De Bol

In het oosten van Texel ligt natuurgebied De Bol. Het gebied dankt zijn naam aan de bol lopend gelegen percelen tussen de zwinnen, restanten van oude kreken waardoor de Waddenzee vroeger het land binnen kon dringen. De molen Het Noorden, met de daarbij behorende Molenkolk, is boegbeeld in dit cultuurlandschap.

Door de hoogteverschillen en aanwezigheid van zoet en zilt water is het gebied rijk aan orchideeën en andere zeldzame planten en dieren. De bloemrijke graslanden zijn in het voorjaar een thuishaven voor veel broedende weidevogels. Wadvogels gebruiken het waterrijke gebied als hoogwatervluchtplaats en foerageergebied. In de winter is het voor veel vogels een pleisterplaats.

Dankzij een bijdrage uit het Waddenfonds zijn de unieke cultuurhistorische en landschappelijke waarden in dit gebied worden hersteld.

Nieuwe inrichting

De volgende werkzaamheden zijn afgerond:

  • Herstelde en verlengde kreken tot aan de Zwinweg
  • Een teruggebracht micro reliëf door de graspercelen weer bol te leggen
  • Het sloten- en greppelstelsel is hersteld en gedempte kolken zijn opnieuw uitgegraven
  • Een verhoogd waterpeil, waarmee de verdroging wordt teruggedrongen
  • Boerderij De Bol is gesloopt, er komt een particuliere woning terug
  • Een nieuwe voetpad van bijna 1 kilometer met aan het eind een kleine parkeerplaats en heuvel met uitzicht 

Planning

De werkzaamheden zijn afgerond. Op woensdag 18 september wordt dit feestelijk gevierd, samen met de opening van natuurgebied Waalenburg.

Programma Natuurontwikkeling Texel

De impuls voor de natuur in De Bol is onderdeel van het programma Natuurontwikkeling Texel. Met dat programma voert de provincie Noord-Holland de Uitvoeringovereenkomst EHS Texel uit. De provincie heeft deze overeenkomst samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, gemeente Texel, Agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en LTO gesloten.

Natuur in De Bol. Foto van Natuurmonumenten

Uitgelicht

Documenten