Waalenburg

Natuurgebied Waalenburg is een belangrijk weidevogelgebied in het midden van Texel. Door het unieke gebied een impuls te geven krijgt de natuur hier de kans in oude glorie te herstellen.

Nieuwe inrichting

De grote inrichtingswerkzaamheden zijn in 2019 afgerond. Het natuurgebied heeft haar open karakter behouden, met meer bloemrijke weiden. Deze weiden zijn door de overgang van zoet naar zout water het leefgebied van bijzondere vogels en planten, zoals zeldzame orchideeën. Het krekengebied is hersteld, aan de hand van oude kaarten van het vroegere watersysteem.

Ook de recreatiemogelijkheden zijn vergroot, zodat inwoners en bezoekers kunnen genieten van de natuur. Er is een wandelpad dat jaarrond open is en een mooie fietsroute door het gebied. Informatiepanelen geven achtergrondinformatie. De uitkijkpunten zijn met Google Maps gemakkelijk te vinden:

Waterpeil verhogen

Voor de ontwikkeling van de natuur is een hoger waterpeil in dit gebied nodig. wordt stapsgewijs het waterpeil verhoogd. De inrichtingswerkzaamheden zijn in 2019 afgerond door Combinatie Tessel. Inmiddels is gestart met het stapsgewijs verhogen van het waterpeil in het gebied.

Hierbij is het uitgangspunt dat de omgeving geen schade mag ondervinden. Daarom zijn afspraken gemaakt over het voorkomen van schade en wordt de situatie met een uitgebreid netwerk van peilbuizen gemonitord. Deze afspraken zijn opgenomen in het Draaiboek Voorkomen schade Waalenburg. Hierin staat ook beschreven hoe wordt gehandeld bij onvoorziene effecten of schade als direct gevolg van het project.

Waalenburg

Proces

Bij het maken van de plannen voor Waalenbug hebben 2 klankbordgroepen meegedacht over de meest optimale inrichting van Waalenburg:

  • een klankbordgroep met direct omwonenden, grondeigenaren en pachters
  • een klankbordgroep met vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers, natuurliefhebbers en andere belangenorganisaties.

De provincie heeft het ontwerp opgesteld in overleg met Natuurmonumenten (eigenaar en beheerder van het gebied), de gemeente Texel, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de LTO en agrarische natuurvereniging De Lieuw. Bij het opstellen van het ontwerp is waar mogelijk rekening gehouden met de inbreng van de klankbordgroepen en de reacties van geïnteresseerden tijdens een inloopavond in maart 2015.

Programma Natuurontwikkeling Texel

De impuls voor de natuur in Waalenburg is onderdeel van het programma natuurontwikkeling Texel. Met dat programma voert de provincie de Uitvoeringsovereenkomst EHS Texel uit. Deze overeenkomst heeft de provincie samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, gemeente Texel, Agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en LTO gesloten.

Waalenburg

 

Uitgelicht

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de natuurontwikkeling op Texel?
Dan kunt u contact opnemen via e-mail: natuurtexel@noord-holland.nl 

 

Documenten Waalenburg