Aanpak baggeropgave Loosdrechtse Plassen

Loosdrechtse Plassen

Baggeren in de Loosdrechtse Plassen

Om de bevaarbaarheid van en de helderheid en ontwikkeling van waterplanten in de Loosdrechtse plassen te verbeteren, wordt momenteel gewerkt aan het project ‘Bagger, zwevend slib en waterplanten’. Het project wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland en Waternet en is verdeeld in 2 deelprojecten:

Wat is het probleem?

Het deelproject Aanpak baggeropgave richt zich op het verbeteren van de bevaarbaarheid. Ophopingen van bagger zorgen momenteel voor ondiep water en hinder voor de scheepvaart. Ook wordt in dit project nadrukkelijk de combinatie gezocht om de bagger te benutten voor nieuwe natuur en legakkers, zoals de projecten Herstel & duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten en Alternatieven voor natuureilanden.

Legakkers Loosdrechtse Plas

Wat is de aanpak?

De baggeropgave voeren we uit in 3 fasen (eerste tot en met vijfde Loosdrechtse Plas, jachthavens en natte natuur). Hierdoor zijn er minder risico’s op vertraging, blijft er tempo in het project en is de provincie in staat om te leren van voorgaande fasen. Per fase verschilt de locatie waar gebaggerd wordt, de toepassing en omvang (aantal kuub) van de bagger. De verwerking of opslag van bagger vindt op verschillende manieren plaats: depots op het land of water of het maken van natte natuur zoals moeras, legakkers en natuurvriendelijke oevers. Ook de wijze van het verwijderen en vervoeren van bagger kan verschillen. Voor het verwijderen van de bagger gebruiken we een schep of zuiger. Transport van bagger gebeurt via leidingen of per vrachtwagen.

Video over baggeren in de Loosdrechtse Plassen
Video: Om te laten zien wat het baggeren precies inhoudt en welke werkzaamheden de komende jaren bij de Loosdrechtse Plassen worden uitgevoerd, heeft de provincie een video gemaakt (klik op de afbeelding om de video te bekijken).

Waar is de provincie momenteel mee bezig?

Onderdeel van het project is het uitvoeren van verschillende onderzoeken en analyses, maar ook een reeks van expertgesprekken met ingenieursbureaus en partners in het gebied. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de hoeveelheid en kwaliteit van de bagger, een verkenning naar mogelijke depotlocaties (locaties waar de bagger tijdelijk of definitief wordt opgeslagen), onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden en dergelijke. Momenteel wordt gewerkt aan een concreet plan voor de eerste fase. De voorbereidende werkzaamheden voor de depotlocatie is gepland voor het najaar 2020. De voorbereidende werkzaamheden voor de plassen starten in het voorjaar 2022. De omgeving wordt hier tijdig over geïnformeerd.

Planning

Voor meer informatie over het project willen wij u verwijzen naar de planning. Per fase zijn de geplande werkzaamheden terug te vinden. Uiteraard houden we de omgeving verder op de hoogte via onze nieuwsbrief.
 

 

 

Uitgelicht

Projecten Oostelijke Vechtplassen

Planning

Bewonersbrieven

Downloads