Natuurgebieden

In Noord-Holland liggen 19 Natura 2000-gebieden. Van deze gebieden zijn er 12 gevoelig voor stikstofdepositie. Dat betekent dat de natuur in deze gebieden schade ondervindt door de neerslag van stikstof.

De blauwe gebieden op deze kaart zijn gevoelig voor stikstofdepositie. De groene gebieden zijn dat niet. Klik op een gebied om er meer over te lezen.

3 typen natuurgebieden

In Noord-Holland liggen 3 typen Natura 2000-gebieden. 

Duinen

Het gevarieerde duinlandschap in Noord-Holland is uniek voor Europa. Maar ook kwetsbaar. Vogels zoals de tapuit en het paapje; planten en bloemen zoals de parnassia, duinviool en orchidee leven graag in de duinen. Maar een deel van de typerende planten en dieren dreigen hun leefgebied kwijt te raken. Dit komt doordat bos zichzelf uitbreidt of door een overschot aan stikstof dat in het gebied is neergedaald. Klik op de kaart hierboven op een duingebied als u meer wilt lezen over de maatregelen die de provincie daar neemt.  

Veenweidegebieden

Verscholen in de karakteristieke veenweiden bevinden zich pareltjes vol leven. Deze veenmosrietlanden en plas-drasgebieden trekken veel bijzondere vogelsoorten aan. De provincie Noord-Holland doet er alles aan om dit voor Europa en Nederland unieke cultuurlandschap met zijn bijzondere veenweidelandschap te behouden. Want onnatuurlijke invloeden zoals het stikstof afkomstig van industrie, verkeer en veehouderij vormen een bedreiging. Klik op de kaart hierboven op een veenweidegebied als u meer wilt lezen over de maatregelen die de provincie daar neemt. 

Grote wateren

Grote wateren zijn voor water- en moerasvogels een belangrijk broedgebied. Meren in Noord-Holland zijn een belangrijke schakel in de vogeltrekroutes tussen Siberië en West-Afrika. Het is belangrijk dat vogels hier voldoende voedsel vinden en rustig kunnen broeden. Helaas is dit niet overal het geval in en rondom onze wateren. Er is namelijk te weinig kwalitatief rietmoeras voor broedvogels. Daarbij is er een tekort aan broedgebieden op kale of schaars begroeide gronden. Watervogels kunnen onvoldoende voedsel vinden en op een aantal plekken is het niet rustig genoeg. Provincie Noord-Holland werkt aan betere leefomstandigheden voor broedvogels. Klik op de kaart hierboven op water als u meer wilt lezen over de maatregelen die de provincie daar neemt.

De Waddenzee trekt enorme aantallen vogels die de wadplaten en kwelders bezoeken tijdens hun trek. Om te broeden op de kwelders, stranden en in de duinen. Trekkende vogels houden van droogvallende wadplaten omdat ze daar veel voedsel vinden. De diepere wateren zijn belangrijk als kraamkamer voor vissoorten uit de Noordzee. In en rond de Waddenzee leeft het overgrote deel van de populatie zeehonden in ons land. De internationale Waddenzee is met een oppervlakte van zo'n 10.000 km2 een van de grootste natuurgebieden in Europa. Er is een grote samenhang tussen de Waddenzee en de aangrenzende gebieden als de duinen van de Waddeneilanden en de Noordzeekustzone. 

Er is een aantal knelpunten waar de komende jaren aan gewerkt moet worden, of waarvoor maatregelen al in gang gezet zijn. Het Rijk doet er alles aan om de kwaliteit van de water-habitattypen en de verruiging van plantengroei op de kwelders op peil te houden. Ook wordt gezorgd voor voldoende -verplaatsingsmogelijkheden voor trekvissen en broedgebieden voor veel soorten kustvogels. Klik op de kaart hierboven op water als u meer wilt lezen over de maatregelen die de provincie daar neemt.