Verbeteren waterkwaliteit Loosdrechtse Plassen

Het water in de Loosdrechtse Plassen is van onvoldoende kwaliteit. Het water is nu niet helder genoeg, zodat planten moeilijk kunnen groeien

Daarom worden maatregelen genomen om het doorzicht (helder water) van de plassen te verbeteren. Zo dringt wel voldoende licht tot op de bodem van de plassen door en kunnen waterplanten daar weer groeien.

Zwevend slib en fosfaat

Vooral zwevend slib en fosfaat zorgen voor troebel water. Fosfaat is een voedingsstof voor algen en algen maken het water troebel. Het is de bedoeling om het fosfaat zoveel mogelijk uit het water halen voordat het de plassen instroomt. Voor een deel is dit al uitgevoerd. Zo was het water uit de Bethunepolder een bron van fosfaat. In deze laaggelegen polder komt veel kwelwater omhoog, dat gedeeltelijk wordt afgevoerd naar de Waterleidingplas om er drinkwater van te maken. Het overtollige water dat niet voor drinkwater wordt gebruikt, stroomde ongezuiverd met veel fosfaat naar de Loosdrechtse Plassen.

In 2019 is de waterafvoer uit de Bethunepolder aangepast. Al het kwelwater uit de Bethunepolder wordt nu van fosfaat ontdaan in Loenderveen. Het (gedefosfateerde) overschot stroomt nu via een nieuwe constructie in de dijk via de Loenderveensche Plas-Oost naar de Loosdrechtse Plassen. Deze maatregel vermindert 17% van de fosfaatbelasting van de Loosdrechtse plassen.

Filters

Voor de behandeling van fosfaatrijk water uit het oostelijk deel van het gebied (Ster en Weerslootgebied) werkt Waternet aan fosfaatfilters op basis van filtering met ijzerhoudend zand en grind. Deze filters hebben heel weinig invloed op de omgeving. Deze techniek wordt nu op een proeflocatie getest.

Uitgelicht

Projecten Oostelijke Vechtplassen