Grondverwerving

Voor verschillende opgaven uit het gebiedsakkoord is het nodig dat er grond(eigendom) beschikbaar komt; grond die momenteel veelal in particulier bezit en gebruik is. Vooral voor de aanleg van nieuwe natuurgebieden is veel grond nodig: ruim 600 hectare (landbouw)grond wordt komende jaren omgezet naar nieuwe natuurgebieden.

In de grondstrategie Oostelijke Vechtplassen is aangegeven hoe de provincie de benodigde gronden beschikbaar krijgt voor de aanleg van nieuwe natuurgebieden. Het gaat om gronden die gelegen zijn binnen de grenzen van het zogenaamde Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Deze grenzen zijn terug te vinden in bijlage 6a van het uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen en in de kaartviewer van het natuurbeheerplan.

Oostelijke Vechtplassen

Grondeigenaren in het gebied worden per brief geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst waar een nadere toelichting wordt gegeven op de fasering en de verschillende mogelijkheden voor natuurrealisatie.

Naast grondverwerving voor natuur, worden ook gronden verworven voor de aanleg van recreatieve routes, de aanleg van (al dan niet tijdelijke) baggerdepots, tijdelijke toegangen tot het gebied/werkterreinen, het veiligstellen of ontwikkelen van plekken voor water- en natuurbeleving en voor de aanleg van faunapassages (inclusief de bijbehorende toelopen). Ook verwerving voor een combinatie van functies is denkbaar.

Daarnaast is de provincie ook actief op zoek naar ruilgrond omdat dit de verwerving kan bespoedigen. Deze gronden liggen meestal niet in de begrenzing van de NNN en kunnen worden uitgeruild met eigenaren van grond in de NNN.

Vanuit strategische overwegingen vindt verwerving dan ook vaak vooruitlopend op planvorming en inrichting plaats. In sommige gevallen kan dat betekenen dat gronden na planvorming niet nodig blijken te zijn en daarom weer worden verkocht.

Onderhandelingen over verkoop en aankoop van gronden zijn vertrouwelijk. Er worden vanuit de overheid dan ook geen mededelingen gedaan over de locaties waar onderhandelingen lopen.

Na actepassering is de aan- of verkoop openbaar en kan meegedeeld worden waar eigendommen door de overheid zijn verworven (of verkocht). De regiegroep Oostelijke Vechtplassen wordt hiervan op de hoogte gehouden.

 

Uitgelicht

Downloads