet. In het water huist de beschermde bittervoorn en de kleine modderkruiper.

Zuidelijk van de Eilandspolder ligt het riet- en moerasland van Koksloot en Oeverland. Dit natuurgebied verbindt de Eilandspolder en Wormer- en Jisperveld met elkaar. Dieren die in beide gebieden voorkomen, doen er hun voordeel mee. De zeldzame Noordse woelmuis, waterspitsmuis en ringslang bijvoorbeeld. Maar ook moerasvogels en vleermuizen. 

Eilandspolder

Doelen

De Eilandspolder is een kenmerkend Hollands landschap met bijzondere planten en dieren, recreatiemogelijkheden en boerenbedrijven. Om in de toekomst ook te kunnen blijven genieten van dit gebied, is de provincie Noord-Holland samen met betrokkenen een gebiedsproces gestart. In dit gebiedsproces worden de verschillende landelijke en provinciale (wettelijke) opgaven opgepakt die er voor Eilandspolder zijn op het gebied van natuur, landbouw, water en bodemdaling, klimaat, recreatie en landschap. Het doel is om uiteindelijk een gezonde en toekomstbestendige polder te creëren voor mens, plant en dier.

Aanpak

Om dit doel te bereiken is een werkgroep opgesteld bestaande uit agrariërs, natuurorganisaties, gemeenten, agrarische collectieven en het waterschap. Deze werkgroep buigt zich over de wijze waarop de doelen gerealiseerd kunnen worden in het gebied. De procesmanager in het gebied is Hartger Griffioen. Hij haalt informatie op en stelt een plan van aanpak op om samen met de werkgroep te komen tot een gebiedsaanpak. Belangrijke onderdelen van de gebiedsaanpak zijn het afronden van het Natuurnetwerk Nederland, het herstellen van de natura 2000-gebieden en het terugdringen van stikstof.

Natuurnetwerk Nederland afronden

Het grootste deel van het natuurgebied Eilandspolder is begrensd als Natuurnetwerk (1263 ha). Daarvan is 141 hectare nog niet gerealiseerd. Daarnaast hebben de verbindingszones met andere natuurgebieden nog geen vorm gekregen. De ambitie is om in de Eilandspolder de graslanden en moerassen duurzaam te behouden. Om te kijken hoe dat het beste kan, is een ecologisch adviesrapport (pdf, 4,2 Mb) opgesteld.

Overzicht Eilandspolder
Kijk op de kaart om te zien wat er gebeurt met het Natuurnetwerk in de Eilandspolder
(pdf, 5 MB)

Herstel in het Natura 2000-gebied

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. De Europese lidstaten werken samen in het beschermen van dieren- en plantensoorten en het in stand houden van hun leefgebieden. Voor Natura 2000-gebieden gelden daarom instandhoudingsdoelstellingen. De Eilandspolder is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de vogelrijkdom en de beschermde dieren- en plantensoorten die er voorkomen.

Stikstof terugdringen

Op het Natura 2000-gebied Eilandspolder daalt teveel stikstof neer. Een overvloed aan stikstof is schadelijk voor de plantendiversiteit. De stikstof zorgt er in dit gebied voor dat de appelbes (een exoot), braam en andere struiken hard groeien. Hierdoor krijgen kenmerkende planten voor het veenmosrietland het moeilijk en komt deze bijzondere natuur in het gedrang. In de samenvatting (pdf, 1,3 Mb) van het beheerplan (pdf, 43 Mb) staat verder toegelicht waarom het nodig is de natuur te herstellen en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

Belangrijkste bronnen voor de stikstof zijn, naast het buitenland (30%), de landbouw (41%), het wegverkeer (6%) en overige sectoren (9%). De doelstelling is om in 2025 zo’n 300 mol minder neerslag te bereiken, waarvan de landbouw 41% voor zijn rekening zal moeten nemen.

Eilandspolder 2020

Afbeelding: Herkomst van stikstofneerslag. Bron: AERIUS Monitor, oktober 2020

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Dave Clemens(Procesmanager Eilandspolder en Polder Mijzen) via schermereiland@noord-holland.nl
 

Uitgelicht

Aanpak per gebied

Op de hoogte blijven?