(nood)Maatregelen ganzenvraat voor de grote karekiet

In het Oostelijke Vechtplassengebied leven beschermde moerasvogels, zoals de grote karekiet, woudaap, purperreiger en roerdomp. Deze bijzondere vogels dreigen te verdwijnen uit het gebied. 

Om hun leefgebied te beschermen, is dit gebied aangewezen als Natura 2000-gebied. De samenwerkende partners van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtpassen hebben de taak om hun leefgebied in stand te houden en te verbeteren

Voorkomen ganzenvraat in de Oostelijke Vechtplassen

Een van de manieren om dat te doen is het beperken van de rietvraat door de grauwe gans. Deze ganzen vreten aan het waterriet, waar de moerasvogels in broeden. Hiervoor worden de volgende maatregelen uitgevoerd:

• plaatsen van rasters;
• populatiebeheer.

Het plaatsen van rasters 

De provincie Noord-Holland, het Plassenschap Loosdrecht, Natuurmonumenten en Waternet hebben tussen 2018 en 2020 samen tussen de 8 en 10 kilometer aan rasters geplaatst voor rietkragen. Hiermee verbeteren zij de condities voor de broedterritoria voor de grote karekiet en andere moerasvogels. Doordat de ganzen het riet niet meer aan kunnen vreten, krijgt het riet de kans om te herstellen en te groeien. 

De rasters kunt u tegenkomen in de Ankeveense plassen, Kortenhoefse plassen, Wijde Blik, Loenderveense plas, Loosdrechtse plassen, de Stille plas en de Tienhovense plassen. 

Dit is een effectieve maatregel gebleken: de rasters hebben bijvoorbeeld geleid tot stabilisatie van de omvang van de karekietenpopulatie. Sinds 2018 hebben zich op verschillende locaties grote karekieten achter rasters gevestigd waar ze al meer dan 10 jaar niet meer zaten. 

Hervestiging heeft echter nog niet op alle locaties plaatsgevonden. De komende jaren (tot en met 2027) wordt het plaatsen van rasters voortgezet. Jaarlijks worden de bestaande rasters geïnspecteerd en indien nodig verplaatst.

Populatiebeheer 

De ganzenvraat is in heel Noord-Holland en Utrecht een probleem. Alleen al in Noord-Holland zijn in 2019 rond de 120.000 grauwe ganzen geteld. De streefstand voor deze provincie ligt op 15.000 grauwe ganzen. Om de ganzenvraat verder te beperken, wordt ook ingezet op het sterk verminderen van het aantal grauwe ganzen. De maatregelen voor het ganzenbeheer staan in het ganzenbeheerplan van de Faunabeheereenheid Noord-Holland

 

Uitgelicht

Projecten Oostelijke Vechtplassen