Informatie baggeraanpak (deel 4, maart 2021)

(15 maart 2021)

Voortgang in de Baggeraanpak

De noodzaak om te baggeren is groot. Want de baggeraanpak komt de bevaarbaarheid en indirect ook de waterkwaliteit en de natuurontwikkeling ten goede. Daarom wil de stuurgroep Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen op 31 maart aanstaande een besluit nemen over de weilandlocatie waar de bagger van fase 1 (het baggeren van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse plas) heen gaat om verspreid te worden.

Dit besluit gaat alleen over fase 1, het baggeren van de 1e tot en met 5e Loosdrechtse plas. De voorbereiding en besluitvorming over de 2e fase (het baggeren van de jachthavens) is nog niet aan de orde.

Voor het baggeren van de 1e fase zijn nog 3 weilanddepotlocaties in beeld: 2 in polder Mijnden (gemeente Stichtse Vecht) en 1 nabij Egelshoek (gemeente Hilversum). Er is onderzoek uitgevoerd op deze 3 mogelijke locaties.

Afwegingscriteria

Om een juiste keuze te maken tussen de 3 mogelijke weilandlocaties is veel onderzoek en overleg nodig, zowel tussen de partners van het Gebiedsakkoord als met de omgeving. Zo kunnen er zorgvuldige afwegingen worden gemaakt in de keuze voor een weilandlocatie. 

In die afwegingen wordt meegenomen wat de impact is van een depotlocatie, leidingen en een overslaglocatie op de natuur, de omgeving en de waterkwaliteit nabij de weilandlocatie. Ook telt mee of de benodigde vergunningen kunnen worden verkregen, of er raakvlak is met andere projecten, wat het maatschappelijk en/of politiek draagvlak is en hoe aspecten als techniek, tijd, kosten en risico’s voor een locatie scoren. Zo wordt voor de drie alternatieven (2 in polder Mijnden, 1 nabij Egelshoek) inzichtelijk hoe haalbaar ze zijn en hoe ze scoren ten opzichte van elkaar.

Overzicht afwegingscriteria
  Type toepassing  / verwerking capaciteit
1. Haalbaarheid / vergunbaarheid wettelijk en juridisch kader: Ruimtelijke regimes bestemmingsplannen en vergunningen 1.1 Natuur / Ecologie in Natuurwetgeving (Natura 2000 en NNN)
1.2 Stikstof vergunning
1.3 Waterwetvergunning (drinkwater beschermingsgebied en waterkwaliteit)
1.4 Cultuurhistorische en landschap waarde of Bijzonder provinciaal landschap (BPL)
1.5 Risico's op haalbaarheid benodigde vergunningen
2. Impact op omgeving van overslag en transportroute 2.1 Impact op natuur
2.2 Impact op waterkwaliteit / grondwaterstromen
2.3 Impact omgeving, geur, geluid, verkeer, zicht (landschap)
3. Impact op omgeving door depot 3.1 Impact omgeving, geur, geluid, verkeer, zicht (landschap)
3.2 Invloed op / samenhang met andere projecten/ontwikkelingen in het gebied
4. Bijdrage aan doelstellingen gebiedsakkoord OVP 4.1 Sluit aan bij de uitgangspunten
4.2 Sluit aan bij besluitvorming OVP
4.3 Bijdrage aan integrale (andere) doelstellingen OVP (natuur e.d.), win-win situaties, werk met werk maken
5. Impact op natuur door depot 5.1 Impact / effecten op depotlocatie op natuur (Natura 2000, NNN en EHS)
5.2 Impact / effecten op beïnvloedingsgebied (NNN, N2000 en EHS)
5.3 Impact op waterkwaliteit / grondwaterstromingen
6. Tijd, planning, snelheid, doorlooptijd en risico's 6.1 Doorlooptijd voorbereiding
6.2 Doorlooptijd vergunningen
6.3 Doorlooptijd uitvoering
6.4 Risico's doorlooptijd
7. Doelmatigheid voor de baggeropgave 7.1 Toelaatbare baggerklasse
7.2 Bagger fase 1 wat naar depot mag
7.3 Te combineren met TOP-depot voor fase 2 bagger en 9% fase 1 bagger
8. Maatschappelijk / politiek draagvlak 8.1 Draagvlak in omgeving van depot
8.2 Draagvlak omgeving overslag locatie
9. Geld, grondeigendom en risico's in geld 9.1 Kosten baggeren all in: € / m3
9.2 Grondeigendom / huurconstructie
9.3 Risico's geld
10. Technische criteria 10.1 Stabiliteit ondergrond
10.2 Logistiek naar depot
10.3 K&L, archeologie, NGE

 

Divers onderzoek

Er is onderzoek gedaan naar de impact van een depot op waterkwaliteit en de impact van een depot op de natuur, in zowel Egelshoek als Mijnden. De onderzoeksrapporten hebben op dit moment de status van eindrapport. De hoofdconclusies zijn duidelijk en zullen niet meer wijzigen. Momenteel worden de rapporten nog tekstueel en op details getoetst. Voor alle onderzoeken geldt dat zodra de definitieve onderzoeksrapporten beschikbaar zijn, deze via de website www.vechtplassen.nl openbaar worden gemaakt. 

Onderzoek naar impact op waterkwaliteit

Onderzoekscentrum B-WARE, een onafhankelijk bureau dat nauw samenwerkt met de Radboud Universiteit in Nijmegen, heeft op de 3 mogelijke depotlocaties (Egelshoek en polder Mijnden) de impact van een baggerdepot op de waterkwaliteit geanalyseerd. Daarbij zijn de risico’s op verontreiniging van het oppervlaktewater en het grondwater in beeld gebracht. Dat is gedaan door onder andere te kijken naar de kwaliteit van het water dat vrijkomt uit de bagger (en hoe slibdeeltjes neerslaan) en naar de waterkwaliteit van het oppervlaktewater en de bodemsamenstelling op de 3 locaties.

