De Bol

In het oosten van Texel ligt natuurgebied De Bol. Het gebied dankt zijn naam aan de bol lopend gelegen percelen tussen de zwinnen, restanten van oude kreken waardoor de Waddenzee vroeger het land binnen kon dringen. De molen Het Noorden, met de daarbij behorende Molenkolk, is boegbeeld in dit cultuurlandschap.

Door de hoogteverschillen en aanwezigheid van zoet en zilt water is het gebied rijk aan orchideeën en andere zeldzame planten en dieren. De bloemrijke graslanden zijn in het voorjaar een thuishaven voor veel broedende weidevogels. Wadvogels gebruiken het waterrijke gebied als hoogwatervluchtplaats en foerageergebied. In de winter is het voor veel vogels een pleisterplaats.

Dankzij een bijdrage uit het Waddenfonds kunnen de unieke cultuurhistorische en landschappelijke waarden in dit gebied worden hersteld.

Nieuwe inrichting

De inrichting van het gebied bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het herstellen en verlengen van de kreken tot aan de Zwinweg
  • Het terugbrengen van een micro reliëf door de graspercelen weer bol te leggen
  • Het sloten- en greppelstelsel wordt zoveel mogelijk hersteld en gedempte kolken worden opnieuw uitgegraven
  • Het waterpeil in het gebied wordt verhoogd, waarmee de ontstane verdroging wordt teruggedrongen
  • De aanwezige boerderij De Bol wordt gesloopt en er komt een particuliere woning terug
  • De recreatieve inrichting bestaat uit de aanleg van een voetpad met een lengte van bijna 1 kilometer. Aan het eind wordt een kleine parkeerplaats en een uitzichtheuvel aangelegd.

Planning

De aanbesteding vindt eind augustus 2017 plaats. Vervolgens starten de werkzaamheden. In het voorjaar van 2018 wordt het gebied opgeleverd.

Natuurmonumenten

Trekker van dit project is Natuurmonumenten.

Programma Natuurontwikkeling Texel

De impuls voor de natuur in De Bol is onderdeel van het programma Natuurontwikkeling Texel. Met dat programma voert de provincie Noord-Holland de Uitvoeringovereenkomst EHS Texel uit. De provincie heeft deze overeenkomst samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, gemeente Texel, Agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en LTO gesloten.

Natuur in De Bol. Foto van Natuurmonumenten

Uitgelicht

Documenten