Europees beschermde natuur

De Europese lidstaten werken samen in het beschermen van diersoorten en het in stand houden van hun leefgebieden. Omdat dieren geen landsgrenzen kennen is hiervoor een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden aangewezen: de Natura 2000-gebieden.

De gebieden worden beschermd vanuit de Vogel- en/of Habitatrichtlijnen die hiervoor zijn opgesteld. De Vogelrichtlijn richt zich op de bescherming van alle in het wild levende vogels en de Habitatrichtlijn op de bescherming van levensgemeenschappen (habitats) en bijzondere soorten. Op nationaal niveau zijn de regels voor Natura 2000 vastgelegd in de Wet natuurbescherming.

De lidstaten zijn verplicht de specifieke plant- en diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving te beschermen en de bodem-, lucht- en waterkwaliteit op orde te brengen. Doel is om de verscheidenheid aan soorten, de biodiversiteit, te behouden. Dit is belangrijk omdat met het verdwijnen van bijvoorbeeld een plant of dier een heel ecosysteem uit balans kan raken. Stikstofdepositie vanuit onder andere landbouw, wegen en industrie zorgt in veel van deze gebieden voor schade aan unieke natuur.

De provincie en het Rijk stellen beheerplannen op voor elk gebied. Een beheerplan komt tot stand in overleg met belanghebbenden uit de omgeving, zoals agrarische ondernemers, gemeenten en natuur-, recreatie- en waterbeheerders. De provincie weegt alle belangen af. Het natuurbelang is doorslaggevend, maar de provincie kijkt nadrukkelijk ook naar de gevolgen en mogelijkheden voor andere belangen, zoals landbouw, bedrijven en recreatie. In de beheerplannen worden ook de natuurherstelmaatregelen benoemd.

In Noord-Holland liggen 19 Natura 2000-gebieden. Van deze gebieden zijn er 12 gevoelig voor stikstofdepositie. Dat betekent dat de natuur in deze gebieden schade ondervindt van deze depositie.

Natura 2000-gebieden gevoelig voor stikstofdepositie

 • Eilandspolder
 • Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder
 • Polder Westzaan
 • Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske
 • Duinen Den Helder-Callantsoog
 • Zwanenwater & Pettemerduinen
 • Noordhollands Duinreservaat
 • Kennemerland-Zuid
 • Oostelijke Vechtplassen
 • Naardermeer
 • Duinen en Lage Land Texel
 • Schoorlse Duinen

Kaart Stikstofgevoelige Natura2000-gebieden
Klik op de kaart voor een vergroting

Natura 2000-gebieden niet gevoelig voor stikstofdepositie

 • Abtskolk & De Putten
 • Noordzeekustzone
 • Waddenzee
 • IJsselmeer
 • Markermeer en IJmeer
 • Eemmeer & Gooimeer Zuidoever
 • Polder Zeevang

Eilandspolder
Natura 2000-gebied Eilandspolder

Uitgelicht

Gerelateerde pagina's