Naardermeer, Diemerscheg en Oeverlanden Vecht

Het Naardermeer, Nederlands oudste natuurreservaat, is een plassengebied met helder water, rietlanden, hooiland en dicht moerasbos. Hier groeien prachtige waterplanten en voelen vogels als de purperreiger en grote karekiet zich thuis.

De Diemerscheg is een langgerekt natuurgebied tussen het IJmeer, Amsterdam- Zuidoost en Weesp. Het is versnipperd door wegen, spoorlijnen en stedelijke bedrijvigheid, maar ook een belangrijke natuurverbinding voor zoogdieren en trekvogels tussen het Naardermeer en Markermeer. 

Westelijk van het Naardermeer meandert de Vecht door het Noord-Hollandse polderlandschap. Ze begint in Utrecht en mondt uit bij Muiden in het IJsselmeer. Langs de geliefde rivier staan fraaie buitenplaatsen, theekoepels en forten van de Stelling van Amsterdam en de Hollandse waterlinie. Op de moerassige oeverlandjes van de Vecht bloeit het zeldzame zomerklokje en houdt de ringslang zich schuil. 

Schermafbeelding kaart deelgebieden Naardermeer, Diemerscheg en oeverlanden Vecht
Kijk op de kaart wat er gebeurt in de gebieden Naardermeer, Diemerscheg en Oeverlanden Vecht
(pdf, 4 MB)

Wat er gebeurt

De tijd staat niet stil. Om plassen en bossen te behouden is het nodig om de natuurgebieden te versterken. Dit kan door ze via het Natuurnetwerk te verbinden. En door de nadelige gevolgen van de stikstofuitstoot te verminderen, met name op het Natura 2000-gebied. 

Natuurnetwerk versterkt de natuur 

Het Naardermeer e.a. kent 1220 hectare Natuurnetwerk. Er staat nog 71 hectare gepland om tot natuurgrond om te vormen. Er zijn projecten voor natuurcompensatie van de snelwegen, beheer met waterbuffels in de Diemerscheg en verbindingsprojecten als een aquaduct over de Vecht en versterking van de schil Naardermeer. 

Herstel in het Natura 2000-gebied

Maaien en plaggen (weghalen van de voedingsrijke bovenste laag) helpt om de typische natuur van het Naardermeer, tussen land en water, te behouden. Met de aanleg en verhoging van dammen, stuwen en kades wordt het waterpeil verhoogd. In de samenvatting van het beheerplan staat verder toegelicht waarom het nodig is de natuur te herstellen en welke maatregelen daarvoor worden ingezet.

Stikstof verminderen

Op 41% van het Natura 2000-gebied Naardermeer daalt er teveel stikstof neer. Hierdoor verdringen planten die baten bij stikstof, zoals brandnetels en bramenstruiken de kenmerkende planten voor het gebied. Dit heeft een negatieve invloed op de soortenrijkdom van planten en dieren. Deze stikstofneerslag is afkomstig van bronnen uit zowel het gebied zelf als uit de rest van Nederland. Belangrijkste bronnen daarvoor zijn de landbouw (36%), het buitenland (29%), wegverkeer (10%) en een aantal overige bronnen. Teveel stikstof maakt de bodem zuur. Hierdoor krijgen kenmerkende planten voor het veenmosrietland en de veenheide het moeilijk en groeit het gebied te snel dicht tot hoogveenbos. Het doel is om in 2035 zo’n 300 mol stikstof minder te laten neerdalen en dat elke sector hieraan zijn bijdrage levert. Mooi detail is dat de voorgenomen vernatting van de schil van het Naardermeer het gebied weerbaarder maakt tegen de invloed van de stikstofneerslag. 

Herkomst van stikstofneerslag

Diagram stikstofneerslag in het Natura 2000-gebied Naardermeer
Neerslag op het Natura 200-gebied Naardermeer. Bron: AERIUS Monitor, oktober 2020.

Meer informatie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen via Natuurnetwerk.zuid@noord-holland.nl.