Polder Westzaan

Het laagveen in Polder Westzaan bestaat uit zoete en zoute (brakke) omgevingen. Deze overgangen zijn uniek in Nederland en Europa. Er is veel variatie, met moerasgebieden, weidegebieden en open water.

Daardoor leven er ook veel bijzondere dieren, zoals moerasvogels en de noordse woelmuis in de rietlanden, weidevogels op de dichtbevolkte graslanden en de bittervoorn en kleine modderkruiper in de wateren.

Polder Westzaan is een historisch veenweidegebied aan de westrand van Zaanstad. Europese topnatuur, boerderijen en wandel-, fiets-, kano- en vaarroutes komen hier samen. Meer en meer wordt het landelijk gebied een integraal onderdeel van de gehele stad. Rondom de open veenweidepolder, voornamelijk beheerd door agrariërs en Staatsbosbeheer, wonen zo’n 160.000 Zaankanters.

Schermafbeelding kaart deelgebied Polder Westzaan
Kijk op de kaart wat er gebeurt in het gebied Polder Westzaan
(pdf, 2 MB)

Wat is er in dit gebied aan de hand?

De inwoners van de groeiende stad hebben in toenemende mate behoefte aan de rust en de open ruimte van de groene long die het landelijke gebied in zich heeft. Er liggen diverse kansen voor verbindingen tussen stad en landelijk gebied.  Daarnaast vragen een aantal vraagstukken aandacht zoals: behoud en versterking Natura 2000-gebied, waterberging, klimaatproblematiek en terugdringing stikstofbelasting en bodemdaling.

Daarmee staan provincie Noord-Holland, gemeente Zaanstad en agrariërs, inwoners, recreanten en allerlei betrokken organisaties voor de interessante uitdaging om samen aan de slag te gaan met het ontwerpen van een gedragen gebiedsvisie voor de toekomst van Polder Westzaan.

Vermindering van de stikstofuitstoot

De stikstofpercentages in lucht en bodem rond het Natura 2000-gebied polder Westzaan zijn te hoog. Dit komt door de uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak van onder andere landbouw, verkeer, huishoudens en industrie. De natuur verzwakt hierdoor en de diversiteit aan planten en dieren is afgenomen. Te veel stikstofneerslag in de Natura 2000-gebieden beperkt ook de aanleg van nieuwe huizen en andere economische ontwikkelingen rondom polder Westzaan en de provincie. Het doel is dat in 2030 in de polder Westzaan 300 mol stikstof minder neerdaalt en dat elke sector hieraan zijn bijdrage levert. In 2021 en 2022 gaan betrokken partijen hiermee samen aan de slag.

Herkomst van stikstofneerslag

Cirkeldiagram Polder Westzaan
In de illustratie is een cirkeldiagram weergegeven met de herkomst en grootte (bronnen) in percentages van de stikstofneerslag in het Natura 2000 gebied polder Westzaan. Deze stikstofneerslag is afkomstig van bronnen uit zowel het gebied zelf als uit de rest van Nederland. Het betreft: 34% landbouw; 28% buitenland; 12% overige sectoren; 9% wegverkeer; 5% scheepvaart; 5% ammoniak van zee; 4% industrie; 2% vervoer en overig verkeer (alle percentages zijn afgerond op hele procenten). Bron: AERIUS Monitor, oktober 2020.

Wat gaan de provincie en gemeente Zaanstad doen?

Provincie Noord-Holland en gemeente Zaanstad zijn voorjaar 2021 samen als initiatiefnemers gestart met een proces om te komen tot een gedragen, integrale toekomstvisie voor Polder Westzaan in 2040.

Hoe ziet Polder Westzaan er uit in 2040? 

Wie werken, wonen en recreëren daar en op welke manier? Dat zijn vragen die in de toekomstvisie voor het gebied beantwoord moeten worden. Vragen die ook aan de orde komen in onderstaand filmpje.

Still video Hoe ziet Polder Wetzaam er uit in 2020?
Bekijk de gebiedsvisie Polder Westzaan

In maart 2021 is gestart met een verkenning. Een eerste gebiedsatelier met agrariërs, inwoners, recreanten, natuurorganisaties, Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vindt plaats op 1 juli 2021. In dit gebiedsatelier wordt met hen besproken waar overeenstemming van doelen en belangen te vinden is. Hoewel gelukkig de coronamaatregelen meer en meer versoepeld worden, kunnen bij dit atelier maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Daartoe worden mensen gericht uitgenodigd. 

Na de zomervakantie komen nog meer gebiedsateliers over uiteenlopende thema’s. 

Uw bijdrage wordt op prijs gesteld

•    Natuurlijk kunt  ook u uw bijdrage leveren. Dat kan op verschillende manieren:
•    Door aanwezig te zijn bij de inloopavond die op 1 september 2021 wordt gehouden (tijd en locatie nog niet bekend). Hopelijk kan dit een live-bijeenkomst zijn. Zo niet, dan wordt het een online-inloopavond. Op deze avond kunt u uw ideeën kenbaar maken.
•    Via een mail naar gebiedsvisiewestzaan@zaanstad.nl.

Wat gebeurt er met uw inbreng?

Alle bijdragen worden ingebracht en serieus bekeken of ze een plek kunnen krijgen in het ontwerp van de toekomstvisie voor Polder Westzaan.

Besluitvorming

Het is het streven om eind 2021 de gebiedsvisie ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad van Zaanstad en Provinciale Staten van Noord-Holland.

Vragen?

Indien u vragen heeft, dan kunt u een mail sturen naar: gebiedsvisiewestzaan@zaanstad.nl.