Provinciaal Programma Landelijk Gebied

Ook in de toekomst wil Noord-Holland een provincie zijn waar iedereen prettig en veilig kan leven, wonen, werken en recreëren. Daarvoor is een sterke en veerkrachtige natuur nodig, een leefbaar klimaat, een schonere industrie en een gezonde en duurzame agrarische sector.

De provincie werkt samen met onder andere overheden, natuurorganisaties, industrie, landbouworganisaties en inwoners aan veerkrachtige natuurgebieden, een gezond watersysteem en een vitaal platteland. Door klimaatverandering, de uitstoot van stikstof en andere schadelijke stoffen en ruimtelijke ontwikkelingen staat het landelijke gebied onder druk. Daarom beschermt en versterkt de provincie de natuur, verbetert ze de waterkwaliteit en vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen. In het Provinciaal Programma Landelijk Gebied komen de doelen hiervoor samen.

Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied is de Noord-Hollandse invulling van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Hierin staan de natuur-, water- en klimaatdoelen beschreven waar de Rijksoverheid en de provincies de komende jaren mee aan de slag gaan. Hoe zorgen we voor een gezonde natuur? Wat moet er gebeuren om onze waterkwaliteit te verbeteren? Hoe brengen we de CO2-uitstoot naar beneden? En hoe zorgen we voor een duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw en andere economische dragers van het landelijk gebied? De provincie vertaalt de Europese en landelijke doelen naar de eigen gebieden. 

Gebiedsgerichte aanpak

Noord-Holland heeft grote duin-, veenweide- en plassengebieden. Elk gebied is uniek en kent eigen opgaven. Daarom werkt de provincie met een gebiedsgerichte aanpak, waarbij per gebied wordt gekeken hoe de doelen gehaald kunnen worden, op een manier die goed past in dat gebied. De provincie werkt samen met andere overheden, zoals gemeenten en waterschappen, en maakt gebruik van de kennis en ervaringen van natuurbeheerders, landbouworganisaties, ondernemers in het gebied (zoals boeren) en inwoners. 

Landbouw

De landbouw is belangrijk voor Noord-Holland en staat voor een grote opgave. Dit vraagt om een andere manier van produceren en innoveren. Veel bedrijven hebben de omslag al gemaakt of zijn hard op weg, en laten zien dat landbouw een belangrijk deel van de oplossing is voor de opgaven in het landelijk gebied. Met het Provinciaal Programma Landelijk Gebied wil de provincie Noord-Holland een duurzaam toekomstperspectief bieden aan Noord-Hollandse boeren, bedrijven te helpen en samen werken aan de overgang naar duurzame, innovatieve en toekomstbestendige landbouw. 

Natuur en stikstof

De provincie beschermt de natuur en biodiversiteit, zodat Noord-Hollanders nu en in de toekomst een gezonde leefomgeving hebben. Door te veel uitstoot van schadelijke stoffen als stikstof, staat de biodiversiteit onder druk. Het zorgt ervoor dat beschermde planten en dieren kwetsbaar worden en onze leefomgeving in het geding komt. Samen met haar partners zoekt de provincie naar oplossingen. Dit gebeurt zowel provinciebreed als gebiedsgericht. Elke sector, waaronder de industrie, de landbouw en het wegverkeer, moet hieraan een steentje bijdragen.

Water en bodem

Noord-Holland is een waterrijke provincie, die ook nog eens grotendeels onder de waterspiegel ligt. De provincie is samen met de Rijksoverheid en de waterschappen verantwoordelijk voor het waterbeheer. Hierbij staat waterveiligheid voorop. Daarnaast is de waterkwaliteit en de stand van het grondwater belangrijk. De bodem in de Noord-Hollandse veenweidegebieden daalt. Dat komt onder andere door het wegpompen van water voor de landbouw en veeteelt. Dit leidt tot een lagere grondwaterstand. Bodemdaling is slecht voor het klimaat en zorgt ook voor schade aan gebouwen en wegen. Door het dalen en verdampen van de veengrond komen namelijk grote hoeveelheden broeikasgassen vrij, zoals CO2. De provincie wil water- en bodemsturend te werk gaan. Dit betekent dat er zo min mogelijk druk wordt gezet op het water- en bodemsysteem.

Hoe nu verder?

Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied krijgt de komende maanden steeds meer vorm. De komende maanden komt de Rijksoverheid nog met aanvullende doelen. Dit maakt het werken aan het Provinciaal Programma Landelijk Gebied een uitdaging. Maar ook al is niet alles zeker: de provincie gaat door met de gebiedsprocessen. De provincie wil immers dichtbij zijn, signalen uit de gebieden oppikken en doorgeven aan de Rijksoverheid, en de provincie kan ook al meters maken om de opgaven te realiseren. Zo werkt de provincie samen met haar partners aan een mooi en leefbaar Noord-Holland.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rond natuurversterking en stikstof? Meld u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief. Deze ontvangt u dan regelmatig per e-mail.