Gebiedsakkoord

21 partijen hebben op 6 december 2017 hun handtekening gezet onder het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Het is de start voor verschillende projecten die het gebied toekomstbestendig gaan maken. Hiervoor investeren de ondertekenaars ruim 77 miljoen euro.

Kano�n in Loosdrecht

De maatregelen uit het gebiedsakkoord bestaan onder meer uit baggeren in de Loosdrechtse Plassen. Hierbij wordt de bagger gebruikt voor het herstellen van legakkers en het aanleggen van nieuw nat rietland. Andere maatregelen zijn het versterken van het recreatief routenetwerk voor varen, fietsen en wandelen, het moderniseren van de recreatiesector, de aanleg van nieuwe natuurgebieden en het verbeteren van de natuur- en waterkwaliteit. De projecten uit het gebiedsakkoord worden na ondertekening uitgewerkt. Bij de uitwerking is er volop ruimte voor belanghebbenden om mee te denken.

Eerste voortgangsrapportage

In 2018, het jaar na de ondertekening van het gebiedsakkoord, is door de gebiedspartijen hard gewerkt om verdere invulling te geven aan het uitvoeringsprogramma. De ‘Voortgangsrapportage gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2018’ geeft aan waar we op 1 januari 2019 hierin staan. Deze voortgangsrapportage laat naast de financiële voortgang en de stand van zaken in de bijna vijfentwintig projecten, ook de bevindingen op het gebied van draagvlak en uitvoeringskracht zien. Deze voortgangsrapportage is op 14 februari 2019 door de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen vastgesteld.