Verdieping gesprekken algemeen

Wat gaat er precies gebeuren bij de pilot in 2020?

De pilot voor agrarisch natuurbeheer bestaat uit 3 delen, die deels gelijktijdig worden uitgewerkt. Daarmee staat de grote lijn vast. Maar een pilot is ook proberen, verkennen, testen en veranderen.

  1. Dat vraagt van alle partijen een open houding. In de verkenning maakt de provincie haar huiswerk, waar zinvol in samenwerking met belangengroeperingen, terreinbeheerders en andere overheden. De natuurambities (vastgelegd in het Natuurnetwerk en het beheerplan van Natura2000) worden vertaald naar een beschrijving van inrichting en beheer per gebied en perceel. Dit loopt nog.
     
  2. Inmiddels is de inventarisatie met de direct betrokkenen gestart. In februari/maart is per gebied een informatiebijeenkomst gehouden of zijn er individuele gesprekken geweest. Op dit moment vinden keukentafelgesprekken per bedrijf plaats. Aan tafel zitten de agrariër, eventueel diens adviseur en vertegenwoordigers van het agrarisch collectief en de provincie. Het is een kennismaking. In het gesprek kijken partijen naar feiten (kloppen de begrenzingen bijvoorbeeld, of aanwezigheid van (oude) pachtcontracten), wensen, vragen en mogelijk oplossingen.

    De resultaten van de gesprekken worden in de werkgroepen (met mensen van de agrarische collectieven, LTO-Noord, terreinbeherende organisaties en de provincie) besproken en leiden tot een streefbeeld op pilotgebied of perceelniveau.
     
  3. In de uitwerking daarvan wordt vervolgens, per betrokkenen, uitwerking gegeven aan dat streefbeeld. De provincie maakt geen keuzes over de bedrijfsvoering van een bedrijf, dat is aan de agrariër zelf. Ze laten wel zien aan welke randvoorwaarden bedrijven moeten voldoen om de natuurkwaliteit te borgen. Dit leidt tot een gesprek over economische doorrekening, opstellen van een bedrijfsnatuurplan en zo wordt toegewerkt naar een afspraak per bedrijf.

De agrarische collectieven, LTO, de terreinbeherende organisatie en de provincie werken aan de uitvoering, maar zijn in alle stappen ook benaderbaar voor overleg. Schroom niet hen te benaderen met vragen of suggesties. Op de pagina’s van de deelgebieden vindt u contactadressen.

 

Uitgelicht