Aanpak baggeropgave Loosdrechtse Plassen

Loosdrechtse Plassen

Baggeren in de Loosdrechtse Plassen

Om de bevaarbaarheid en de waterkwaliteit te verbeteren en natuurontwikkeling te stimuleren, wordt gewerkt aan het project ‘Bagger, zwevend slib en waterplanten’. Het project wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland en Waternet (en Waterschap AGV) en is verdeeld in 2 deelprojecten:

Wat belooft de aanpak?

De Aanpak baggeropgave verbetert de doorvaarbaarheid en zorgt ervoor dat de plassen en de havens schoner worden én blijven. Prettig voor zwemmers, maar zeker ook voor zeilers en gebruikers van jachthavens. Bovendien is veel bagger herbruikbare grond. Daarom wordt  schone bagger uit de plassen gebruikt voor nieuwe natuur en legakkers, via bijvoorbeeld projecten als Herstel & duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten en Alternatieven voor natuureilanden.

Legakkers Loosdrechtse Plas

Verschillende fasen

De uiteindelijke uitvoering van de Aanpak baggeropgave, die uiterlijk start in het najaar van 2022, vindt in verschillende fasen plaats: 

  • Fase 1: het baggeren van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas. 
  • Fase 2: het baggeren van de jachthavens. 
  • Fase 3: het mogelijk baggeren van de Stille Plas en de Vuntus, waarbij de bagger bij voorkeur wordt verwerkt in natuurontwikkeling.
  • Onderhoudsfase: het beheer van de plassen en afspraken over het opnieuw baggeren op de 1e tot en met de 5e plas na 10 jaar (‘onderhouds-baggeren’). 

Oever Oostelijke Vechtplassen

Waar is de provincie momenteel mee bezig?

Fase 1: het baggeren van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas

Voor de eerste fase van de baggeropgave is voor de locatie van een tijdelijk weilanddepot gekozen voor de polder Mijnden zuidwest in de gemeente Stichtse Vecht. De stuurgroep van het gebiedsakkoord nam dit besluit op 31 maart 2021 na zorgvuldige afwegingen, waarin voor 3 verschillende locaties (2 in polder Mijnden en 1 nabij Egelshoek) de haalbaarheid en impact werden beoordeeld. 

Met het besluit van de stuurgroep is locatie polder Mijnden zuidwest nog geen vaststaand feit. We onderzoeken momenteel de haalbaarheid van het verkrijgen van de nodige vergunningen en er vinden nadere uitwerkingen en onderzoeken plaats. Zo voeren we in polder Mijnden zuidwest ecologisch veldonderzoek uit om vast te stellen welke maatregelen eventueel nodig zijn om het werk zorgvuldig uit te voeren. Daarnaast onderzoeken we er de bodemgesteldheid. Ook zijn we, ondanks dat de locatie nog geen vaststaand feit is, bezig met de aanbesteding. Na de zomer verwachten we meer te kunnen vertellen.

Fase 2: het baggeren van de jachthavens

Samen met onder meer Hiswa/Recron en het watersportverbond zijn we bezig met de voorbereidingen voor het baggeren van de jachthavens. Deze zomer starten we met verkennende gesprekken via het betrekken van belanghebbenden, zoals eigenaren van jachthavens, watersportverenigingen en –-verhuurbedrijven. Wat daar besproken wordt, gebruiken we voor de verdere invulling van de plannen. Besluitvorming over een locatie voor het tijdelijk opslaan van de bagger volgt pas zodra de voorbereiding in een verder stadium is. 

Fase 3: het mogelijk baggeren van de Stille Plas en de Vuntus

Bij het onderzoek naar mogelijkheden voor het opschonen van de Vuntus en de Stille Plas (fase 3) werkt de provincie Noord-Holland nauw samen met Natuurmonumenten en waterbeheerder AGV. Het project bevindt zich nog in een verkennend stadium. Voor het maken van de plannen worden te zijner tijd betrokken bewoners en het baggerplatform geraadpleegd.

Uitvoering

De baggerwerkzaamheden fase 1 starten uiterlijk in het najaar van 2022. De provincie vindt het belangrijk om de omgeving te betrekken, van voorbereiding tot uitvoering. We stellen alles in het werk om goed naar de omgeving te luisteren, zodat we zoveel mogelijk rekening kunnen houden met zorgen, bezwaren en wensen die er zijn. De beschikbare informatie plaatsen we in delen op deze website.

Planning

Meer informatie over de tijdslijnen vindt u in de planning.

Videostill Baggeropgave Oostelijke Vechtplassen
Bekijk de video 'Baggeropgave Oostelijke Vechtplassen'

Uitgelicht

Informatie baggeraanpak

Deel 5, maart 2021

In deel 5 vindt u meer informatie over het stuurgroepbesluit van 31 maart 2021 over polder Mijnden zuidwest

Deel 4, maart 2021

In deel 4 leest u over de voortgang in de Baggeraanpak, afwegingscriteria, diverse onderzoeken (impact op de waterkwaliteit en waardevolle planten- en diersoorten), geur en verkeer en de komende periode richting besluitvorming stuurgroep 31 maart.

Deel 3, februari 2021

In deel 3 geven we u enkele beeldimpressies en leest u meer over mogelijke verkeers- of stankoverlast bij een weilanddepot.

Deel 2, december 2020

In deel 2 nemen we u graag mee in bijvoorbeeld de verwerking van bagger, uitgebreid onderzoek, een mogelijk weilanddepot, natuur en waterkwaliteit

Deel 1, oktober 2020

In deel 1 leest u meer over bijvoorbeeld bagger, nut en noodzaak van de aanpak, het feit dat geen stankoverlast wordt verwacht en het proces en de planning.

Bewonersbrieven

Downloads

Planning

Projecten Oostelijke Vechtplassen