Eilandspolder

Tussen de polders Beemster en Schermer ligt de Eilandspolder. Grutto’s en kieviten komen van ver om juist hier elk voorjaar op het weidse, open gras te broeden. Het grasland is ook in gebruik als weide- en hooiland.

In de mooie, oude polder vind je ook veel afwisseling in rietland, ruigten en moeras. Natuurlijke meertjes, slootjes en vaarten, aangelegd door vroegere mensenhanden, maken dit unieke Hollandse landschap compleet. In het water huist de beschermde bittervoorn en de kleine modderkruiper.

Zuidelijk van de Eilandspolder ligt het riet- en moerasland van Koksloot en Oeverland. Dit natuurgebied verbindt de Eilandspolder en Wormer- en Jisperveld met elkaar. Dieren die in beide gebieden voorkomen, doen er hun voordeel mee. De zeldzame Noordse woelmuis, waterspitsmuis en ringslang bijvoorbeeld. Maar ook moerasvogels en vleermuizen. 

Eilandspolder

Doelen

De Eilandspolder is een kenmerkend Hollands landschap met bijzondere planten en dieren, recreatiemogelijkheden en boerenbedrijven. Om in de toekomst ook te kunnen blijven genieten van dit gebied, startte de provincie Noord-Holland samen met betrokkenen een gebiedsproces. Daarin worden de verschillende landelijke en provinciale (wettelijke) opgaven opgepakt wat betreft natuur, landbouw, water en bodemdaling, klimaat, recreatie en landschap. Het doel is om uiteindelijk een gezonde en toekomstbestendige polder te creëren voor mens, plant en dier.

Aanpak

Om dit doel te bereiken is een werkgroep opgesteld met agrariërs, natuurorganisaties, gemeenten, agrarische collectieven en het waterschap. Deze werkgroep buigt zich over de wijze waarop de doelen gerealiseerd kunnen worden in het gebied. De procesmanager in het gebied is Dave Clemens. Hij haalt informatie op en stelt een plan van aanpak op om samen met de werkgroep te komen tot een gebiedsaanpak. Belangrijke onderdelen van de gebiedsaanpak zijn het afronden van het Natuurnetwerk Nederland, het herstellen van de Natura 2000-gebieden en het terugdringen van stikstof.

Natuurnetwerk Nederland afronden

Het grootste deel van het natuurgebied Eilandspolder is begrensd als Natuurnetwerk (1263 hectare). Daarvan is 141 hectare nog niet gerealiseerd. Daarnaast kregen de verbindingszones met andere natuurgebieden nog geen vorm. De ambitie is om in de Eilandspolder de graslanden en moerassen duurzaam te behouden. Om te kijken hoe dat het best kan, is een ecologisch adviesrapport (pdf, 4,2 Mb) opgesteld.

Overzicht Eilandspolder
Kijk op de kaart om te zien wat er gebeurt met het Natuurnetwerk in de Eilandspolder
(pdf, 4 MB)

Herstel in het Natura 2000-gebied

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. De Europese lidstaten werken samen in het beschermen van dieren- en plantensoorten en het in stand houden van hun leefgebieden. Voor Natura 2000-gebieden gelden daarom instandhoudingsdoelstellingen. De Eilandspolder is een Natura 2000-gebied vanwege de vogelrijkdom en de beschermde dieren- en plantensoorten die er voorkomen.

Stikstof terugdringen

Op het Natura 2000-gebied Eilandspolder daalt te veel stikstof neer. Een overvloed aan stikstof is schadelijk voor de plantendiversiteit. De stikstof zorgt er in dit gebied voor dat de appelbes (een exoot), braam en andere struiken hard groeien. Hierdoor krijgen planten die kenmerkend zijn voor het veenmosrietland het moeilijk en komt deze bijzondere natuur in het gedrang. In de samenvatting (pdf, 1,3 Mb) van het beheerplan (pdf, 43 Mb) staat verder toegelicht waarom het nodig is de natuur te herstellen en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

De belangrijkste bronnen van de stikstof, naast het buitenland (30%), zijn: de landbouw (41%), het wegverkeer (6%) en overige sectoren (9%). De doelstelling is om in 2025 zo’n 300 mol minder stikstofneerslag te bereiken, waarvan de landbouw 41% voor zijn rekening zal moeten nemen.

Eilandspolder 2020

Afbeelding: Herkomst van stikstofneerslag. Bron: AERIUS Monitor, oktober 2020.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Dave Clemens (Procesmanager Eilandspolder en Polder Mijzen) via schermereiland@noord-holland.nl