De onderzoeksresultaten geven aan dat zowel het oppervlaktewater als het grondwater in Mijnden een mindere kwaliteit hebben dan in Egelshoek. De kwaliteit van het water in Egelshoek is dus beter. Daarnaast is Egelshoek een zandiger locatie, terwijl de bodem in Mijnden veel klei bevat. Dat heeft bijvoorbeeld effect op de mate waarop het baggerwater doordringt in de bodem. Een kleiige bodem laat minder water en dus minder stoffen door.
 
Er blijft wel meer water op het depot, zodat meer water als ‘retourwater’ moet worden afgevoerd naar het oppervlaktewater elders (de plassen). En dat heeft weer gevolgen voor de hoeveelheid retourwater die moet worden gezuiverd. Zuivering is nodig om ervoor te zorgen dat het retourwater voldoet aan de strenge eisen om te mogen lozen op de plassen. Het is zomaar een greep uit alle zaken waarmee we rekening mee moeten houden. 

Onderzoek naar impact op waardevolle planten- en diersoorten

Het onderzoeksbureau Witteveen+Bos bracht in kaart welke effecten op de natuur te verwachten zijn van depot- en overslaglocaties en leidingen. Voor het bepalen van de effecten is een aantal vooronderzoeken en toetsen uitgevoerd die belangrijk zijn binnen de Wet Natuurbescherming. Er is gekeken naar gebiedsbescherming (Natura 2000 en Natuur Netwerk Nederland (NNN)) en naar soortenbescherming.

Uit de onderzoeken komt het beeld naar voren dat we voor geen van de 3 mogelijke weilanddepotlocaties effecten op de natuur kunnen uitsluiten. Belangrijk is het aantal planten- en diersoorten, waarvoor een ontheffing nodig is om werkzaamheden te verrichten. Voor Egelshoek gelden 5 ontheffingen en voor 4 soorten zijn aanvullende maatregelen nodig. Voor de locaties in polder Mijnden gelden 3 ontheffingen en zijn er voor 3 soorten aanvullende maatregelen nodig. Daarbij is Egelshoek een zogenaamd ‘kwel’gebied met kwetsbare natuur. 

Hoofdconclusies uit de 2 onderzoeken

Voor beide onderzoeken is de hoofdconclusie dat locatie Egelshoek minder goed scoort als locatie voor een weilanddepot dan locatie Mijnden. Deze hoofdconclusies worden opgenomen in de afwegingscriteria. Of er inderdaad voor een locatie in Mijnden wordt gekozen, hangt af van de besluitvorming van de stuurgroep van het gebiedsakkoord op 31 maart aanstaande.

Over geur en verkeer

We verwachten geen geuroverlast en geringe verkeersoverlast voor fase 1 van het baggeren. Op deze punten en op het aspect geluid is er beperkt verschil hoe locaties Mijnden en Egelshoek ten opzichte van elkaar scoren. Geluid is nog een aandachtspunt dat nader moet worden uitgewerkt. Het werkelijke geluidsniveau en de effectiviteit van mogelijke beheersmaatregelen wordt inzichtelijk als de uitvoeringsmethode verder is uitgewerkt. Wel staat vast dat er alleen doordeweeks, overdag, wordt gewerkt, en niet ’s avonds laat, ’s nachts of in het weekend.

Komende periode richting besluitvorming stuurgroep 31 maart

We verwerken de hoofdconclusies van de uitgevoerde onderzoeken in de afwegingscriteria. Zo wordt inzichtelijk hoe locaties ten opzichte van elkaar op de verschillende criteria scoren.  Vervolgens neemt de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen op 31 maart het besluit over de weilandlocatie voor de bagger van fase 1.

Zoals u al las, hebben de onderzoeksrapporten op dit moment nog de status van eindconcept. De hoofdconclusies, waarin Egelshoek minder goed scoort als locatie voor een weilanddepot dan Mijnden, wijzigen niet meer. De rapporten worden momenteel nog getoetst op details en leesbaarheid. Voor alle onderzoeken geldt dat zodra de definitieve onderzoeksrapporten beschikbaar zijn, deze via de website openbaar worden gemaakt (naar verwachting in april).

Na de besluitvorming door de stuurgroep op 31 maart communiceren we hierover via onder meer lokale media en natuurlijk via deze website. We zorgen ervoor dat u goed op de hoogte blijft.

Wilt u meer lezen? Ook in de vorige delen 1, 2 en 3 vindt u veel informatie.  
 

Uitgelicht

Informatie baggeraanpak

Deel 5, maart 2021

In deel 5 vindt u meer informatie over het stuurgroepbesluit van 31 maart 2021 over polder Mijnden zuidwest

Deel 4, maart 2021

In deel 4 leest u over de voortgang in de Baggeraanpak, afwegingscriteria, diverse onderzoeken (impact op de waterkwaliteit en waardevolle planten- en diersoorten), geur en verkeer en de komende periode richting besluitvorming stuurgroep 31 maart.

Deel 3, februari 2021

In deel 3 geven we u enkele beeldimpressies en leest u meer over mogelijke verkeers- of stankoverlast bij een weilanddepot.

Deel 2, december 2020

In deel 2 nemen we u graag mee in bijvoorbeeld de verwerking van bagger, uitgebreid onderzoek, een mogelijk weilanddepot, natuur en waterkwaliteit

Deel 1, oktober 2020

In deel 1 leest u meer over bijvoorbeeld bagger, nut en noodzaak van de aanpak, het feit dat geen stankoverlast wordt verwacht en het proces en de planning.