Natuureilanden

(19 april 2018)

Nieuw nat rietland in Stille Plas                                                          

Met het realiseren van 20 hectare nieuw nat rietland in de Stille Plas wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het uitbreiden van het Natura 2000-gebied (Europese richtlijn ter bescherming van de biodiversiteit) en de rietbiotoop voor kwetsbare moerasvogels. Door het veenslib als bouwstof te gebruiken, wordt er tegelijkertijd een bijdrage geleverd aan de baggeropgave in het plassengebied.

Met het aanvankelijk ontwikkelde plan, is in de loop van 2017 de dialoog gestart met betrokken ondernemers en een selectie van aanwonenden rondom de plas over de omvang en de locatie van het rietland. Naarmate die consultatie vorderde, meldden zich meerdere (vertegenwoordigers van) bezorgde bewoners. Deze werden vervolgens bijgepraat en betrokken bij de overlegmomenten. Op 3 april 2018 werd de tweede integratiesessie gehouden.

Tijdens deze bijeenkomst zijn de ontwikkelde varianten, inclusief de afwegingskaders en de consequenties voor de ecologie, de baggeropgave en de financiële kaders, met deskundigen en betrokken bewoners besproken. Inmiddels is duidelijk dat bij alle varianten het vullen van het bestaande baggerdepot aan de plas een belangrijke rol zal spelen. Tijdens de derde integratiesessie op 29 mei 2018 wordt hier nader over gesproken. Het is de bedoeling om vervolgens twee varianten voor te leggen aan de stuurgroep met het voorstel om daar studie naar te verrichten.

 

Uitgelicht