Realiseren Nationale Natuurnetwerk (NNN)

(19 april 2018)

Verbeteren unieke moerasnatuur in ’t Hol

Nederland heeft binnen Europa een bijzondere verantwoordelijkheid voor laagveenmoerassen. Deze unieke moerasnatuur is nog in ‘t Hol aanwezig en wordt de komende periode hersteld en verbeterd. Het is daarbij van belang om het waterpeil omhoog te brengen en de waterkwaliteit te verbeteren.

Vanwege het grote natuurbelang werken Waternet, de gemeente Wijdemeren, Natuurmonumenten en de provincie Noord-Holland samen aan een watergebiedsplan en een inrichtingsplan voor ’t Hol. Hierin staan de voorwaarden die nodig zijn om dit gebied te versterken. Er zijn al veel onderzoeken gedaan naar de kwaliteit van de natuur in 't Hol.

Deze worden momenteel verzameld en geanalyseerd en er worden deskundigen geraadpleegd om het beeld compleet te maken. Als alle informatie vergaard is, wordt in het najaar van 2018 gestart met het opstellen van het inrichtingsplan. Het opstellen van het watergebiedsplan start later, omdat eerst duidelijk moet zijn hoe het gebied ingericht gaat worden.

Uitgelicht