Realiseren Nationale Natuurnetwerk (NNN)

De provincie Noord-Holland maakt de komende jaren ruim 800 hectare nieuwe natuur in het Vechtplassengebied. De gebieden, nu vaak in particulier bezit, zijn belangrijk voor de bescherming en ontwikkeling van de waardevolle laagveennatuur in het gebied.

De laagveennatuur in het Oostelijk Vechtplassengebied is zeer waardevol in Nederland en Europa. Een groot deel van het gebied is daarom aangewezen als Natura 2000-gebied. Daarnaast is het een belangrijke schakel in het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Het doel van ‘dit groene netwerk’ is het verbinden van waardevolle natuurgebieden om de overlevingskansen van zeldzame dieren en planten te vergroten.

Gewenste natuur

De beoogde natuurtypen voor dit NNN-gebied, zijn omschreven bijgaande brochure. Momenteel wordt er gewerkt aan een verdere detaillering van de gewenste natuur voor het gebied. Hiervoor worden de beschikbare specifieke polderkenmerken (zoals de bodemgesteldheid, de hoogteligging en het opkomende kwelwater) gebruikt.
De huidige- en gewenste situatie per perceel zijn te bekijken via de viewer.

Maatwerk

De provincie verkent de komende jaren, samen met de grondeigenaren in het Natuur Netwerk Nederland, de mogelijkheden om hun percelen om te vormen naar natuurgebied. Dat kan bijvoorbeeld door het verkopen van (een deel van) het perceel of door zelf, tegen een vergoeding, natuur te ontwikkelen. De eerste persoonlijke gesprekken met de grondeigenaren in de gebieden Kortenhoef Oost en Weersloot/ Egelshoek zijn inmiddels gevoerd. Eind 2019 start de tweede gesprekronde met deze mensen. In 2020 volgen de deelgebieden Vuntus en Ankeveen en in 2021 Kortenhoef West en de Ster van Loosdrecht.

 

Uitgelicht

Projecten Oostelijke Vechtplassen

Downloads