De Kampen: deel polder inrichten als hoogwaardig weidevogelgrasland

De Kampen: deel polder inrichten als hoogwaardig weidevogelgrasland

De Kampen is een polder ten zuidoosten van de A27 bij Blaricum. De provincie gaat een deel van de polder inrichten als hoogwaardig weidevogelgrasland. Op dit moment overleven namelijk te weinig jonge vogels om de populatie in stand te houden.

Over het project

Polder De Kampen heeft een oppervlakte van 200 hectare. De oostelijke helft die aan het Eemmeer grenst is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Dit bestaande weidevogelgebied van Staatsbosbeheer en de Agrarische Stichting Blaricum wordt opnieuw ingericht om de kwaliteit van het natuurgebied te verhogen. Er broeden veel weidevogels in natuurgebied De Kampen, maar veel te weinig jonge vogels overleven om de populatie in stand te houden. Door het gebied beter in te richten en in het voorjaar te vernatten, kunnen weidevogels er voldoende voedsel vinden, broeden en opgroeien. 

Wat gaat er gebeuren?

Voor de herinrichting van het weidevogelgebied is door de samenwerkende partijen, provincie Noord-Holland, gemeente Blaricum, Staatsbosbeheer en de Agrarische Stichting Blaricum, een inrichtingsplan gemaakt. In dit plan staat de aanpassing van de waterhuishouding, waardoor in het natuurgebied de waterstand in het voorjaar verhoogd kan worden. Hiervoor worden nieuwe sloten en greppels aangelegd en dammen en duikers aangelegd of verplaatst. Een aantal bestaande sloten en greppels wordt verbreed en voorzien van flauwe taluds om meer drassige oevers te krijgen, waar weidevogels hun voedsel kunnen zoeken. 

Planning

De provincie Noord-Holland heeft begin 2022 opdracht gegeven aan aannemersbedrijf Ploegam BV. Zij zijn in juli gestart met de werkzaamheden. Het werk wordt voor het einde van 2022 afgerond, zodat het waterpeil in het voorjaar van 2023 omhoog kan.

Contact

Neem bij vragen contact op met projectleider/omgevingsmanager Aafke van Nierop via 023 -514 30 45 of nieropa@noord-holland.nl

Projectgebied

Projectgebied
Een grotere versie van deze afbeelding staat in het Inrichtingsplan De Kampen (pdf, 517kB)