Oostelijke Vechtplassen

In het Zuidoostelijke deel van de provincie Noord-Holland vind je de Oostelijke Vechtplassen: een verzameling meren en plassen ontstaan door turfwinning. In het gebied wisselt water, moeras, bos en grasland elkaar af.

Het is een belangrijk broedgebied voor zeldzame vogels, zoals de roerdomp, grote karekiet, zwarte stern en de ijsvogel. Naast unieke planten leven er bijzondere libellen en vlinders. Je kunt er zelfs de otter tegenkomen! Helaas gaat de kwaliteit van de natuur in het gebied achteruit.

Schermafbeelding kaart deelgebied Oostelijke Vechtstreek
Kijk op de kaart wat er gebeurt in het gebied Oostelijke Vechtplassen
(pdf, 4 MB)

Wat is er in dit gebied aan de hand?

In het gebied valt teveel stikstof neer, het gebied verdroogd en de waterkwaliteit is niet goed. Er komen door stikstof te veel voedingsstoffen in de bodem waardoor deze verzuurt. Bepaalde bomen en struiken verdringen de bijzondere planten en veranderen het gebied in hoogveenbos. Het natuurgebied is te versnipperd door wegen en bebouwing. Door verdroging sluiten verschillende moerasgebieden niet meer op elkaar aan. Het gevolg is minder uitwisseling van planten en dieren van het ene deel naar het andere deel van het natuurgebied.

Samenhangend natuurbeleid

Het gebied is vanuit Europa aangewezen als beschermd Natura 2000 gebied. Daarnaast vormt het gebied een belangrijke schakel in het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Dit ‘groene’ netwerk verbindt waardevolle natuurgebieden om de overlevingskansen van zeldzame dieren en planten te vergroten. Lees meer meer over het realiseren van NNN in de Oostelijke Vechtplassen.

Wat gaat de provincie doen?

Om de unieke natuur te behouden wordt er via verschillende projecten gewerkt aan de bescherming en het beheer van het plassengebied. De uitvoering van deze projecten vindt grotendeels plaats binnen het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (video). Bekijk ook het overzicht van alle verschillende natuurprojecten in het gebied.