Gebiedsgerichte aanpak

Om ervoor te zorgen dat de verschillende soorten planten en dieren in de 12 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden kunnen blijven groeien en leven, moet de provincie de stikstofneerslag in die gebieden beperken.

Animatie gebiedsgerichte aanpak stikstof
Bekijk hoe Noord-Holland per gebied aan de slag gaat met stikstof
 (YouTube).

Ieder gebied is anders, waardoor 1 algemene aanpak niet effectief is. Dit is de reden dat ervoor gekozen is om per gebied te bekijken welke activiteiten stikstof uitstoten, hoe de stikstofneerslag aan te pakken en welke natuurmaatregelen nodig zijn.

De gebiedsgerichte aanpak heeft een korte- en langetermijndoel:

  • Op korte termijn wil de provincie genoeg neerslagruimte vrijmaken om de vastgelopen vergunningverlening  weer vlot te trekken. Het gaat hier bijvoorbeeld om vergunningverlening voor woningbouw. Neerslagruimte komt vrij door bijvoorbeeld een bedrijf dat veel stikstof uitstoot op een stikstofgevoelig gebied. Een oplossing kan zijn om dat bedrijf te verplaatsen of de eigenaar te helpen bij het stoppen van zijn bedrijf. Ook (innovatieve) technieken kunnen helpen bij het verminderen van de stikstofuitstoot van een bedrijf. Een ander korte termijn doel is om extra herstelmaatregelen voor de natuur uit te voeren.
  • Op langere termijn wil de provincie de stikstofneerslag in de gebieden behoorlijk naar beneden brengen en de natuur voldoende herstellen, zodat de planten en dieren in de stikstofgevoelige gebieden kunnen blijven groeien en leven.

De maatregelen die stikstof moeten beperken, hebben het meeste zin voor locaties op minder dan 1 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied of in het gebied zelf. Er zijn zoveel mogelijke maatregelen, dat de provincie graag met inwoners en belanghebbenden kijkt naar de best passende oplossingen voor het terugdringen van stikstofuitstoot in de gebieden. 

Wat gaat de provincie doen?

  • De provincie gaat met u in gesprek: de provincie wil samen met u de stikstofuitstoot terugdringen. Daarom ontvangt zij graag uw input. Meer informatie hierover leest u op de pagina Praat mee over uw gebied. 
  • De provincie analyseert waar andere dossiers de aanpak kunnen versterken: naast de gebiedsgerichte aanpak liepen er al andere gebiedsprocessen. De provincie gaat daarom de stikstofaanpak verbinden met andere opgave bijvoorbeeld met de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).
  • De provincie laat natuurherstelmaatregelen uitvoeren: de natuurherstelmaatregelen zorgen ervoor dat de natuurlijke processen in het natuurgebied weer op gang komen en blijven. Klik hieronder op een gebied voor een overzicht van de (voorgenomen) natuurherstelmaatregelen.

Hoe regelt de provincie dit?

De provincie informeert per gebied alle geïnteresseerden. Klik uw woon- en/of werkgebied gebied aan voor meer informatie:

Uitgelicht