Groenprojecten per regio

De provincie realiseert samen met gemeenten en andere betrokken partijen meer groen in de provincie.

De provincie realiseert samen met gemeenten en andere betrokken partijen meer groen in de provincie:

Amstel, Gooi en Vechtstreek

Tussen Amsterdam en Hilversum liggen Amstelland, de Vechtstreek en ’t Gooi. De regio Amstel, Gooi en Vechtstreek omvat een deel van Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen, Uithoorn, een deel van Aalsmeer, Weesp, Muiden, Wijdemeren, Naarden, Hilversum, Laren, Bussum, Huizen en Blaricum. De regio overlapt met het noordelijke deel van nationaal landschap het Groene Hart.

De provincie vindt het belangrijk dat er toegankelijke groene gebieden zijn in deze sterk verstedelijkte regio’s. Dit zorgt voor een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Ook heeft de provincie een belangrijke rol waar het gaat om het beschermen van de natuur. Hier werkt de provincie op verschillende manieren aan, onder meer:

 • plannen uitwerken  om het groene en open karakter Amstelland en de Diemerscheg te behouden en tegelijkertijd ontwikkelingen mogelijk te maken
 • coördinatie van de regionale samenwerking om het landschap rondom Amsterdam te behouden, te versterken en te ontwikkelen
 • Amstelland toegankelijker en aantrekkelijker maken voor omwonenden en recreanten uit de regio met behoud van het unieke karakter: behoud door ontwikkeling
 • Vechtstreek: beheerplannen opstellen voor de Oostelijke Vechtplassen en het Naardermeer  (zie ook: Natura 2000 .
 • 't Gooi:
  • beheer op de landgoederen gericht op het samengaan van landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden
  • versnipperde natuurgebieden verbinden door natuurbruggen (ecoducten) en andere faunapassages aan te leggen, zoals de natuurverbinding onder de N236 door

Laag Holland

Laag Holland is een groen en waterrijk gebied, gelegen tussen de steden Amsterdam, Zaanstad, Alkmaar, het dorp Schardam en het Markermeer. Het is een nationaal landschap met bijzondere natuur en cultuurhistorische bezienswaardigheden zoals de Stelling van Amsterdam. Het is een nationaal landschap met een bijzondere ontstaansgeschiedenis van veenweiden en kleine en grote droogmakerijen. Het gebied is rijk aan bijzondere natuur. Er komen veel weidevogels en moerasvogels voor, die in Europees verband zo bijzonder zijn dat ze door Natura 2000 beschermd worden. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de Noordse woelmuis en het veenmosrietland dat hier voorkomt.

De toekomst van de veenweidegebieden is onzeker. Er is onvoldoende geld voor het beheer, de aantallen weidevogels lopen terug en de bodem daalt geleidelijk omdat het veen verdwijnt door de ontwatering voor de veehouderij. De provincie moet samen met de gemeenten en andere betrokken partijen in het gebied keuzes maken waar het landschap wel kan worden behouden en waar het landschap zich verder zal ontwikkelen in een andere richting. De positie van de landbouw is daarbij een belangrijke factor.

De provincie:

 • stelt natuurbeheerplannen op (zie ook: Natura 2000)
 • werkt het programma Westelijke Veenweiden in het Wormer- en Jisperveld, de Kalverpolder en Polder Zeevang en Polder Westzaan uit met als doel: bodemdaling remmen, waterkwaliteit verbeteren. relatie tussen stad en platteland versterken, zoals recreatie en toerisme bevorderen en nieuwe manieren om het beheer van het groen betaalbaar te houden zoeken
 • voert een behoudend landschapsbeleid rondom Broek in Waterland, Marken en Graft-de Rijp
 • kwaliteit cultuurhistorische landschappen De Beemster en de Stelling van Amsterdam bewaken
 • aandacht voor recreatieschappen: Het Twiske (in de Zaanstreek), Het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en Waterland

Kennemerland

Van de Hondsbossche Zeewering in het noorden tot de Westeinder plassen in het zuiden ligt een zeer divers landelijk gebied: het Kennemerland. Hier liggen sterk verstedelijkte gebieden, zoals de Schipholregio en het Noordzeekanaalgebied, vlakbij de duingebieden die zo bijzonder zijn dat ze door Natura 2000 beschermd worden.

De provincie vindt het belangrijk dat het groen in deze regio beter toegankelijk wordt gemaakt en dat de groengebieden beter met elkaar verbonden worden. Dit zorgt voor een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Ook heeft de provincie een belangrijke rol waar het gaat om natuurbescherming. De provincie wil ook in Kennemerland natuur verbinden en de kwaliteit van de bestaande groengebieden verbeteren. Juist in deze regio, waar de gebruiksvormen zo divers zijn en de druk op de ruimte groot. is dat belangrijk.

De provincie:

 • legt 3 natuurbruggen (ecoducten) in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland aan
 • stelt natuurbeheerplannen op voor de duingebieden Kennemerland-Zuid en het Noordhollands Duinreservaat (zie ook: Natura 2000)
 • maakt de groengebieden beter toegankelijk, zodat de inwoners en bezoekers van deze regio meer mogelijkheden hebben om van de natuur te genieten; aanleg diverse grootschalige recreatiegebieden dichtbij de stad aangelegd en nog in ontwikkeling, zoals het recreatiegebied Spaarnwoude
 • stelt ontwikkelstrategie op voor het groengebied tussen Amsterdam en Haarlem, waarin wordt aangegeven wat de kaders en mogelijkheden hiervoor zijn
 • legt een fietspad aan van het zuiden van Amsterdam via Haarlemmermeer naar de kust, met een veilige oversteek over de Zandvoortselaan

Noord-Holland Noord

Weidse uitzichten kenmerken Noord-Holland Noord. Van West-Friesland tot en met Texel is het een heel divers landschap, dat vooral is gevormd door de invloeden van de Noordzee en Zuiderzee. Hier kan je volop genieten van de natuur in de duingebieden, bollenvelden, het weidelandschap en tal van watersportmogelijkheden. In het westen, op Texel en in de Kop van Noord-Holland, liggen duingebieden waar bijzondere planten en vogelsoorten voorkomen en die zo bijzonder zijn dat ze als internationaal natuurgebied worden beschermd. Ook de agrarische sector is hier sterk vertegenwoordigd. Met name in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland is waterrecreatie een speerpunt. West-Friesland heeft landschappelijk een heel eigen karakter, dat historisch is gevormd door de invloeden van de voormalige Zuiderzee en ontginning en verkaveling voor landbouw en wonen.

De provincie:

 • stelt natuurbeheerplannen op voor de duingebieden Zwanenwater en Pettermerduinen en voor de duinen tussen Den Helder en  Callantsoog (Zie ook: Natura 2000)
 • verbetert de toegankelijkheid van de natuur  en waterrecreatie, in West-Friesland, onder andere op het Markermeer
 • maakt wandelen, fietsen en varen aantrekkelijker met relatief eenvoudige maatregelen, zoals informatieborden, aanleg- en opstapplekken en rustpunten met picknickvoorzieningen
 • voert gebiedsprogramma ‘Groen in de Kop’ uit door het landschap samen met de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel aantrekkelijker en toegankelijker te maken