Waalenburg

Natuurgebied Waalenburg is een belangrijk weidevogelgebied in het midden van Texel. Door het unieke gebied een impuls te geven krijgt de natuur hier de kans in oude glorie te herstellen. De werkzaamheden zijn in februari 2018 van start gegaan.

Nieuwe inrichting

Het natuurgebied behoudt haar open karakter en krijgt meer bloemrijke weiden. Deze weiden zijn door de overgang van zoet naar zout water het leefgebied van bijzondere vogels en planten, zoals zeldzame orchideeën. De oude kreken worden hersteld. Ook de recreatiemogelijkheden worden verbeterd, zodat inwoners en bezoekers kunnen genieten van de natuur.

Waterpeil verhogen

Voor de ontwikkeling van de natuur is een hoger waterpeil in dit gebied nodig. Na de benodigde graafwerkzaamheden wordt stapsgewijs het waterpeil verhoogd, met de eerste peilverhoging op z’n vroegst in 2019. Hierbij is het uitgangspunt dat de omgeving geen schade mag ondervinden. Daarom zijn afspraken gemaakt over het voorkomen van schade en wordt de situatie met een uitgebreid netwerk van peilbuizen gemonitord. Deze afspraken zijn opgenomen in het Draaiboek Voorkomen schade Waalenburg. Hierin staat ook beschreven hoe wordt gehandeld bij onvoorziene effecten of schade als direct gevolg van het project.

Deze gegevens zijn online te volgen, meer informatie daarover in dit nieuwsbericht.

Proces

Tijdens de planvorming hebben 2 klankbordgroepen meegedacht over de meest optimale inrichting van Waalenburg:

  • een klankbordgroep met direct omwonenden, grondeigenaren en pachters
  • een klankbordgroep met vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers, natuurliefhebbers en andere belangenorganisaties.

De provincie heeft het ontwerp opgesteld in overleg met Natuurmonumenten (eigenaar en beheerder van het gebied), de gemeente Texel, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de LTO en agrarische natuurvereniging De Lieuw. Bij het opstellen van het ontwerp is waar mogelijk rekening gehouden met de inbreng van de klankbordgroepen en de reacties van geïnteresseerden tijdens een inloopavond in maart 2015.

Planning

De werkzaamheden zijn in februari 2018 van start gegaan. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Combinatie Tessel.

Programma Natuurontwikkeling Texel

De impuls voor de natuur in Waalenburg is onderdeel van het programma natuurontwikkeling Texel. Met dat programma voert de provincie de Uitvoeringsovereenkomst EHS Texel uit. Deze overeenkomst heeft de provincie samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, gemeente Texel, Agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en LTO gesloten.

Grutto in Waalenburg. Foto van Natuurmonumenten

Schaatsen in Waalenburg. Foto van Natuurmonumenten

Uitgelicht

Contact

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de aannemer Combinatie Tessel via telefoonnummer: 06-511 955 40 of e-mail: omgeving@combinatietessel.nl

Heeft u vragen of opmerkingen over de natuurontwikkeling van Waalenburg, Dorpzicht of Hanenplas?
Dan kunt u contact opnemen met Mimi Eelman (omgevingsmanager) via telefoonnummer: 06-549 083 30 of e-mail: natuurtexel@noord-holland.nl

Natuurmonumenten is trekker voor het project Natuurontwikkeling De Bol. Voor meer informatie over de planvorming en planning kunt u contact opnemen met Natuurmonumenten via telefoonnummer: (0222) 31 20 45.